Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Wrzesień 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2013 r.

Operacje rynkowe

Modyfikacja wymogu podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do niektórych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

4 września 2013 r. Rada Prezesów postanowiła zmodyfikować wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych i aktywów zabezpieczonych kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw, w wypadku gdy są one wykorzystywane jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu, a nie będą spełniać wymogów sprawozdawczych w terminie ogłoszonym 27 listopada 2012 r. Komunikat prasowy o tej decyzji został opublikowany w serwisie internetowym EBC 9 września 2013 r.

Akceptacja narzędzia ratingowego Cerved Group na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie

6 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła system oceny kredytowej Cerved Group na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF). Pełna lista systemów zaakceptowanych przez Eurosystem na potrzeby ECAF jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami z tytułu kart kredytowych

6 września 2013 r. Rada Prezesów postanowiła wprowadzić wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami z tytułu kart kredytowych, w wypadku gdy instrumenty te są wykorzystywane jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do tych instrumentów zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2014 r. i będzie wdrażany stopniowo przez dziewięć miesięcy. Decyzja wejdzie w życie w dniu przyjęcia odpowiedniego aktu prawnego (aktów prawnych). Komunikat prasowy przedstawiający te wymogi został opublikowany w serwisie internetowym EBC 19 września 2013 r.

Przedłużenie umowy swapowej z Bank of England

16 września 2013 r. Rada Prezesów, w porozumieniu z Bank of England, postanowiła przedłużyć umowę swapową z Bank of England do 30 września 2014 r. Linia swap została otwarta 17 grudnia 2010 r. jako środek zapobiegawczy. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Kryteria zgodności z wymaganiami jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

15 sierpnia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmienione kryteria oceny zgodności infrastruktur płatności detalicznych z wymaganiami SEPA. Kryteria te zostaną opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Doraźna ocena dwóch nowych powiązań według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych

5 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu dwa nowe powiązania: bezpośrednie powiązanie Clearstream Banking S.A. (CBL) z VP Lux oraz pośrednie powiązanie Clearstream Banking AG-Creation z VP Lux poprzez CBL. Pełny wykaz kwalifikowanych powiązań jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie specjalnej procedury likwidacyjnej dotyczącej instytucji kredytowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/57 w dniu 6 sierpnia 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rejestru sprawozdań finansowych na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/58 w dniu 7 sierpnia 2013 r. na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/59 w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/60 w dniu 13 sierpnia 2013 r. na wniosek duńskiego urzędu nadzoru finansowego.

Opinia EBC w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/67 w dniu 13 sierpnia 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie niezależności Banco de España w zakresie spraw pracowniczych oraz w sprawie zakończenia sprawowania urzędu przez Prezesa

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/61 w dniu 16 sierpnia 2013 r. na wniosek hiszpańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie świadczenia przez Banka Slovenije usług płatniczych na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/62 w dniu 19 sierpnia 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC o uniach kredytowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/63 w dniu 19 sierpnia 2013 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/64 w dniu 20 sierpnia 2013 r. na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Opinia EBC w sprawie obsługi oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/65 w dniu 21 sierpnia 2013 r. na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie mandatu makroostrożnościowego Banco de Portugal

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/66 w dniu 27 sierpnia 2013 r. na wniosek portugalskiej minister stanu i finansów.

Opinia EBC w sprawie powierzenia Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique nowego zadania z zakresu statystyki

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/68 w dniu 29 sierpnia 2013 r. na wniosek belgijskiego wicepremiera – ministra ds. gospodarski, spraw konsumenckich i Morza Północnego.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/69 w dniu 13 września 2013 r. na wniosek maltańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia rady stabilności finansowej oraz mandatu makroostrożnościowego władz słoweńskich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/70 w dniu 18 września 2013 r. na wniosek ministerstwa finansów Słowenii.

Statystyka

Skoordynowane badanie MFW dotyczące inwestycji portfelowych – skoordynowana sprawozdawczość Eurosystemu

4 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła projekt skoordynowanej sprawozdawczości Eurosystemu na potrzeby skoordynowanego badania MFW dotyczącego inwestycji portfelowych – dobrowolnego zbierania danych prowadzonego co roku pod auspicjami MFW.

Kwestie wewnętrzne

Decyzje EBC w sprawach związanych z udziałami krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC

29 sierpnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła: (i) decyzję EBC/2013/26 określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym; (ii) decyzję EBC/2013/27 zmieniającą decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro; (iii) decyzję EBC/2013/28 w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego; (iv) decyzję EBC/2013/29 określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału; (v) decyzję EBC/2013/30 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro. 30 sierpnia Rada Ogólna przyjęła decyzję EBC/2013/31 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro. Decyzje te, związane z przeprowadzanym co pięć lat przeglądem klucza kapitałowego EBC oraz z wprowadzeniem euro na Łotwie 1 stycznia 2014 r., zostały opublikowane w języku angielskim w serwisie internetowym EBC, a także zostaną ogłoszone, w późniejszym terminie, w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

2 września 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/32 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów hiszpańskiego banku centralnego. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego i Konferencji Działów Kadr

4 września 2013 r. Rada Prezesów powołała Stevena Keuninga, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Kadr, Budżetu i Organizacji w EBC, na stanowisko przewodniczącego Komitetu Eurosystemu ds. Rozwoju Organizacyjnego, ze skutkiem natychmiastowym, do 31 grudnia 2016 r. Ponadto Rada przedłużyła jego kadencję jako przewodniczącego Konferencji Działów Kadr.