Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 maj 2016

Marknadsoperationer

Beslut som rör genomförandet av den andra serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 28 april 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/10 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) och beslut ECB/2016/11 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Beslut ECB/2016/10 etablerar den rättsliga ramen för den andra serien av TLTRO, som ECB-rådet beslutade att inleda den 10 mars 2016. Genom beslut ECB/2016/11 ändras beslut ECB/2014/34 för att möjliggöra för finansinstitut att i juni 2016 återbetala belopp som lånats upp under den första serien av TLTRO och låna under den andra serien. Båda besluten finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review, maj 2016

Den 18 maj 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – May 2016”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter i termer av stabilitet för euroområdets finanssystem och ger en omfattande analys av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 24 maj 2016.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target årsrapport 2015

Den 11 maj 2015 tog ECB-rådet del av årsrapporten om Target 2015. Rapporten har publicerats på ECB:s webbplats. Target:s årsrapport ger information om Target2 betalningstrafik och operationella performans och beskriver den viktigaste utvecklingen under 2015. I årets rapport ges kvantitativa indikatorer på hög nivå, vilket höjer graden av insyn i systemets finansiella performans.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler vad gäller vissa datum samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument vad gäller vissa datum

Den 29 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/27 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om rekonstruktion och likvidation av banker i Slovenien

Den 3 maj 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/28 på begäran av det slovenska finansministeriet.

Statistik

Förordning om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 18 maj 2016 antog ECB-rådet förordning ECB/2016/13 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisk samt beslut ECB/2016/14 om ändring av beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter. ECB-rådet godkände även publicering på ECB:s webbplats av ett dokument med synpunkter vilka erhållits på ett tidigare utkast till förordningen.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den femtonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 12 maj 2016 godkände ECB-rådet den femtonde årliga översynen av eurons internationella roll och godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. Årets rapport är en interimsrapport. Den presenterar en mer koncis översikt över utvecklingen av hur euron används av invånare i länder utanför euroområdet än tidigare rapporter, samtidigt som den ger uppdaterad statistisk information om huvudindikatorerna för eurons internationella status och allmänhetens intresse för den. Med tanke på att utvecklingen på det här området inte nödvändigtvis går snabbt kommer från och med i år fullständiga rapporter endast att utarbetas vartannat år med kortare interimsrapporter däremellan.

Sedlar

Produktion och utgivning av 500-eurosedeln upphör

Den 4 maj beslutade ECB-rådet att definitivt stoppa produktionen av 500-eurosedlar och att utesluta dem från Europaserien. ECB-rådet beslutade även att utgivningen av 500-eurosedeln upphör någon gång runt slutet av 2018 då 100- och 200-eurosedlarna i Europaserien enligt planerna kommer att införas. Övriga sedelvalörer, från 5 euro till 200 euro, kommer att bibehållas. ECB-rådet bekräftade att 500-eurosedeln förblir lagligt betalningsmedel och således även fortsättningsvis kan användas som betalningsmedel och värdebevarare. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt

Den 6 maj 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/12 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt. Den ändrade rättsakten skärper villkoren för hur lämpliga och proportionella sanktioner, däribland straffavgifter, åläggs tillverkare av eurosedlar eller komponenter om de inte fullgör sina skyldigheter, för att täcka alla eventualiteter som skulle kunna erfordra att finansiella sanktioner utdöms i enlighet med artikel 20 i beslut ECB/2013/54. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB-beslut om samlad bedömning 2016

Den 3 maj 2016 motsatte sig ECB-rådet inte tillsynsnämndens förslag till ett komplett utkast till beslut att göra en bedömning av fyra kreditinstitut som kommer att vara föremål för den samlade bedömningen 2016. Dessa är Abanka d.d. (Slovenien), Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” (Lettland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italien) samt Citibank Europe plc (Irland). Ett pressmeddelande om detta har publicerats på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media