Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 22 januari 2016

Markttransacties

Jaarlijkse herziening van erkende niet-gereguleerde markten en als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II

Op 18 december 2015 heeft de Raad van Bestuur de lijst herzien van erkende niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Dienovereenkomstig heeft de Raad besloten Alternext Lisbon en Alternext Paris goed te keuren als erkende niet-gereguleerde markten. De geactualiseerde lijst van erkende niet-gereguleerde markten is beschikbaar op de website van de ECB. Bovendien heeft de Raad van Bestuur de lijst van als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II herzien. Dienovereenkomstig heeft de Raad besloten Bpifrance Financement SA en Agence Française de Développement aan de lijst toe te voegen, en Société de financement de l’économie française (SFEF) van de lijst af te voeren. De geactualiseerde lijst van als agencies geclassificeerde emittenten in surpluspercentagecategorie II is beschikbaar op de website van de ECB.

Nadere toelichting van de aanvaardingscriteria voor kredietbeoordelingsbureaus

Op 30 december 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten de aanvaardingscriteria voor externe kredietbeoordelingsinstellingen (kredietbeoordelingsbureaus) binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem te verduidelijken. De Raad heeft besloten de minimumdekkingsvereisten te publiceren voor wat betreft de beoordeelde activa, de beoordeelde emittenten en het beoordeelde volume over de verschillende vermogenscategorieën die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij de monetairbeleidstransacties en over de eurolanden. De vereisten zijn in detail beschikbaar op de website van de ECB en zullen worden opgenomen in een binnenkort te verschijnen update van Richtsnoer ECB/2014/60 inzake de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem.

Reactie van de ECB op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie

Op 18 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van de ECB op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie, met name inzake hoe een geïntegreerder Europese markt voor gedekte obligaties kan worden bereikt. Het antwoord zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed in Roemenië

Op 18 december 2015 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/56.

ECB-Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije

Op 18 december 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/57.

ECB-Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening in Oostenrijk

Op 23 december 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/58.

ECB-Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen in Polen

Op 12 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/1.

ECB-Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties in Litouwen

Op 20 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/2.

ECB-Advies inzake het depositogarantiestelsel in Griekenland

Op 21 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Minister van Financiën van de Helleense Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/3.

Statistieken

ECB-Advies inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten

Op 18 december 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/50 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten teneinde Besluit ECB/2010/10 in overeenstemming te brengen met in Verordening ECB/2013/33 en Verordening ECB/2013/34 aangebrachte wijzigingen, en teneinde de rapportagevereisten zoals uiteengezet in Verordening ECB/2013/38, Verordening ECB/2013/40 en Verordening ECB/2013/39 in Besluit ECB/2010/10 te weerspiegelen. Besluit ECB/2015/50 zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en beschikbaar komen op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Besluit inzake het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

Op 23 december 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/51 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem. Het Besluit maakt het ook mogelijk voor anderen dan de centrale banken van het ESCB deel te nemen aan door het Eurosystem Produrement Coordination Office (EPCO) aangestuurde aanbestedingsprocedures. Op uitnodiging van de Raad van Bestuur zullen 1) nationale autoriteiten van lidstaten, 2) instellingen en organen van de Unie en 3) internationale organisaties kunnen deelnemen aan EPCO-procedures, onder dezelfde voorwaarden en ten behoeve van het voldoen aan behoeften soortgelijk aan die van de centrale banken. Daarnaast implementeert de geactualiseerde rechtshandeling de invoering van een "financiële envelop"-concept dat begrotingsprocedures op elkaar afstemt. Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2016

Op 22 december 2015 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2016, die een leidraad zullen vormen voor de werkzaamheden van het Bankentoezicht van de ECB over de komende twaalf maanden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media