Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. mája 2016

Operácie na trhu

Rozhodnutia týkajúce sa zavedenia druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 28. apríla 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/10 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO) a rozhodnutie ECB/2016/11, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií. Rozhodnutie ECB/2016/10 stanovuje právny rámec druhej série TLTRO, ktorú sa Rada guvernérov rozhodla spustiť 10. marca 2016. Rozhodnutím ECB/2016/11 sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 s cieľom umožniť finančným inštitúciám splatiť v júni 2016 prostriedky získané v rámci prvej série TLTRO a požičať si prostriedky v rámci druhej série. Obidve rozhodnutia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2016

Dňa 18. mája 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2016), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 24. mája 2016 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2015

Dňa 11. mája 2016 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2015. Správa bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Výročná správa obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2, o jeho prevádzke a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2015. V snahe zvýšiť transparentnosť informácií o finančných výsledkoch systému tohtoročné vydanie správy uvádza kvantitatívne ukazovatele na vysokej úrovni.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o niektoré termíny, a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o niektoré dátumy

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/27 dňa 29. apríla 2016 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/28 dňa 3. mája 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Štatistika

Nariadenie o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 18. mája 2016 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2016/13 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku a rozhodnutie ECB/2016/14, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk. Rada guvernérov tiež schválila zverejnenie dokumentu s prijatou spätnou väzbou k predchádzajúcemu návrhu nariadenia na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 15. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 12. mája 2016 Rada guvernérov schválila 15. výročnú správu o medzinárodnej úlohe eura a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa tento rok vychádza v konsolidovanej podobe a oproti minulým vydaniam prináša stručnejšie hodnotenie vývoja v oblasti používania eura nerezidentmi eurozóny. Obsahuje tiež aktualizované štatistické informácie o hlavných ukazovateľoch medzinárodného postavenia eura určené širokej verejnosti. Od tohto roka sa bude správa vzhľadom na menej dynamický vývoj v tejto oblasti vydávať v plnom rozsahu len každé dva roky. Medzitým bude vychádzať kratšia, konsolidovaná verzia.

Bankovky

Ukončenie výroby a emisie bankovky 500 €

Dňa 4. mája 2016 Rada guvernérov rozhodla o trvalom ukončení výroby bankovky 500 € a jej vylúčení zo série Európa. Zároveň rozhodla, že vydávanie bankovky 500 € bude zastavené koncom roka 2018, keď je naplánované zavedenie nových bankoviek 100 € a 200 € zo série Európa. Ostatné nominálne hodnoty od 5 € do 200 € zostávajú zachované. Rada guvernérov potvrdila, že bankovka 500 € zostane naďalej zákonným platidlom a bude sa teda môcť používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ hodnoty. Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Akreditácia výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura

Dňa 6. mája 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/12, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura. Novela právneho predpisu bližšie špecifikuje príčiny ukladania vhodných a primeraných sankcií vrátane finančných pokút výrobcom eurových bankoviek alebo ich prvkov v prípade nedodržania stanovených požiadaviek, s cieľom upraviť všetky prípady, ktoré by si mohli vyžadovať uloženie sankcií v zmysle článku 20 rozhodnutia ECB/2013/54. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB týkajúce sa komplexného hodnotenia v roku 2016

Dňa 3. mája 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti konečnému návrhu rozhodnutia predloženému Radou pre dohľad o uskutočnení previerky štyroch úverových inštitúcií, ktoré sa v roku 2016 podrobia komplexnému hodnoteniu. Ide o tieto inštitúcie: Abanka d.d. (Slovinsko), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka“ (Lotyšsko), Banca Mediolanum S.p.A. (Taliansko) a Citibank Europe plc (Írsko). Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá