Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

mei 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 mei 2016

Markttransacties

Besluiten betreffende de uitvoering van de tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 28 april 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/10 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) en aan Besluit ECB/2016/11 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen. In Besluit ECB/2016/10 wordt het juridisch kader vastgesteld voor de tweede reeks TLTRO's, tot de invoering waarvan de Raad van Bestuur op 10 maart 2016 heeft besloten. Besluit ECB/2016/11 strekt tot wijziging van Besluit ECB/2014/34 en stelt financiële instellingen in staat in juni 2016 bedragen die in het kader van de eerste reeks TLTRO's zijn geleend, terug te betalen en geld te lenen in het kader van de tweede reeks. Beide Besluiten zijn te vinden op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – mei 2016

Op 18 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de "Financial Stability Review - mei 2016", waarin de belangrijkste bronnen van risico's en kwetsbaarheden ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied worden beoordeeld en die een uitgebreide analyse biedt van het vermogen van dat stelsel om schokken te absorberen. De Review wordt op 24 mei 2016 op de website van de ECB gepubliceerd.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET-jaarverslag 2015

Op 11 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-jaarverslag over 2015, dat vervolgens op de ECB-website is gepubliceerd. Het TARGET-jaarverslag biedt informatie over het TARGET2-verkeer, het behaalde operationele resultaat en de belangrijkste ontwikkelingen in 2015. Het jaarverslag van dit jaar bevat kwantitatieve indicatoren op hoog niveau, wat de transparantie over de financiële resultaten van het systeem vergroot.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

Op 29 april 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/27.

ECB-advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken in Slovenië

Op 3 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/28.

Statistieken

Verordening betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 18 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2016/14 betreffende het verzamelen van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens en aan ECB/2016/13 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken. De Raad van Bestuur heeft verder de publicatie op de ECB-website gefiatteerd van een document met feedback die op een eerdere versie van het Verordeningsvoorstel was ontvangen.

Internationale en Europese samenwerking

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131010.en.htmlHet vijftiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 12 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het vijftiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro en aan de publicatie ervan op de website van de ECB. Het verslag dit jaar is een tussentijds verslag, dat een beknopter overzicht biedt van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied dan voorgaande verslagen, en dat geactualiseerde statistische informatie bevat over de belangrijkste indicatoren van de internationale positie van de euro die interessant zijn voor het grote publiek. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied niet per se snel gaan, verschijnt er vanaf dit jaar slechts eens in de twee jaar een volledig verslag en tussendoor verschijnt er dan een korter tussentijds verslag.

Bankbiljetten

Beëindiging van de productie en uitgifte van het bankbiljet van €500

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten de productie van het bankbiljet van €500 voorgoed te beëindigen en de coupure niet in de Europa-serie op te nemen. De Raad heeft verder besloten de uitgifte van het €500-biljet rond het einde van 2018 stop te zetten, wanneer de bankbiljetten van €100 en €200 van de Europa-serie naar verwachting worden ingevoerd. De overige coupures, van €5 tot en met €200, worden gehandhaafd. Tot slot heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat het biljet van €500 wettig betaalmiddel blijft en dus gebruikt kan blijven worden als betaal- en oppotmiddel. Een persbericht hierover is op dezelfde dag op de website van de ECB geplaatst.

Accreditatieprocedures voor fabrikanten van beveiligde euro-items en euro-items

Op 6 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/12 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items. Het wijzigingsbesluit verzwaart de voorwaarden waaronder aan producenten van eurobankbiljetten (of onderdelen daarvan) passende en evenredige straffen, waaronder geldboetes, worden opgelegd bij wanprestatie, zodat alle scenario's eronder vallen waarin op grond van artikel 20 van Besluit ECB/2013/54 eventueel geldstraffen opgelegd zouden moeten worden. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-Besluit inzake de alomvattende beoordeling van 2016

Op 3 mei 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de volledige tekst van een door de Raad van Toezicht ingediend voorstel voor een besluit om een onderzoek in te stellen naar vier kredietinstellingen waarbij in 2016 de alomvattende beoordeling wordt uitgevoerd, namelijk Abanka d.d. (Slovenië), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Letland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italië) en Citibank Europe plc (Ierland). Een persbericht hierover is gepubliceerd op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media