Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 20 май 2016 г.

Пазарни операции

Решения, свързани с осъществяването на втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 28 април 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/10 относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране и Решение ЕЦБ/2016/11 за изменение на решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране. Решение ЕЦБ/2016/10 определя правната рамка за втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР), за чието стартиране Управителният съвет взе решение на 10 март 2016 г. Решение ЕЦБ/2016/11 изменя Решение ЕЦБ/2014/34, така че да позволи на финансовите институции да изплатят през юни 2016 г. заетите по първата поредица ЦОДР средства и да заемат отново в рамките на втората поредица. Двете решения са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2016 г.

На 18 май 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2016 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост по отношение на стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 24 май 2016 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET – Годишен доклад 2015

На 11 май 2016 г. Управителният съвет отбеляза Годишния доклад на TARGET за 2015 г. и той впоследствие бе публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Годишният доклад на TARGET предоставя информация за трафика по TARGET2, оперативната му функционалност и най-важните събития през 2015 г. Тазгодишният доклад представя обобщени количествени показатели, увеличавайки по този начин прозрачността по отношение на финансовите резултати на системата.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на определени срокове, както и относно изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на определени срокове

На 29 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/27 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно преструктурирането и ликвидацията на банки в Словения

На 3 май 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/28 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Статистика

Регламент на ЕЦБ относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 18 май 2016 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2016/13 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск и Решение ЕЦБ/2016/14 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки. Управителният съвет също така одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на документ, отразяващ получената обратна информация по предходна редакция на този регламент.

Международно и европейско сътрудничество

Петнадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 12 май 2016 г. Управителният съвет одобри петнадесетия годишен преглед на международната роля на еврото и разреши публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Докладът тази година е междинен и в сравнение с предходни доклади представя в по-сбит вид динамиката в използването на еврото от нерезиденти на еврозоната, като същевременно предоставя актуализирана статистическа информация за основните показатели за международния статут на еврото, която представлява интерес за широката общественост. Като се има предвид, че динамиката в тази област не се отличава с бърз темп, от тази година пълни доклади ще се публикуват веднъж на две години, а между тях ще се публикуват по-кратки междинни доклади.

Банкноти

Прекратяване на производството и емитирането на банкнотата от 500 €

На 4 май 2016 г. Управителният съвет взе решение да прекрати окончателно производството на банкнотата от 500 € и да не я включва в серия „Европа“. Той реши също така емитирането на банкнотата от 500 € да бъде преустановено към края на 2018 г., когато се планира да бъдат въведени банкнотите от 100 € и 200 € от серия „Европа“. Другите купюри – от 5 € до 200 € – ще бъдат запазени. Накрая, Управителният съвет потвърди, че банкнотата от 500 € ще остане законно платежно средство и може да продължи да се използва като разплащателно средство и средство за съхранение на стойността. Прессъобщение по темата бе публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Процедури по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали

На 6 май 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/12 за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали. Изменящият правен акт засилва условията, при които на производителите на евробанкноти или техни елементи се налагат подходящи и пропорционални санкции, включително имуществени, в случай на неизпълнение. Те обхващат всички сценарии, които биха изисквали налагането на имуществени санкции съгласно член 20 от Решение ЕЦБ/2013/54. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно цялостната оценка през 2016 г.

На 3 май 2016 г. Управителният съвет не отправи възражения по предположен от Надзорния съвет пълен проект за решение за провеждане на проверка на четири кредитни институции, които през 2016 г. ще бъдат обект на цялостна оценка, а именно Abanka d.d. (Словения), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Латвия), Banca Mediolanum S.p.A. (Италия) и Citibank Europe plc (Ирландия). Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите