Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada janvāris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 22. janvārim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Pieņemamo neregulēto tirgu un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2015. gada 18. decembrī pārskatīja aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu. Attiecīgi tā nolēma atzīt Alternext Lisbon un Alternext Paris par pieņemamiem neregulētiem tirgiem. Aktualizētais pieņemamo neregulēto tirgu saraksts pieejams ECB interneta vietnē. Turklāt Padome pārskatīja emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, sarakstu. Attiecīgi tā nolēma iekļaut sarakstā Bpifrance Financement SA un Agence Française de Développement un svītrot no saraksta Société de financement de l’économie française (SFEF). Aktualizētais emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Kredītreitingu aģentūru atzīšanas kritēriju sīkāks skaidrojums

Padome 2015. gada 30. decembrī nolēma sniegt skaidrojumu par ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (kredītreitingu aģentūru) atzīšanas kritērijiem iekļaušanai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā. Tā nolēma publicēt minimālās aptvēruma prasības attiecībā uz novērtētajiem aktīviem, emitentiem un apjomiem, atspoguļojot aktīvu kategoriju, kas atzītas par atbilstošu nodrošinājumu monetārās politikas operācijās, un euro zonas valstu atšķirības. Detalizētās prasības pieejamas ECB interneta vietnē, un tās tiks iekļautas Pamatnostādnes ECB/2014/60 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu aktualizētajā versijā.

ECB ieguldījums Eiropas Komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par nodrošinātajām obligācijām Eiropas Savienībā

Padome 2016. gada 18. janvārī apstiprināja ECB atbildi saistībā ar Eiropas Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu par nodrošinātajām obligācijām Eiropas Savienībā, īpaši pievēršoties jautājumam par to, kā panākt integrētāku Eiropas nodrošināto obligāciju tirgu. Atbilde drīzumā būs pieejama ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par ar hipotēku nodrošinātu parādu atmaksu Rumānijā, izmantojot nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošanu

Padome 2015. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/56 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par grozījumiem Banka Slovenije institucionālajā sistēmā

Padome 2015. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/57 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par maksājumu bilances un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pārskatu sagatavošanu Austrijā

Padome 2015. gada 23. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/58 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par nodokli noteiktām finanšu iestādēm Polijā

Padome 2016. gada 12. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2016/1 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības uzraudzību un administratīvo lēmumu un sodu piemērošanu Lietuvā

Padome 2016. gada 20. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2016/2 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju shēmu Grieķijā

Padome 2016. gada 21. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2016/3 pēc Grieķijas Republikas finanšu ministra lūguma.

Statistika

ECB lēmums par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu

Padome 2015. gada 18. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/50, ar kuru groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu, lai saskaņotu Lēmumu ECB/2010/10 ar Regulas ECB/2013/33 un Regulas ECB/2013/34 grozījumiem un lai Lēmumā ECB/2010/10 atspoguļotu Regulā ECB/2013/38, Regulā ECB/2013/40 un Regulā ECB/2013/39 noteiktās pārskatu sniegšanas prasības. Lēmums ECB/2015/50 tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un būs pieejams ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums par kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumiem

Padome 2015. gada 23. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/51, ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus. Ar lēmumu tiek paplašinātas dalības iespējas Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (EPCO) organizētajās iepirkuma procedūrās. Līdz šim tās bija nodrošinātas tikai ECBS centrālajām bankām. Pēc Padomes uzaicinājuma EPCO iepirkuma procedūrās, ievērojot līdzīgus noteikumus, varēs piedalīties arī a) dalībvalstu nacionālās iestādes, b) Savienības iestādes un struktūras un c) starptautiskās organizācijas, lai apmierinātu vajadzības, kas līdzīgas centrālo banku vajadzībām. Papildus aktualizētajā tiesību aktā ieviesta finansējuma koncepcija budžeta procedūru racionalizēšanai. Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

VUM 2016. gada uzraudzības prioritātes

Padome 2015. gada 22. decembrī apstiprināja VUM 2016. gada uzraudzības prioritāšu, kas noteiks ECB banku uzraudzības darba virzienu nākamajiem 12 mēnešiem, publicēšanu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem