Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

септември 2013 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч. централноевропейско време на 20 септември 2013 г.

Пазарни операции

Изменение на изискванията за отчетност на ниво кредит за някои обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК)

На 4 септември 2013 г. Управителният съвет взе решение да усъвършенства изискванията за отчетност на ниво кредит за ценните книжа, обезпечени с жилищни ипотеки, и за обезпечени с активи ценни книжа, обезпечени с кредити за малки и средни предприятия, които се използват като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата и не могат да изпълнят оповестения на 27 ноември 2012 г. график. Прессъобщение, оповестяващо това решение, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 9 септември 2013 г.

Одобряване на инструмента за присъждане на рейтинг Cerved Group за целите на рамката на Евросистемата за кредитна оценка

На 6 септември 2013 г. Управителният съвет реши да приеме Cerved Group като инструмент за присъждане на кредитен рейтинг за използване в рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО). Пълният списък от системи, приети от Евросистемата за целите на РЕКО, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Изискване за информация на ниво кредит за ОАЦК, обезпечени с вземания по кредитни карти

На 6 септември 2013 г. Управителният съвет реши да въведе изисквания за отчетност на ниво кредит за ОАЦК, обезпечени с вземания по кредитни карти, когато тези инструменти се използват като обезпечение в операции по паричната политика на Евросистемата. Предоставянето на информация на ниво кредит за тези инструменти ще бъде задължително от 1 април 2014 г., с деветмесечен период на поетапно въвеждане. Това решение ще влезе в сила при приемането на релевантните правни инструменти. На 19 септември 2013 г. на уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение, излагащо подробно изискванията.

Удължаване на суап споразумението с Bank of England

На 16 септември 2013 г. Управителният съвет, съгласувано с Bank of England, взе решение да удължи споразумението за суап на ликвидност до 30 септември 2014 г. Суап инструментът бе създаден на 17 декември 2010 г. като предпазна мярка. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Критерии за съответствие с Единната зона за плащания в евро (SEPA)

На 15 август 2013 г. Управителният съвет одобри преработените критерии за оценка на съответствието на инфраструктури за плащане на дребно със SEPA. Преработените критерии ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Специална оценка на две нови връзки спрямо стандартите за използването на системите за сетълмент на ценни книжа

На 5 септември 2013 г. Управителният съвет одобри две нови връзки като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата: пряката връзка от Clearstream Banking S.A. (CBL) към VP Lux и релейната връзка от Clearstream Banking AG-Creation през CBL към VP Lux. Пълният списък на допустимите връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно особено производство по ликвидация на кредитни институции в Гърция

На 6 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/57 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно регистър на финансовите отчети в Словакия

На 7 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/58 по искане на министерството на финансите на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции в Белгия

На 12 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/59 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, действаща от името на министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване

На 13 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/60 по искане на датската служба за финансов надзор.

Становище на ЕЦБ относно мерки за укрепване на банковата стабилност в Словения

На 13 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/67 по искане на министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно автономията на Banco de España по въпроси, свързани с персонала и относно прекратяване на мандата на управителя

На 16 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/61 по искане на Banco de España.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на платежни услуги от Banka Slovenije на субекти на бюджетна издръжка

На 19 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/62 по искане на министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно кредитни съюзи в Литва

На 19 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/63 по искане на министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети в Полша

На 20 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/64 по искане на председателя на Narodowy Bank Polski.

Становище на ЕЦБ относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети в Латвия

На 21 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/65 по искане на Latvijas Banka.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалния мандат на Banco de Portugal

На 27 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/66 по искане на министъра на държавната администрация и финансите на Португалия.

Становище на ЕЦБ Становище относно нова стратегическа задача на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

На 29 август 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/68 по искане на заместник-министър председателя и министър на икономиката, потребителите и Северно море на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

На 13 септември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/69 по искане на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta.

Становище на ЕЦБ относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи в Словения

На 18 септември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/70 по искане на министерството на финансите на Словения.

Статистика

Координирано проучване на МВФ относно портфейлните инвестиции – координирано докладване на данни от Евросистемата

На 4 септември 2013 г. Управителният съвет одобри предложение за координирано докладване на данни от Евросистемата за координираното проучване на МВФ относно портфейлните инвестиции – годишно доброволно набиране на данни за портфейлните инвестиции, провеждано под егидата на МВФ.

Административно управление

Решения на ЕЦБ по въпроси, свързани с участието на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ

На 29 август 2013 г. Управителният съвет прие: (i) Решение ЕЦБ/2013/26 относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи; (ii) Решение ЕЦБ/2013/27 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти; (iii) Решение ЕЦБ/2013/28 относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка; (iv) Решение ЕЦБ/2013/29 за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал и (v) Решение ЕЦБ/2013/30 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото. На 30 август Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/31 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната. Решенията, отразяващи петгодишното преразглеждане на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ и приемането на еврото от Латвия от 1 януари 2014 г., са публикувани на английски език на уебсайта на ЕЦБ и ще бъдат публикувани своевременно в Официален вестник на Европейския съюз.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España

На 2 септември 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/32 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета за организационно развитие и Конференцията за човешките ресурси

На 4 септември 2013 г. Управителният съвет назначи г-н Стивън Кьонинг, генерален директор на генерална дирекция „Човешки ресурси, бюджет и организационна структура“, за председател на Комитета за организационно развитие на Евросистемата, с незабавно действие и до 31 декември 2016 г. Управителният съвет също така го преназначи за председател на Конференцията за човешките ресурси.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите