Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

September 2013

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. septembril 2013

Turuoperatsioonid

Laenude kaupa esitatava aruandluse nõuete muutmine teatavate varaga tagatud väärtpaberite puhul

4. septembril 2013 otsustas EKP nõukogu tõhustada laenude kaupa esitatava aruandluse nõudeid eluasemehüpoteekidega tagatud väärtpaberite ning varaga tagatud väärtpaberite puhul, mille tagatiseks on laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida kasutatakse tagatisena eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides ning mille puhul ei suudeta kinni pidada 27. novembril 2012 teatatud ajakavast. Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel 19. septembril 2013.

Cerved Group’i reitinguvahendi aktsepteerimine kasutamiseks eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus

6. septembril 2013 otsustas EKP nõukogu kiita heaks Cerved Group’i hinnangute kasutamise reitinguvahendina eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus. EKP veebilehel on avaldatud täielik nimekiri süsteemidest, mida eurosüsteem aktsepteerib krediidihindamisraamistikus kasutamiseks.

Laenude kaupa esitatava teabe nõuded krediitkaardinõuetega tagatud väärtpaberite puhul

6. septembril 2013 otsustas EKP nõukogu kehtestada laenude kaupa esitatava aruandluse nõuded krediitkaardinõuetega tagatud väärtpaberite puhul, kui neid instrumente kasutatakse tagatisena eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides. Nende instrumentide kohta laenude kaupa teabe esitamine on kohustuslik alates 1. aprillist 2014 ning üleminekuperiood kestab üheksa kuud. Otsus jõustub asjaomas(t)e õigusakti(de) vastuvõtmisel. Nõudeid tutvustav pressiteade avaldati EKP veebilehel 19. septembril 2013.

Vahetustehingute kokkuleppe pikendamine Inglise keskpangaga

16. septembril 2013 otsustas EKP nõukogu kokkuleppel Inglise keskpangaga pikendada EKP ja Inglise keskpanga ajutiste vahetustehingute kokkulepet 30. septembrini 2014. Vahetustehingute kokkulepe sõlmiti 17. detsembril 2010 ennetava meetmena. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) vastavuskriteeriumid

15. augustil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks läbivaadatud kriteeriumid jaemaksete infrastruktuuride SEPA nõuetele vastavuse hindamiseks. Muudetud kriteeriumid avaldatakse EKP veebilehel.

Kahe uue ühenduse erakorraline hindamine väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise standardite alusel

5. septembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks kahe uue ühenduse kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Need ühendused on otseühendus Clearstream Banking S.A. (CBL) ja VP Lux’i vahel ning kaudühendus Clearstream Banking AG-Creation’i ja VP Lux’i vahel CBLi kaudu. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidiasutuste likvideerimise erikorra kohta Kreekas

6. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/57.

EKP arvamus finantsaruannete registri kohta Slovakkias

7. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/58.

EKP arvamus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete osapoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta Belgias

12. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/59.

EKP arvamus automaatse tagatissüsteemi kaudu tagatise andmise kohta Danmarks Nationalbank'i [Taani keskpank] poolt

13. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalve taotlusel vastu arvamuse CON/2013/60.

EKP arvamus pangastabiilsust suurendavate meetmete kohta Sloveenias

13. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/67.

EKP arvamus Banco de España [Hispaania keskpank] autonoomia kohta personali küsimustes ja presidendi ametiaja lõpetamise osas

16. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/61.

EKP arvamus riigieelarvelistele asutustele makseteenuste osutamise kohta Banka Slovenije [Sloveenia keskpank] poolt

19. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/62.

EKP arvamus krediidiühistute kohta Leedus

19. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/63.

EKP arvamus pangatähtede ja müntide vahetamise põhimõtete ja korra kohta Poolas

20. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Poola keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/64.

EKP arvamus euro pangatähtede ja müntide töötlemise ja taasringluse kohta Lätis

21. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/65.

EKP arvamus Banco de Portugali [Portugali keskpank] makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta

27. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/66.

EKP arvamus Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique'i [Belgia keskpank] uue statistikaülesande kohta

29. augustil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia asepeaministri ning majandus-, tarbijakaitse- ja Põhjamere küsimuste ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/68.

EKP arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta [Malta keskpank] seaduse muutmise kohta

13. septembril 2013 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/69.

EKP arvamus finantsstabiilsuse nõukogu asutamise ja ametiasutuste makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta Sloveenias

18. septembril 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/70.

Statistika

Eurosüsteemi osalus IMFi koordineeritud portfelliinvesteeringute uuringus (Coordinated Portfolio Investment Survey)

4. septembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks ettepaneku tagada eurosüsteemi koordineeritud aruandlus koordineeritud portfelliinvesteeringute uuringus, mille raames kogutakse igal aastal IMFi egiidi all vabatahtlikkuse alusel andmeid portfelliinvesteeringute kohta.

Üldjuhtimine

EKP otsused küsimuste kohta, mis käsitlevad liikmesriikide keskpankade osa EKP kapitali märkimise aluses

29. augustil 2013 võttis EKP nõukogu vastu: i) otsuse EKP/2013/26, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks; ii) otsuse EKP/2013/27, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta; iii) otsuse EKP/2013/28 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses; iv) otsuse EKP/2013/29, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks; ja v) otsuse EKP/2013/30 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt. 30. augustil 2013 võttis EKP üldnõukogu vastu otsuse EKP/2013/31 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt. Otsused, mis käsitlevad iga viie aasta järel toimuvat EKP kapitali märkimise aluse läbivaatamist ning euro kasutuselevõttu Lätis 1. jaanuaril 2014, on avaldatud EKP veebilehel inglise keeles ning avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España [Hispaania keskpank] välisaudiitorite kohta

2. septembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2013/32 Hispaania keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Organisatsioonilise arengu komitee ja personalikonverentsi esimees

4. septembril 2013 nimetas EKP nõukogu EKP personali, eelarve ja organisatsiooni peadirektoraadi peadirektori Steven Keuningi ametisse eurosüsteemi organisatsioonilise arengu komitee esimehena. Otsus jõustus kohe ja esimehe ametiaeg kestab 31. detsembrini 2016. EKP nõukogu nimetas Steven Keuningi uuesti ametisse ka personalikonverentsi esimehena.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid