Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος 2016

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 22 Ιανουαρίου 2016

Δραστηριότητες αγορών

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών σε σχέση με την καταλληλότητα των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Κατόπιν αυτού, αποφάσισε να συμπεριλάβει στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών τις αγορές Alternext Lisbon και Alternext Paris. Ο ενημερωμένος κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ. Κατόπιν αυτού, αποφάσισε να προσθέσει στον κατάλογο τους Bpifrance Financement SA και Agence Française de Développement και να αφαιρέσει τον Société de financement de l’économie française (SFEF). Ο ενημερωμένος κατάλογος των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια αποδοχής οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια αποδοχής των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των εκδοτών και του ύψους της εκάστοτε έκδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει ελάχιστες απαιτήσεις που διαφοροποιούνται στις επιμέρους κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τα οποία γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής, καθώς και στις επιμέρους χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι εν λόγω απαιτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και πρόκειται να ενσωματωθούν σε επικείμενη αναθεώρηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/60 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Συμβολή της ΕΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της ΕΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί μια περισσότερο ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η απάντηση θα είναι προσεχώς διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την απόσβεση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου στη Ρουμανία

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/56, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Banka Slovenije

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/57, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Αυστρία

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/58, κατόπιν αιτήματος της Oesterreichische Nationalbank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή φόρου σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Πολωνία

Στις 12 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/1, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στη Λιθουανία

Στις 20 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων στην Ελλάδα

Στις 21 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/3, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στατιστικά στοιχεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/50 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί η απόφαση ΕΚΤ/2010/10 με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους κανονισμούς ΕΚΤ/2013/33 και ΕΚΤ/2013/34 και προκειμένου να αντικατοπτρίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/10 οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όπως καθορίζονται στους κανονισμούς ΕΚΤ/2013/38, ΕΚΤ/2013/40 και ΕΚΤ/2013/39. Η απόφαση ΕΚΤ/2015/50 θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/51 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/17 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος. Με την εν λόγω απόφαση η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών τις οποίες διαχειρίζεται η υπηρεσία συντονισμού προμηθειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Procurement Coordination Office - EPCO) δεν περιορίζεται πλέον στις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ. Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, (i) εθνικές αρχές των κρατών μελών, (ii) θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και (iii) διεθνείς οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών της υπηρεσίας συντονισμού προμηθειών του Ευρωσυστήματος υπό παρόμοιους όρους και για την κάλυψη των κοινών αναγκών των ως άνω οντοτήτων και των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον, με την αναθεωρημένη νομική πράξη εισάγεται ένα κονδύλι προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε θέματα προϋπολογισμού. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2016

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των εποπτικών προτεραιοτήτων του ΕΕΜ για το 2016, οι οποίες θα αποτελέσουν τον γνώμονα με τον οποίο η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ θα επιτελέσει το έργο της τους επόμενους δώδεκα μήνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου