Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 22 januari 2016

Marknadsoperationer

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader och emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II

Den 18 december 2015 granskade ECB-rådet listan över godtagbara icke-reglerade marknader för tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Följaktligen beslutades att Alternext Lisbon och Alternext Paris skulle accepteras som godtagbara icke-reglerade marknader. Listan över godtagbara icke-reglerade marknader har uppdaterats och finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet granskade dessutom listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II. Följaktligen beslutades att Bpifrance Financement SA och Agence Française de Développement skulle läggas till listan och att Société de financement de l’économie française (SFEF) skulle tas bort från listan. Den uppdaterade listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II finns på ECB:s webbplats.

Ytterligare klargöranden om godkännandekriterier för kreditvärderingsinstitut

Den 30 december 2015 beslutade ECB-rådet att klargöra godkännandekriterierna för externa kreditvärderingsinstitut i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. Det beslutades att man kommer att publicera täckningskrav för bedömda tillgångar, bedömda emittenter och bedömd volym, diversifierade över tillgångsklasser som är godkända som säkerhet i penningpolitiska transaktioner, samt i euroländer. De detaljerade kraven finns på ECB:s webbplats och kommer att inkluderas i en kommande uppdatering av riktlinje ECB/2014/60 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk.

ECB:s bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samråd om säkerställda obligationer i Europeiska unionen

Den 18 januari 2016 godkände ECB-rådet ECB:s svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om säkerställda obligationer i Europeiska unionen, huvudsakligen avseende hur en mer integrerad europeisk marknad för säkerställda obligationer ska uppnås. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om överföring av skuldförbindelser med säkerhet i inteckning genom överföring av äganderätten till en fastighet i Rumänien

Den 18 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/56 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije

Den 18 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/57 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster i Österrike

Den 23 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/58 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

ECB:s yttrande om en skatt för vissa finansinstitut i Polen

Den 12 januari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/1 på begäran av det polska parlamentet.

ECB:s yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner i Litauen

Den 20 januari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/2 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB:s yttrande om insättningsgarantisystemet i Grekland

Den 21 januari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/3 på begäran av finansministeriet i Republiken Grekland.

Statistik

ECB:s beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls

Den 18 december 2015 antog ECB beslut ECB/2015/50 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls. Syftet var att bringa beslut ECB/2010/10 i överensstämmelse med förordning ECB/2013/33 och förordning ECB/2013/34 samt att återspegla rapporteringskraven i förordning ECB/2013/38, förordning ECB/2013/40 och förordning ECB/2013/39 i beslut ECB/2010/10. Beslut ECB/2015/50 kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom 
Eurosystemet

Den 23 december 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/51 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet. Beslutet ökar möjligheten att delta i upphandlingsförfaranden under ledning av Eurosystemets centrala upphandlingsenhet (EPCO) utöver centralbanker inom ECBS. Efter uppmaning av ECB-rådet att delta kommer 1) nationella myndigheter i medlemsstater, 2) unionens institutioner och organ samt 3) internationella organisationer även att kunna delta i EPCO:s förfaranden på liknande villkor och för att uppfylla behov som är gemensamma för centralbankerna. Dessutom innebär den uppdaterade rättsakten att det införs en finansieringsram för att effektivisera budgetförfarandena. Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

SSM:s tillsynsprioriteringar 2016

Den 22 december 2015 godkände ECB-rådet publicering av SSM:s tillsynsprioriteringar 2016, vilka kommer att vägleda ECB:s banktillsyn i dess arbete under de kommande tolv månaderna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media