Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 22. januára 2016

Operácie na trhu

Ročná revízia zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II

Dňa 18. decembra 2015 Rada guvernérov prehodnotila zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov na obchodovanie s aktívami akceptovateľnými ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému. Do zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov zaradila Alternext Lisbon a Alternext Paris. Aktualizovaný zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov tiež prehodnotila zoznam emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II. Do zoznamu pridala Bpifrance Financement SA a Agence Française de Développement a zo zoznamu vyradila Société de financement de l’économie française (SFEF). Aktualizovaný zoznam emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Spresnenie kritérií akceptovateľnosti ratingových agentúr

Dňa 30. decembra 2015 Rada guvernérov rozhodla o spresnení kritérií akceptovateľnosti externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko (ratingových agentúr) v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika. Rozhodla sa vydať minimálne požiadavky, pokiaľ ide o rozsah hodnotených aktív, emitentov a objem hodnotených aktív v jednotlivých triedach aktív, ktoré sa akceptujú ako kolaterál v menovopolitických operáciách v jednotlivých krajinách eurozóny. Podrobné požiadavky sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú aj súčasťou pripravovanej aktualizácie usmernenia ECB/2014/60 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému.

Vyjadrenie ECB k verejnej konzultácii Európskej komisie o krytých dlhopisoch v Európskej únii

Dňa 18. januára 2016 Rada guvernérov schválila vyjadrenie ECB k verejnej konzultácii Európskej komisie o krytých dlhopisoch v Európskej únii, ktoré sa zameriava najmä na možnosti prehĺbenia integrácie európskeho trhu s krytými dlhopismi. Vyjadrenie bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/56 dňa 18. decembra 2015 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/57 dňa 18. decembra 2015 na žiadosť predsedu Národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Stanovisko ECB k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/58 dňa 23. decembra 2015 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k dani pre určité finančné inštitúcie v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/1 dňa 12. januára 2016 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút 

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/2 dňa 20. januára 2016 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k systému ochrany vkladov v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/3 dňa 21. januára 2016 na žiadosť ministra financií Helénskej republiky.

Štatistika

Rozhodnutie ECB o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie

Dňa 18. decembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/50, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie, na účely zjednotenia rozhodnutia ECB/2010/10 so zmenami nariadenia ECB/2013/33 a nariadenia ECB/2013/34 a zohľadnenia vykazovacích povinností stanovených v nariadení ECB/2013/38, nariadení ECB/2013/40 a nariadení ECB/2013/39 v rozhodnutí ECB/2010/10. Rozhodnutie ECB/2015/50 bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a bude k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Rozhodnutie ECB o rámci Eurosystému pre spoločné obstarávanie

Dňa 23. decembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/51, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie. Rozhodnutie dáva možnosť zúčastňovať sa na výberových konaniach vedených Koordinačným úradom Eurosystému pre obstarávanie (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) aj subjektom iným ako centrálne banky ESCB. Na základe pozvania Rady guvernérov sa do výberových konaní EPCO budú môcť za podobných podmienok a na účely uspokojenia potrieb spoločných s centrálnymi bankami zapojiť aj i) vnútroštátne orgány členských štátov, ii) inštitúcie a orgány Únie a iii) medzinárodné organizácie. Novela právneho predpisu zároveň zavádza koncept finančného rámca, ktorý zjednodušuje rozpočtové procesy. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Priority SSM na rok 2016

Dňa 22. decembra 2015 Rada guvernérov schválila zverejnenie priorít SSM na rok 2016, ktorými sa v nasledujúcich dvanástich mesiacoch bude riadiť výkon bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá