Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. mail 2016

Turuoperatsioonid

Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria rakendamisega seotud otsused

28. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/10 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta ja otsuse EKP/2016/11, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta. Otsusega EKP/2016/10 kehtestatakse õigusraamistik suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO) teisele seeriale, mille EKP nõukogu käivitas 10. märtsil 2016. Otsusega EKP/2016/11 muudetakse otsust EKP/2014/34, et võimaldada finantsasutustel maksta 2016. aasta juunis tagasi TLTRO esimese seeria raames jaotatud summad ja võtta laenu teise seeria raames. Mõlemad otsused on avaldatud EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2016

18. mail 2016 andis EKP nõukogu loa avaldada 2016. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 24. mail 2016.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2015. aasta aruanne

11. mail 2016 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2015. aasta aruandega, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Aastaaruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tegevustulemuslikkusest ja 2015. aastal toimunud peamistest muutustest. Ühtlasi hõlmab 2015. aasta aruanne agregeeritud kvantitatiivseid näitajaid, mis suurendab süsteemi finantstulemuste läbipaistvust.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad määrusi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

29. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/27.

EKP arvamus pankade kriisilahenduse ja likvideerimise kohta Sloveenias

3. mail 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/28.

Statistika

Määrus granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta

18. mail 2016 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2016/13 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta ning otsuse EKP/2016/14, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta. Ühtlasi andis EKP nõukogu heakskiidu avaldada oma veebilehel dokument, mis kajastab tagasisidet varasema määruse eelnõu kohta.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Viieteistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

12. mail 2016 kiitis EKP nõukogu heaks euro rahvusvahelist tähtsust käsitleva viieteistkümnenda aastaaruande ja andis loa avaldada see EKP veebilehel. Tegemist on vahearuandega, milles antakse eelmiste aruannetega võrreldes kokkuvõtlikum ülevaade muutustest euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Samuti esitatakse aruandes ajakohastatud statistilised andmed põhinäitajate kohta, mis käsitlevad euro rahvusvahelist staatust üldsuse silmis. Kuna selles valdkonnas toimuvad muutused üldiselt aeglasemas tempos, otsustati alates käeolevast aastast hakata avaldama täies mahus aruannet iga kahe aasta järel ning vahepealsetel aastatel avaldada lühemad vahearuanded.

Pangatähed

500-eurose pangatähe tootmise ja emiteerimise lõpetamine

4. mail 2016 tegi EKP nõukogu otsuse lõpetada 500-eurose pangatähe tootmine ja jätta see nimiväärtus europangatähtede teisest seeriast välja. Nõukogu otsustas lõpetada 500-euroste pangatähtede ringlusse laskmise 2018. aasta lõpus, mil kavatsetakse emiteerida teise seeria 100- ja 200-eurone pangatäht. Kõik teised nimiväärtused – alates 5-eurosest kuni 200-euroseni – jäävad kasutusse. Samuti kinnitas nõukogu, et 500-eurone pangatäht jääb kehtima seadusliku maksevahendina ning seda saab ka edaspidi kasutada maksevahendina ja väärtuse säilitajana. Sellekohane pressiteade avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Europangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatav atesteerimismenetlus

6. mail 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/12, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta. Muutva õigusaktiga karmistatakse tingimusi asjakohaste ja proportsionaalsete karistuste, sealhulgas rahatrahvi määramiseks europangatähtede või nende komponentide tootjatele nõuete rikkumise eest, et hõlmata kõik juhtumid, mille korral on otsuse EKP/2013/54 artikli 20 alusel ette nähtud rahatrahv. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus 2016. aasta põhjaliku hindamise kohta

3. mail 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu esitatud lõpliku otsuse eelnõuga, mis käsitleb 2016. aastal põhjaliku hindamise korraldamist nelja krediidiasutuse suhtes. Need krediidiasutused on Abanka d.d. (Sloveenia), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (Läti), Banca Mediolanum S.p.A. (Itaalia) ja Citibank Europe plc (Iirimaa). Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid