Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2013

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 september 2013

Marknadsoperationer

Ändringar av rapporteringskraven avseende information om lån för vissa värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)

Den 4 september 2013 beslutade ECB-rådet att förstärka rapporteringskraven avseende information om bolånevärdepapper samt för ABS med säkerhet i lån till små- och medelstora företag där dessa värdepapper används som säkerhet i Eurosystemets penningpolitiska operation och som inte kan uppfylla tidsramen som tillkännagavs den 27 november 2012. Ett pressmeddelande om detta beslut publicerades på ECB:s webbplats den 9 september 2013.

Cerved Group ratingverktyg accepteras för ramverket för Eurosystemets kreditbedömning

Den 6 september 2013 godkände ECB-rådet Cerved Group som ratingverktyg för användning inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömningar (ECAF). Hela listan över system som Eurosystemet accepterat för användning inom ECAF finns på ECB:s webbplats.

Krav på information om varje enskilt lån för kreditkort med bakomliggande ABS som säkerhet

Den 6 september 2013 beslutade ECB-rådet att upprätta rapporteringskrav om lån avseende ABS med säkerhet i kreditkortsfordringar när dessa instrument används som säkerhet i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Det kommer att vara obligatoriskt att lämna information för dessa instrument fr.o.m. den 1 april 2014, med en infasningsperiod på nio månader. Detta beslut träder i kraft när de relevanta rättsakterna har antagits. Ett pressmeddelande som beskriver kraven publicerades på ECB:s webbplats den 19 september 2013.

Förlängning av swappavtal med Bank of England

Den 16 september 2013 beslutade ECB-rådet tillsammans med Bank of England att förlänga swappavtalet med Bank of England fram till den 30 september 2014. Swappavtalet ingicks den 17 december 2010 som en försiktighetsåtgärd. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Efterlevnadskriterier för SEPA (det gemensamma betalningsområdet för euro)

Den 15 augusti 2013 godkände ECB-rådet reviderade kriterier för bedömning av om infrastrukturer för massbetalningar är förenlighet med SEPA. De ändrade kriterierna kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Ad hoc-utvärdering av två nya länkar mot standarderna för användning av värdepappersavvecklingssystem

Den 5 september 2013 godkände ECB-rådet två nya länkar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Dessa är Clearstream Banking S.A. (CBL) till VP Lux samt en relälänk från Clearstream Banking AG-Creation via CBL till VP Lux. Hela listan över godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om särskild likvidering av kreditinstitut avveckling i Grekland

Den 6 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/57 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om registret över årsredovisningar i Slovakien

Den 7 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/58 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

ECB-yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut i Belgien.

Den 12 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/59 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

ECB-yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter

Den 13 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/60 på begäran av den danska finansövervakningsmyndigheten.

ECB-yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn i Slovenien

Den 13 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/67 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om Banco de Españas oavhängighet i fråga om personalärenden och om upphörande av centralbankschefens förordnande

Den 16 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/61 på begäran av Banco de España.

ECB-yttrande om att Banka Slovenije tillhandahåller betalningstjänster åt den offentliga sektorn

Den 19 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/62 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om kreditföreningar i Litauen

Den 19 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/63 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt i Polen

Den 20 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/64 på begäran av ordföranden för Narodowy Bank Polski.

ECB-yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och –mynt i Lettland

Den 21 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/65 på begäran av Latvijas Banka.

ECB-yttrande om Banco de Portugals mandat avseende makroprudentiell tillsyn

Den 27 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/66 på begäran av den portugisiska finansministern.

ECB-yttrande om ett nytt statistikuppdrag för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 29 augusti 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/68 på begäran av Belgiens vice premiärminister och minister för ekonomi, konsumenter och Nordsjön.

ECB-yttrande om ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Den 13 september 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/69 på begäran av Central Bank of Malta.

ECB:s yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de slovenska myndigheternas mandat avseende makrotillsynen

Den 18 september 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/70 på begäran av nationella myndigheter i Slovenien.

Statistik

IMF:s enkätundersökning om portföljinvesteringar – samordnad rapportering för Eurosystemet

Den 4 september 2013 godkände ECB-rådet ett förslag om samordnad rapportering för Eurosystemet till enkätundersökningen, som är en årlig insamling, på frivillig basis, av uppgifter om portföljinvesteringar. Enkätundersökningen görs under ledning av IMF.

Organisationsstyrning

ECB-beslut i frågor som rör de nationella centralbankernas andelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital

Den 29 augusti antog ECB-rådet (i) beslut ECB/2013/26 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts, (ii) beslut ECB/2013/27 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar, (iii) beslut ECB/2013/28 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital, (iv) beslut ECB/2013/29 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital, och (v) beslut ECB/2013/30 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital. Den 30 augusti antog ECB-rådet beslut ECB/2013/31 om åtgärder för att nationella centralbanker utanför euroområdet ska kunna betala in Europeiska centralbankens kapital. Besluten, som återspeglar den granskning av ECB:s kapitalnyckel som görs varje femte år samt Lettlands antagande av euron den 1 januari 2014, har publicerats på engelska på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España

Den 2 september 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/32 till EU-rådet om externa revisorer för Banco de España. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Ordförande för kommittén för Eurosystemets organisatoriska utveckling och personalchefsmötet.

Den 4 september 2013 utnämnde ECB-rådet Steven Keuning, generaldirektör för HR, budget och organisation, till ordförande för kommittén för Eurosystemets organisatoriska utveckling. Förordnandet gäller t.o.m. den 31 december 2016. ECB-rådet förlängde även hans förordnande som ordförande för och personalchefsmötet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media