Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada maijs

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 20. maijam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Lēmumi, kas saistīti ar ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrā kopuma īstenošanu

Padome 2016. gada 28. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2016/10 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO) otro kopumu un Lēmumu ECB/2016/11, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām. Lēmumā ECB/2016/10 noteikta ITRMO otrā kopuma, ko Padome nolēma sākt 2016. gada 10. martā, juridiskā bāze. Lēmumā ECB/2016/11 veikti grozījumi Lēmumā ECB/2014/34, lai finanšu iestādes varētu 2016. gada jūnijā atmaksāt pirmā ITRMO kopuma ietvaros aizņemtos līdzekļus un saņemt aizņēmumus otrā ITRMO kopuma ietvaros. Abi lēmumi pieejami ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2016. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2016. gada 18. maijā atļāva publicēt 2016. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2016. gada 24. maijā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2015. gada pārskats

Padome 2016. gada 11. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2015. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. TARGET gada pārskatā sniegta informācija par TARGET2 maksājumu plūsmu, apkopoti darbības rezultāti un galvenās norises 2015. gadā. Šajā pārskatā sniegti augsta līmeņa kvantitatīvie rādītāji, tādējādi uzlabojot sistēmas finanšu rezultātu caurredzamības līmeni.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

Padome 2016. gada 29. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/27 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par banku noregulējumu un likvidāciju Slovēnijā

Padome 2016. gada 3. maijā pieņēma Atzinumu CON/2016/28 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Regula par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu

Padome 2016. gada 18. maijā pieņēma Regulu ECB/2016/13 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu un Lēmumu ECB/2016/14, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma. Padome arī apstiprināja dokumenta, kurā atspoguļotas saņemtās atsauksmes par šīs Regulas agrāku projektu, publicēšanu ECB interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskā un Eiropas līmenī

15. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2016. gada 12. maijā apstiprināja 15. gada pārskatu par euro starptautisko lomu un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Šā gada pārskats ir starpposma ziņojums, kurā salīdzinājumā ar iepriekšējiem pārskatiem sniegts kopsavilkums par norisēm saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro, vienlaikus sniedzot aktualizētu statistisko informāciju par euro starptautiskā statusa galvenajiem rādītajiem, kas saistoša plašai sabiedrībai. Atspoguļojot faktu, ka situācija šajā jomā ne vienmēr mainās strauji, sākot no šā gada pilns pārskats tiks sagatavots tikai reizi divos gados, bet starplaikā tiks publicēts starpposma pārskats.

Banknotes

Pārtrauks 500 euro banknotes izgatavošanu un emisiju

Padome 2016. gada 4. maijā pieņēma lēmumu pilnībā pārtraukt 500 euro banknotes izgatavošanu un neiekļaut to Eiropas sērijā. Padome arī nolēma, ka 500 euro banknotes emisija tiks pārtraukta aptuveni 2018. gada beigās, kad plānots ieviest Eiropas sērijas 100 euro un 200 euro banknoti. Pārējo nominālvērtību banknotes (no 5 euro līdz 200 euro) joprojām tiks izgatavotas. Visbeidzot, Padome apstiprināja, ka 500 euro banknote joprojām būs likumīgs maksāšanas līdzeklis un tādējādi to varēs turpināt izmantot kā maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekli. Attiecīgs paziņojums presei tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta vietnē.

Akreditācijas procedūras aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem

Padome 2016. gada 6. maijā pieņēma Lēmumu ECB/2016/12, ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem. Grozītajā tiesību aktā noteikti stingrāki nosacījumi, saskaņā ar kuriem ražotājiem, kas veic euro banknošu vai to sastāvdaļu ražošanu, noteikumu neievērošanas gadījumā var piemērot atbilstīgus un proporcionālus sodus, t.sk. naudas sodus, aptverot visus gadījumus, kad būtu nepieciešams piemērot finansiālas sankcijas saskaņā ar Lēmuma ECB/2013/54 20. pantu. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par 2016. gada visaptverošo novērtējumu

Padome 2016. gada 3. maijā necēla iebildumus pret Uzraudzības valdes ierosināto pilnībā sagatavoto lēmuma projektu veikt pārbaudi attiecībā uz četrām kredītiestādēm, proti, Abanka d.d. (Slovēnija), akciju sabiedrību "Rietumu Banka" (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Itālija) un Citibank Europe plc (Īrija), uz kurām attieksies 2016. gada visaptverošais novērtējums. Attiecīgs paziņojums presei publicēts ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem