Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 22 stycznia 2016

Operacje rynkowe

Coroczny przegląd akceptowanych rynków nieregulowanych i emitentów zaklasyfikowanych jako agencje w ramach drugiej kategorii redukcji wartości

18 grudnia 2015 Rada Prezesów dokonała przeglądu listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu i podjęła decyzję o dodaniu do tej listy rynków Alternext Lisbon i Alternext Paris. Aktualny wykaz akceptowanych rynków nieregulowanych jest dostępny w serwisie internetowym EBC. Ponadto Rada Prezesów dokonała przeglądu listy emitentów zaklasyfikowanych jako agencje w ramach drugiej kategorii redukcji wartości i postanowiła dodać do tej listy Bpifrance Financement SA i Agence Française de Développement oraz usunąć z niej Société de financement de l’économie française (SFEF). Aktualny wykaz emitentów zaklasyfikowanych jako agencje w ramach drugiej kategorii redukcji wartości jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Doprecyzowanie kryteriów akceptacji agencji ratingowych

30 grudnia 2015 Rada Prezesów postanowiła doprecyzować kryteria akceptacji agencji ratingowych jako zewnętrznych instytucji oceny jakości kredytowej (instytucji ECAI) w ramowych zasadach oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF). Podjęła decyzję o publikacji minimalnych wymogów co do zakresu dostarczanych informacji w odniesieniu do objętych ratingiem aktywów, emitentów i wolumenów, które są różne dla poszczególnych klas aktywów dopuszczanych jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej i dla poszczególnych krajów strefy euro. Szczegółowe wymogi są dostępne w serwisie internetowym EBC i zostaną uwzględnione w najbliższej aktualizacji wytycznych EBC/2014/60 w sprawie implementacji ram polityki pieniężnej Eurosystemu.

Udział EBC w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dotyczących zabezpieczonych obligacji w Unii Europejskiej

18 stycznia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź EBC na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczonych obligacji w Unii Europejskiej, odnoszącą się w szczególności do tego, jak osiągnąć większą integrację europejskiego rynku takich obligacji. Odpowiedź ta ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zwolnienia z długu zabezpieczonego hipotecznie przez przeniesienie własności nieruchomości w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/56 w dniu 18 grudnia 2015 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie zmian ram instytucjonalnych Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/57 w dniu 18 grudnia 2015 na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie bilansu płatniczego oraz przekazywania informacji o transgranicznym świadczeniu usług w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/58 w dniu 23 grudnia 2015 na wniosek Oesterreichische Nationalbank.

Opinia EBC o podatku od niektórych instytucji finansowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/1 w dniu 12 stycznia 2016 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/2 w dniu 20 stycznia 2016 na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania depozytów w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/3 w dniu 21 stycznia 2016 na wniosek ministra finansów Republiki Greckiej.

Statystyka

Decyzja EBC dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej

18 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/50 zmieniającą decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej, aby dostosować decyzję EBC/2010/10 do zmian wprowadzonych w rozporządzeniach EBC/2013/33 i EBC/2013/34 oraz uwzględnić w niej wymogi sprawozdawcze określone w rozporządzeniach EBC/2013/38, EBC/2013/40 i EBC/2013/39. Decyzja EBC/2015/50 zostanie opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie

23 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/51 zmieniającą decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie. Przyjęta decyzja stanowi, że możliwość udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) nie będzie ograniczona do banków centralnych należących do ESBC. W postępowaniach tych, na zaproszenie Rady Prezesów, będą mogły uczestniczyć (a) organy krajowe państw członkowskich, (b) organy i instytucje Unii oraz (c) organizacje międzynarodowe, na podobnych warunkach co banki centralne i w celu zaspokajania wspólnych potrzeb tych banków i zaproszonych podmiotów. Ponadto, w celu usprawnienia procedur budżetowych, w zmienionym akcie wprowadzono także pojęcie puli środków finansowych. Decyzja została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Priorytety nadzoru na rok 2016

22 grudnia 2015 Rada Prezesów zgodziła się na ogłoszenie priorytetów w zakresie nadzoru na rok 2016, zgodnie z którymi będzie działać Jednolity Mechanizm Nadzorczy przez następnych 12 miesięcy.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami