Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2016

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 20 Μαΐου 2016

Δραστηριότητες αγορών

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 28 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/10 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) καθώς και την απόφαση ΕΚΤ/2016/11 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/34 σχετικά με μέτρα που αφορούν στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Η απόφαση ΕΚΤ/2016/10 θεσπίζει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δεύτερη σειρά ΣΠΠΜΑ, της οποίας η έναρξη αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2016. Η απόφαση ΕΚΤ/2016/11 τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/34 για να δοθεί η δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφενός να αποπληρώσουν τον Ιούνιο του 2016 τα κεφάλαια που άντλησαν στο πλαίσιο της πρώτης σειράς ΣΠΠΜΑ και αφετέρου να αντλήσουν κεφάλαια στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς. Και οι δύο αποφάσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Μάιος 2016

Στις 18 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (“Financial Stability Review – May 2016”), η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών όσον αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και αναλύει διεξοδικά την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η εν λόγω επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 24 Μαΐου 2016.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ετήσια Έκθεση του 2015 για το TARGET

Στις 11 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης του 2015 για το TARGET (“Target Annual Report – 2015”), η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η ετήσια έκθεση για το TARGET παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροές πληρωμών μέσω του TARGET2, τις λειτουργικές επιδόσεις του και τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2015. Η εφετινή έκθεση παρέχει υψηλού επιπέδου ποσοτικούς δείκτες, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο διαφάνειας σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις του συστήματος.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και σχετικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες

Στις 29 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/27, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εξυγίανση και την εκκαθάριση τραπεζών στη Σλοβενία

Στις 3 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/28, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Στατιστικά στοιχεία

Κανονισμός σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου

Στις 18 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2016/13 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου και την απόφαση ΕΚΤ/2016/14 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ενός εγγράφου που αντανακλά τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν για προγενέστερο σχέδιο του κανονισμού.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

15η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 12 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 15η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ καθώς και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η εφετινή έκθεση αποτελεί ενδιάμεση έκθεση, η οποία σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις παρουσιάζει πιο συνοπτικά τις εξελίξεις αναφορικά με τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ, ενώ παρέχει επικαιροποιημένες στατιστικές πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες του διεθνούς ρόλου του ευρώ που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Αντανακλώντας το γεγονός ότι οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν δεν είναι απαραίτητα ραγδαίες, από το τρέχον έτος θα καταρτίζονται πλήρεις εκθέσεις ανά διετία, ενώ στο μεσοδιάστημα θα δημοσιεύονται συντομότερες, ενδιάμεσες εκθέσεις.

Τραπεζογραμμάτια

Διακοπή της παραγωγής και της έκδοσης του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ

Στις 4 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να μην το συμπεριλάβει στη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη». Επίσης, αποφάσισε ότι το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα σταματήσει να εκδίδεται στο τέλος του 2018, όταν προγραμματίζεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια των 100 και 200 ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Οι λοιπές ονομαστικές αξίες –από 5 έως 200 ευρώ– θα διατηρηθούν. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα εξακολουθήσει να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και μπορεί συνεπώς να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ

Στις 6 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/12 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/54 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ. Με την εν λόγω τροποποιητική νομική πράξη ενισχύονται οι συνθήκες υπό τις οποίες επιβάλλονται κατάλληλες και αναλογικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών ποινών, σε φορείς παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή επιμέρους στοιχείων τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για την κάλυψη όλων των σεναρίων που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την επιβολή χρηματικών ποινών σύμφωνα με το άρθρο 20 της απόφασης ΕΚΤ/2013/54. Η απόφαση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση του 2016

Στις 3 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά το πλήρες σχέδιο απόφασης που προτάθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο για τη διενέργεια έρευνας όσον αφορά τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα που θα συμπεριληφθούν στη συνολική αξιολόγηση του 2016, και συγκεκριμένα την Abanka d.d. (Σλοβενία), την Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Λεττονία), την Banca Mediolanum S.p.A. (Ιταλία) και τη Citibank Europe plc (Ιρλανδία). Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου