Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 22 януари 2016 г.

Пазарни операции

Годишен преглед на приемливите нерегулирани пазари и емитенти, които са класифицирани като агенции, в категория за дисконтиране ІІ на активите

На 18 декември 2015 г. Управителният съвет преразгледа списъка на приемливите нерегулирани пазари на активи, допустими като обезпечение по операциите по паричната политика на Евросистемата. Съответно той реши да приеме Alternext Lisbon и Alternext Paris като приемливи нерегулирани пазари. Актуализираният списък на приемливи нерегулирани пазари е публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Освен това Управителният съвет преразгледа списъка на емитентите, класифицирани като агенции, в категория за дисконтиране ІІ на активите. Съответно той реши да добави в списъка Bpifrance Financement SA и Agence Française de Développement и да извади от него Société de financement de l’économie française (SFEF). Актуализираният списък на емитентите, класифицирани като агенции, в категория на дисконтиране ІІ на активите е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Допълнително разяснение на критериите за приемливост за агенции за кредитен рейтинг

На 30 декември 2015 г. Управителният съвет взе решение да разясни критериите за приемливост на агенции за външна кредитна оценка (агенции за кредитен рейтинг) в рамката на Евросистемата за кредитна оценка. Той реши да публикува минималните изисквания по отношение на рейтингованите активи, рейтингованите емитенти и рейтингованите обеми, диверсифицирани по класове активи, допустими като обезпечение в операциите по паричната политика, и по държави от еврозоната. Подробните изисквания са публикувани на уебсайта на ЕЦБ и ще бъдат включени в предстоящата актуализация на Насоки ЕЦБ/2014/60 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата.

Участие на ЕЦБ в обявената от Европейската комисия обществена консултация относно обезпечените облигации в Европейския съюз

На 18 януари 2016 г. Управителният съвет одобри отговора на ЕЦБ на обявената от Европейската комисия обществена консултация относно обезпечените облигации в Европейския съюз, и по-специално по въпроса как да се постигне по-интегриран европейски пазар на обезпечени облигации. Отговорът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти в Румъния

На 18 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/56 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije

На 18 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/57 по искане на председателя на Народното събрание на Република Словения.

Становище на ЕЦБ относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги в Австрия

На 23 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/58 по искане на Oesterreichische Nationalbank.

Становище на ЕЦБ относно данък за определени финансови институции

На 12 януари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/1 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции в Литва

На 20 януари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/2 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно схемата за гарантиране на депозити в Гърция

На 21 януари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/3 по искане на министъра на финансите на Република Гърция.

Статистика

Решение на ЕЦБ относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност

На 18 декември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/50 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност с цел да съгласува Решение ЕЦБ/2010/10 с измененията на Регламент ЕЦБ/2013/33 и Регламент ЕЦБ/2013/34, а също и с цел да отрази в него изискванията за отчетност, определени в Регламент ЕЦБ/2013/38, Регламент ЕЦБ/2013/40 и Регламент ЕЦБ/2013/39. Решение ЕЦБ/2015/50 ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и е налично на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Решение на ЕЦБ за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата

На 23 декември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/51 за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата. Решението разширява възможността за участие в тръжните процедури, управлявани от Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата, извън границите на централните банки от ЕСЦБ. По покана на Управителния съвет i) национални органи на държавите членки, ii) институции и органи на Съюза, както и iii) международни организации също ще могат да участват в процедурите на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата при сходни условия и за задоволяване на нужди, сходни с тези на централните банки. Освен това измененият правен акт изпълнява въвеждането на понятието за финансови пакети, което оптимизира бюджетните процедури. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Надзорни приоритети на ЕНМ за 2016 г.

На 22 декември 2015 г. Управителният съвет одобри публикуването на надзорните приоритети на ЕНМ за 2016 г., които ще определят работата на банковия надзор в ЕЦБ през следващите дванадесет месеца.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите