Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 20.5.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Päätökset toisen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjan toteutuksesta

EKP:n neuvosto antoi 28.4.2016 päätöksen EKP/2016/10 toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta. Päätös muodostaa oikeusperustan uudelle kohdennettujen operaatioiden sarjalle, jonka käynnistämisestä EKP:n neuvosto päätti 10.3.2016. Lisäksi EKP:n neuvosto antoi päätöksen EKP/2016/11, jolla muutetaan kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annettua päätöstä EKP/2014/34. Muutokset olivat tarpeen, jotta rahoituslaitokset pystyisivät maksamaan ensimmäisessä kohdennettujen operaatioiden sarjassa saamiaan lainoja takaisin kesäkuussa 2016 ottaakseen tilalle lainaa toisen sarjan operaatioissa. Molemmat päätökset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusvakaus ja sen valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.5.2016 julkaistavaksi toukokuun 2016 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2016”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 24.5.2016.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2015

EKP:n neuvosto tutustui 11.5.2016 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2015, minkä jälkeen kertomus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa maksuliikenteestä TARGET-järjestelmässä sekä kuvataan järjestelmän toimintaa ja kehitystä vuonna 2015. Tämänvuotisessa kertomuksessa on mukana määrällisiä indikaattoreita, joilla lisätään avoimuutta järjestelmän taloudellisista tuloksista.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta sekä ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2016 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/27.

EKP:n lausunto pankkien kriisinratkaisusta ja likvidaatiosta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 3.5.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/28.

Tilastot

EKP:n asetus yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2016 asetuksen EKP/2016/13 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta sekä päätöksen EKP/2016/14, jolla muutetaan valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettua päätöstä EKP/2014/6. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi asetusluonnoksesta saadun palautteen julkaisemisen koosteena EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto tutustui 12.5.2016 viidenteentoista euron kansainvälistä asemaa koskevaan vuosikatsaukseen ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Euron kansainvälisen aseman kehitys on enimmäkseen hidastempoista, joten täysimittaisia katsauksia aletaan tästä vuodesta lähtien julkaista vain joka toinen vuosi ja niiden välissä julkaistaan lyhyempiä välikatsauksia. Tämänvuotinen katsaus on välikatsaus. Euron käyttöä euroalueen ulkopuolella tarkastellaan siis tiivistetymmin kuin aiemmissa katsauksissa, ja suurta yleisöä kiinnostavista euron kansainvälisen aseman indikaattoreista esitetään päivitettyjä tilastoja.

Setelit

500 euron setelien tuotannon ja liikkeeseenlaskun lopettaminen

EKP:n neuvosto päätti 4.5.2016, että 500 euron setelien tuotanto lopetetaan pysyvästi ja 500 euron seteli jätetään pois toisesta eurosetelisarjasta (Europa-sarjasta). Se myös päätti, että 500 euron setelien liikkeeseenlasku lopetetaan loppuvuodesta 2018 eli samaan aikaan kun toisen sarjan 100 ja 200 euron setelit on tarkoitus ottaa käyttöön. Muut seteliarvot – 5 eurosta 200 euroon – pysyvät ennallaan. Lisäksi EKP:n neuvosto vahvisti, että käytöstä poistuvat 500 euron setelit pysyvät laillisina maksuvälineinä ja niitä voi jatkossakin käyttää maksamiseen ja varallisuuden säilyttämiseen. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

Suojattavan euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyt

EKP:n neuvosto antoi 6.5.2016 päätöksen EKP/2016/12, jolla muutetaan suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annettua päätöstä EKP/2013/54. Muutossäädöksellä vahvistetaan edellytyksiä, joiden nojalla eurosetelien tai niiden komponenttien valmistajille voidaan laiminlyöntitapauksissa langettaa asianmukaisia ja oikeasuhtaisia – myös taloudellisia – seuraamuksia. Tarkoituksena on, että muutosten myötä katetaan kaikki skenaariot, joissa voisi olla tarpeen langettaa taloudellisia seuraamuksia päätöksen EKP/2013/54 artiklan 20 nojalla. Muutospäätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös vuonna 2016 toteutettavasta kattavasta arvioinnista

EKP:n neuvosto päätti 3.5.2016 olla vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta, jonka mukaan vuonna 2016 suoritetaan neljän luottolaitoksen kattava arviointi. Luottolaitokset ovat Abanka d.d. (Slovenia), Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” (Latvia), Banca Mediolanum S.p.A. (Italia) ja Citibank Europe plc (Irlanti). Aiheesta julkaistiin lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle