Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 22. jaanuaril 2016

Turuoperatsioonid

Vastuvõetavate reguleerimata turgude ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud emitentide (II väärtuskärpeklass) iga-aastane läbivaatamine

18. detsembril 2015 vaatas EKP nõukogu läbi eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblike varade seisukohalt vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu. Sellega seoses otsustas nõukogu, et vastuvõetavate reguleerimata turgudena aktsepteeritakse Alternexti Lissaboni ja Alternexti Pariisi turgu. Vastuvõetavate reguleerimata turgude ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel. Lisaks vaatas nõukogu läbi avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvate emitentide loetelu. Sellega seoses tegi EKP nõukogu otsuse lisada loetellu Bpifrance Financement SA ja Agence Française de Développement ning eemaldada loetelust Société de financement de l’économie française (SFEF). Avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvate emitentide ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Selgitused reitinguagentuuride aktsepteeritavuskriteeriumide kohta

30. detsembril 2015 otsustas EKP nõukogu täpsustada krediidikvaliteeti hindavate asutuste (reitinguagentuurid) aktsepteeritavuskriteeriumeid eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus. Nõukogu otsustas avaldada miinimumnõuded, millega tagatakse, et reitingud hõlmavad varaklasse, emiteerijaid ja mahte, mis on kõlblikud rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena eri varaklasside ja euroala riikide lõikes. Üksikasjalikud nõuded on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse ka suunise EKP/2014/60 (eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta) järgmises ajakohastatud versioonis.

EKP vastus Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile kaetud võlakirjade kohta Euroopa Liidus

18. jaanuaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks EKP vastuse seoses Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooniga kaetud võlakirjade kohta Euroopa Liidus, täpsemalt selle kohta, kuidas paremini lõimida Euroopa kaetud võlakirjade turgu. Vastus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus hüpoteegiga tagatud võlgadest vabanemise kohta kinnisvara omandiõiguse ülekandmisega Rumeenias

18. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2015/56.

EKP arvamus teatavate muudatuste kohta Banka Slovenije institutsioonilises raamistikus

18. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2015/57.

EKP arvamus maksebilansi ja piiriüleste teenuste osutamise aruandluse kohta Austrias

23. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/58.

EKP arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava maksu kohta Poolas

12. jaanuaril 2016 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/1.

EKP arvamus sularahakäitlejate tegevuse järelevalve ning haldusmeetmete ja trahvide kohaldamise kohta Leedus

20. jaanuaril 2016 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/2.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta Kreekas

21. jaanuaril 2016 võttis EKP nõukogu Kreeka Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/3.

Statistika

EKP otsus statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta

18. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/50, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta, et viia otsus EKP/2010/10 kooskõlla määrustesse EKP/2013/33 ja EKP/2013/34 tehtud muudatustega ning et otsuses EKP/2010/10 kajastuksid aruandekohustused, mis on sätestatud määrustes EKP/2013/38, EKP/2013/40 ja EKP/2013/39. Otsus EKP/2015/50 avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP otsus eurosüsteemi ühishanke raamistiku kohta

23. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/51, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik. Otsusega laiendatakse õigust osaleda eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse (EPCO) korraldatavates pakkumismenetlustes peale EKPSi keskpankade veel teistele asutustele. EKP nõukogu kutsel saavad EPCO menetlustes sarnastel tingimustel osaleda ka i) liikmesriikide asutused, ii) liidu institutsioonid ja asutused, ning iii) rahvusvahelised organisatsioonid, et täita sarnaseid vajadusi, nagu on keskpankadel. Lisaks sellele jõustatakse ajakohastatud õigusaktiga rahastamispaketi põhimõte, millega ühtlustatakse eelarvemenetlused. Otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta järelevalveprioriteedid

22. detsembril 2015 andis EKP nõukogu loa avaldada ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta järelevalveprioriteedid, millest juhindub EKP pangandusjärelevalve oma töös järgmise kaheteistkümne kuu jooksul.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid