Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Wrzesień 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2013 r.

Operacje rynkowe

Modyfikacja wymogu podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do niektórych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

4 września 2013 r. Rada Prezesów postanowiła zmodyfikować wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych i aktywów zabezpieczonych kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw, w wypadku gdy są one wykorzystywane jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu, a nie będą spełniać wymogów sprawozdawczych w terminie ogłoszonym 27 listopada 2012 r. Komunikat prasowy o tej decyzji został opublikowany w serwisie internetowym EBC 9 września 2013 r.

Akceptacja narzędzia ratingowego Cerved Group na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie

6 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła system oceny kredytowej Cerved Group na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF). Pełna lista systemów zaakceptowanych przez Eurosystem na potrzeby ECAF jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami z tytułu kart kredytowych

6 września 2013 r. Rada Prezesów postanowiła wprowadzić wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami z tytułu kart kredytowych, w wypadku gdy instrumenty te są wykorzystywane jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do tych instrumentów zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2014 r. i będzie wdrażany stopniowo przez dziewięć miesięcy. Decyzja wejdzie w życie w dniu przyjęcia odpowiedniego aktu prawnego (aktów prawnych). Komunikat prasowy przedstawiający te wymogi został opublikowany w serwisie internetowym EBC 19 września 2013 r.

Przedłużenie umowy swapowej z Bank of England

16 września 2013 r. Rada Prezesów, w porozumieniu z Bank of England, postanowiła przedłużyć umowę swapową z Bank of England do 30 września 2014 r. Linia swap została otwarta 17 grudnia 2010 r. jako środek zapobiegawczy. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Kryteria zgodności z wymaganiami jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

15 sierpnia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmienione kryteria oceny zgodności infrastruktur płatności detalicznych z wymaganiami SEPA. Kryteria te zostaną opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Doraźna ocena dwóch nowych powiązań według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych

5 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu dwa nowe powiązania: bezpośrednie powiązanie Clearstream Banking S.A. (CBL) z VP Lux oraz pośrednie powiązanie Clearstream Banking AG-Creation z VP Lux poprzez CBL. Pełny wykaz kwalifikowanych powiązań jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie specjalnej procedury likwidacyjnej dotyczącej instytucji kredytowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/57 w dniu 6 sierpnia 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rejestru sprawozdań finansowych na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/58 w dniu 7 sierpnia 2013 r. na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/59 w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/60 w dniu 13 sierpnia 2013 r. na wniosek duńskiego urzędu nadzoru finansowego.

Opinia EBC w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/67 w dniu 13 sierpnia 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie niezależności Banco de España w zakresie spraw pracowniczych oraz w sprawie zakończenia sprawowania urzędu przez Prezesa

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/61 w dniu 16 sierpnia 2013 r. na wniosek hiszpańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie świadczenia przez Banka Slovenije usług płatniczych na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/62 w dniu 19 sierpnia 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC o uniach kredytowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/63 w dniu 19 sierpnia 2013 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/64 w dniu 20 sierpnia 2013 r. na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Opinia EBC w sprawie obsługi oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/65 w dniu 21 sierpnia 2013 r. na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie mandatu makroostrożnościowego Banco de Portugal

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/66 w dniu 27 sierpnia 2013 r. na wniosek portugalskiej minister stanu i finansów.

Opinia EBC w sprawie powierzenia Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique nowego zadania z zakresu statystyki

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/68 w dniu 29 sierpnia 2013 r. na wniosek belgijskiego wicepremiera – ministra ds. gospodarski, spraw konsumenckich i Morza Północnego.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/69 w dniu 13 września 2013 r. na wniosek maltańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia rady stabilności finansowej oraz mandatu makroostrożnościowego władz słoweńskich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/70 w dniu 18 września 2013 r. na wniosek ministerstwa finansów Słowenii.

Statystyka

Skoordynowane badanie MFW dotyczące inwestycji portfelowych – skoordynowana sprawozdawczość Eurosystemu

4 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła projekt skoordynowanej sprawozdawczości Eurosystemu na potrzeby skoordynowanego badania MFW dotyczącego inwestycji portfelowych – dobrowolnego zbierania danych prowadzonego co roku pod auspicjami MFW.

Kwestie wewnętrzne

Decyzje EBC w sprawach związanych z udziałami krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC

29 sierpnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła: (i) decyzję EBC/2013/26 określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym; (ii) decyzję EBC/2013/27 zmieniającą decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro; (iii) decyzję EBC/2013/28 w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego; (iv) decyzję EBC/2013/29 określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału; (v) decyzję EBC/2013/30 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro. 30 sierpnia Rada Ogólna przyjęła decyzję EBC/2013/31 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro. Decyzje te, związane z przeprowadzanym co pięć lat przeglądem klucza kapitałowego EBC oraz z wprowadzeniem euro na Łotwie 1 stycznia 2014 r., zostały opublikowane w języku angielskim w serwisie internetowym EBC, a także zostaną ogłoszone, w późniejszym terminie, w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

2 września 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/32 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów hiszpańskiego banku centralnego. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego i Konferencji Działów Kadr

4 września 2013 r. Rada Prezesów powołała Stevena Keuninga, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Kadr, Budżetu i Organizacji w EBC, na stanowisko przewodniczącego Komitetu Eurosystemu ds. Rozwoju Organizacyjnego, ze skutkiem natychmiastowym, do 31 grudnia 2016 r. Ponadto Rada przedłużyła jego kadencję jako przewodniczącego Konferencji Działów Kadr.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami