Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 22.1.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat (aliarvostusluokka II)

EKP:n neuvosto teki 18.12.2015 vuotuisen arvion eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä vakuuskelpoisten omaisuuserien markkinoista. Se päätti, että hyväksyttävien markkinoiden luetteloon lisätään Alternext Lisbon ja Alternext Paris. EKP:n neuvosto tarkasteli myös aliarvostusluokkaan II kuuluvien valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokiteltujen liikkeeseenlaskijoiden luetteloa. Se päätti, että luetteloon lisätään BpiFrance Financement SA ja Agence Française de Développement ja luettelosta poistetaan Société de financement de l’économie française (SFEF). EKP:n verkkosivuilla on ajantasaiset luettelot hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista ja aliarvostusluokkaan II kuuluvista valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitelluista liikkeeseenlaskijoista.

Ulkoisten luottoluokituslaitosten hyväksymisehdot

EKP:n neuvosto päätti 30.12.2015 selventää perusteita, joilla ulkoisten luottoluokituslaitosten antamat luokitukset voidaan hyväksyä käytettäviksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. Se päätti julkistaa laitosten luokitusten kattavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joilla varmistetaan, että hyväksyttävien laitosten luokitukset kattavat riittävän suuren osan omaisuuseristä, liikkeeseenlaskijoista ja volyymeista rahapoliittisten operaatioiden vakuudeksi hyväksyttävissä eri omaisuuseräluokissa ja euroalueen eri maissa. Täsmälliset vaatimukset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla, ja ne sisällytetään eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen EKP/2014/60 seuraavaan päivitykseen.

EKP:n vastaus Euroopan komission järjestämään kuulemiseen katetuista joukkolainoista Euroopan unionissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.1.2016 EKP:n vastauksen Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen katetuista joukkolainoista Euroopan unionissa ja erityisesti Euroopan katettujen joukkolainojen markkinoiden yhtenäistämisestä. Vastaus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto velkasopimuksen velvoitteista vapautumisesta siirtämällä vakuutena olevan asunto-omaisuuden omistusoikeus velkojalle Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2015 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2015/56.

EKP:n lausunto tietyistä Banka Slovenijen institutionaalista rakennetta koskevista muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2015 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2015/57.

EKP:n lausunto maksutasetta ja rajat ylittäviä palveluja koskevien tietojen raportoinnista Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 23.12.2015 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2015/58.

EKP:n lausunto tiettyjä rahoituslaitoksia koskevasta verosta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 12.1.2016 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2016/1.

EKP:n lausunto käteisrahan käsittelijöiden valvonnasta sekä hallinnollisten toimien ja seuraamusten määräämisestä

EKP:n neuvosto antoi 20.1.2016 Liettuan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/2.

EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 21.1.2016 Kreikan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/3.

Tilastot

EKP:n päätös tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2015 päätöksen EKP/2015/50, jolla muutetaan tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä annettua päätöstä EKP/2010/10. Muutetussa päätöksessä otetaan huomioon asetuksiin EKP/2013/33 ja EKP/2013/34 tehdyt muutokset sekä asetuksissa EKP/2013/38, EKP/2013/39 ja EKP/2013/40 säädetyt raportointivaatimukset. Päätös EKP/2015/50 julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös eurojärjestelmän yhteishankinnoista

EKP:n neuvosto antoi 23.12.2015 päätöksen EKP/2015/51, jolla muutetaan eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä tehtyä päätöstä EKP/2008/17. Päätöksellä laajennetaan mahdollisuus osallistua eurojärjestelmän hankintatoimiston järjestämiin hankintamenettelyihin koskemaan myös muita tahoja kuin EKPJ:n keskuspankkeja. Hankintatoimiston yhteishankintoihin voivat EKP:n neuvoston kutsusta osallistua samoin ehdoin myös sellaiset jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset, unionin toimielimet ja elimet sekä kansainväliset organisaatiot, joilla on eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa yhteisiä hankintatarpeita. Lisäksi päätöksellä otetaan käyttöön talousarvioprosessia yksinkertaistava kokonaisrahoituksen käsite. Päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.12.2015 julkaistaviksi yhteisen valvontamekanismin vuoden 2016 valvontaprioriteetit, jotka ohjaavat valvontatyötä seuraavan vuoden ajan.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle