Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2013

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. septembra 2013 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Spremenjeno obvezno poročanje informacij po posameznih posojilih pri nekaterih listinjenih vrednostnih papirjih

Svet ECB je 4. septembra 2013 sklenil izboljšati obvezno poročanje informacij po posameznih posojilih pri listinjenih vrednostnih papirjih, ki imajo v kritnem skladu stanovanjska hipotekarna posojila oziroma posojila malim in srednje velikim podjetjem ter se uporabljajo kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike, vendar ne izpolnjujejo zahtev v skladu s časovnim načrtom, ki je bil objavljen 27. novembra 2012. Sporočilo za javnost o tem sklepu je bilo 9. septembra 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Sprejetje bonitetnega orodja Cerved Group za potrebe bonitetnega okvira Eurosistema

Svet ECB je 6. septembra 2013 sklenil, da se bonitetne ocene Cerved Group sprejmejo kot bonitetno orodje v sklopu bonitetnega okvira Eurosistema. Celoten seznam sistemov, ki jih Eurosistem sprejema za namene bonitetnega okvira, je objavljen na spletni strani ECB.

Obvezne informacije po posameznih posojilih pri listinjenih vrednostnih papirjih, kritih s terjatvami iz kartičnega poslovanja

Svet ECB je 6. septembra 2013 sklenil, da bo pri listinjenih vrednostnih papirjih, ki imajo v kritnem skladu terjatve iz kartičnega poslovanja, uvedel obvezno poročanje informacij po posameznih posojilih, kadar se ti instrumenti uporabijo kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike. Zagotavljanje informacij po posameznih posojilih bo za te instrumente obvezno od 1. aprila 2014 dalje z devetmesečnim uvajalnim obdobjem. Ta odločitev bo začela veljati potem, ko bodo sprejeti ustrezni pravni instrumenti. Sporočilo za javnost o podrobnostih teh zahtev je bilo 19. septembra 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Podaljšanje sporazuma o zamenjavi likvidnosti z Bank of England

Svet ECB je 16. septembra 2013 v dogovoru z Bank of England sklenil, da se sporazum o zamenjavi likvidnosti z Bank of England podaljša do 30. septembra 2014. Zamenjava likvidnosti je bila vzpostavljena 17. decembra 2010 kot preventivni ukrep. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Kriteriji skladnosti z enotnim območjem plačil v eurih (SEPA)

Svet ECB je 15. avgusta 2013 odobril revidirane kriterije za ocenjevanje skladnosti plačilnih infrastruktur za plačila malih vrednosti z zahtevami SEPA. Spremenjeni kriteriji bodo objavljeni na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena dveh novih povezav glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 5. septembra 2013 odobril dve novi povezavi kot primerni za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema, in sicer neposredno povezavo od Clearstream Banking S.A. (CBL) do VP Lux ter relejsko povezavo od Clearstream Banking AG-Creation prek CBL do VP Lux. Celoten seznam primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o posebni likvidaciji kreditnih institucij v Grčiji

Svet ECB je 6. avgusta 2013 mnenje CON/2013/57 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje o registru računovodskih izkazov na Slovaškem

Svet ECB je 7. avgusta 2013 mnenje CON/2013/58 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v Belgiji

Svet ECB je 12. avgusta 2013 mnenje CON/2013/59 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja

Svet ECB je 13. avgusta 2013 mnenje CON/2013/60 sprejel na zahtevo danskega urada za finančni nadzor.

Mnenje ECB o ukrepih za krepitev stabilnosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 13. avgusta 2013 mnenje CON/2013/67 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o avtonomiji centralne banke Banco de España v zadevah, ki se nanašajo na zaposlene, in o prenehanju mandata guvernerja

Svet ECB je 16. avgusta 2013 mnenje CON/2013/61 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España.

Mnenje ECB o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike s strani Banke Slovenije

Svet ECB je 19. avgusta 2013 mnenje CON/2013/62 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o kreditnih zadrugah v Litvi

Svet ECB je 19. avgusta 2013 mnenje CON/2013/63 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o načelih in postopku pri zamenjavi bankovcev in kovancev na Poljskem

Svet ECB je 20. avgusta 2013 mnenje CON/2013/64 sprejel na zahtevo predsednika centralne banke Narodowy Bank Polski.

Mnenje ECB o ravnanju z eurobankovci in eurokovanci ter njihovem ponovnem dajanju v obtok v Latviji

Svet ECB je 21. avgusta 2013 mnenje CON/2013/65 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o makrobonitetnem mandatu centralne banke Banco de Portugal

Svet ECB je 27. avgusta 2013 mnenje CON/2013/66 sprejel na zahtevo portugalske ministrice za državne zadeve in finance.

Mnenje ECB o novi nalogi centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v zvezi s statistiko

Svet ECB je 29. avgusta 2013 mnenje CON/2013/68 sprejel na zahtevo belgijskega podpredsednika vlade in ministra za gospodarstvo, potrošnike in Severno morje.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 13. septembra 2013 mnenje CON/2013/69 sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Mnenje ECB o ustanovitvi Odbora za finančno stabilnost in o makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov v Sloveniji

Svet ECB je 18. septembra 2013 mnenje CON/2013/70 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Statistika

Usklajena anketa MDS o portfeljskih naložbah – usklajeno poročanje Eurosistema

Svet ECB je 4. septembra 2013 odobril predlog, da Eurosistem usklajeno poroča usklajeni anketi MDS o portfeljskih naložbah (IMF's Coordinated Portfolio Investment Survey), prek katere se pod okriljem Mednarodnega denarnega sklada letno prostovoljno zbirajo podatki o portfeljskih naložbah.

Upravljanje in vodenje

Sklepi ECB o deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB

Svet ECB je 29. avgusta 2013 sprejel: (i) Sklep ECB/2013/26 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam; (ii) Sklep ECB/2013/27 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev; (iii) Sklep ECB/2013/28 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke; (iv) Sklep ECB/2013/29 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala; (v) Sklep ECB/2013/30 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro. Svet ECB je 30. avgusta 2013 sprejel Sklep ECB/2013/31 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja. Sklepi, ki odražajo petletno uskladitev kapitalskega ključa ECB ter uvedbo eura v Latviji 1. januarja 2014, so v angleščini objavljeni na spletni strani ECB in bodo kmalu objavljeni tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España

Svet ECB je 2. septembra 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/32 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Predsednik Odbora za organizacijski razvoj in Kadrovske konference

Svet ECB je 4. septembra 2013 imenoval Stevena Keuninga, generalnega direktorja generalnega direktorata Kadrovska služba, proračun in organizacija, kot predsednika Odbora za organizacijski razvoj. Imenovanje je začelo veljati takoj in se izteče 31. decembra 2016. Svet ECB ga je ponovno imenoval tudi kot predsednika Kadrovske konference.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije