Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 maja 2016

Operacje rynkowe

Decyzje związane z uruchomieniem drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

28 kwietnia 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/10 w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) oraz decyzję EBC/2016/11 zmieniającą decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących. Decyzja EBC/2016/10 ustanawia ramy prawne dla drugiej serii operacji TLTRO, o której uruchomieniu Rada Prezesów zadecydowała 10 marca 2016. Decyzja EBC/2016/11 zmienia decyzję EBC/2014/34, aby umożliwić instytucjom finansowym spłacenie w czerwcu 2016 kwot pożyczonych w pierwszej serii operacji TLTRO oraz zaciągnięcie pożyczek w ramach drugiej serii. Obydwie decyzje są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – maj 2016

18 maja 2016 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2016, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na wstrząsy. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 24 maja 2016.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2015

11 maja 2016 Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2015, który został następnie opublikowany w serwisie internetowym EBC. Raport ten zawiera statystyki transakcji przeprowadzonych w ramach systemu TARGET2 oraz informacje o jego wynikach operacyjnych i głównych zmianach, jakie miały miejsce w 2015. Tegoroczna edycja raportu przedstawia ponadto ogólne wskaźniki ilościowe, które zwiększają przejrzystość wyników finansowych tego systemu.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/27 w dniu 29 kwietnia 2016 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/28 w dniu 3 maja 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Rozporządzenie w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

18 maja 2016 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2016/13 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego oraz decyzję EBC/2016/14 zmieniającą decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych. Rada Prezesów zatwierdziła także publikację w serwisie internetowym EBC dokumentu przedstawiającego otrzymane uwagi na temat wcześniejszej wersji rozporządzenia.

Współpraca międzynarodowa i europejska

15. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

12 maja 2016 Rada Prezesów zatwierdziła 15. roczny przegląd międzynarodowej roli euro i wyraziła zgodę na publikację tego dokumentu w serwisie internetowym EBC. W tym roku ma on formę sprawozdania okresowego, w którym w zwięzły sposób przedstawiono rozwój sytuacji w zakresie używania euro przez nierezydentów strefy euro w porównaniu z poprzednimi raportami, a także zawarto uaktualnione informacje statystyczne na temat głównych wskaźników dotyczących międzynarodowej roli euro, które są ważne dla opinii publicznej. Ponieważ zmiany w tej dziedzinie nie zawsze postępują w szybkim tempie, począwszy od tego roku pełne sprawozdania będą sporządzane co dwa lata, a w międzyczasie będą publikowane skrócone sprawozdania okresowe.

Banknoty

Zakończenie produkcji i emisji banknotu o nominale 500 euro

4 maja 2016 Rada Prezesów podjęła decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji banknotu 500 euro i niewłączaniu go do serii „Europa”. Postanowiła także, że emisja tego nominału zakończy się pod koniec 2018 roku, gdy zgodnie z planem mają zostać wprowadzone banknoty 100 i 200 euro z serii „Europa”. Pozostałe nominały – od 5 do 200 euro – pozostaną w obiegu. Ponadto Rada Prezesów potwierdziła, że banknoty 500 euro zachowają status prawnego środka płatniczego, czyli nadal będzie można nimi płacić i trzymać je jako oszczędności. Tego samego dnia w serwisie internetowym EBC ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie.

Procedury akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro

6 maja 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/12 zmieniającą decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro. Uchwalona decyzja rozszerza warunki, na podstawie których na producentów banknotów euro i ich elementów w razie niezgodności z wymogami nakładane są odpowiednie i proporcjonalne kary, w tym kary finansowe, tak aby uwzględnić wszystkie sytuacje, w których mogłoby być konieczne nałożenie sankcji finansowych na podstawie art. 20 decyzji EBC/2013/54. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie wszechstronnej oceny w roku 2016

3 maja 2016 Rada Prezesów postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przedstawionego przez Radę ds. Nadzoru kompletnego projektu decyzji o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie czterech instytucji kredytowych, które zostaną poddane wszechstronnej ocenie w 2016, czyli: Abanka d.d. (Słowenia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Łotwa), Banca Mediolanum S.p.A. (Włochy) i Citibank Europe plc (Irlandia). Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami