Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada septembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2013. gada 20. septembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Kredītu līmeņa datu sniegšanas prasību pārmaiņas attiecībā uz noteiktiem vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem (ABS)

Padome 2013. gada 4. septembrī nolēma papildināt kredītu līmeņa datu sniegšanas prasības attiecībā uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar mājokļa hipotēku, un ABS, kas nodrošināti ar aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, ja tos izmanto kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās un nav iespējams ievērot 2012. gada 27. novembrī noteikto termiņu. Paziņojums presei par šo lēmumu publicēts ECB interneta vietnē 2013. gada 9. septembrī.

Cerved Group reitinga instrumenta apstiprināšana izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmā

Padome 2013. gada 6. septembrī nolēma apstiprināt Cerved Group par reitinga instrumentu izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmā (ECAF). Pilns sistēmu saraksts, ko Eurosistēma apstiprinājusi ECAF ietvaros, pieejams ECB interneta vietnē.

Informācijas sniegšanas prasības aizdevumu dalījumā par ABS, kas nodrošināti ar kredītkaršu parādiem

Padome 2013. gada 6. septembrī nolēma noteikt informācijas sniegšanas prasības aizdevumu dalījumā attiecībā uz ABS, kas nodrošināti ar kredītkaršu parādiem, gadījumos, kad šie instrumenti tiek izmantoti kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Informācijas sniegšana par katru individuālu aizdevumu attiecībā uz šiem instrumentiem būs obligāta no 2014. gada 1. aprīļa; prasību ieviešanas periods būs deviņi mēneši. Šis lēmums stāsies spēkā, kad tiks pieņemti attiecīgie juridiskie instrumenti. Sīkāks apraksts par šīm prasībām sniegts paziņojumā presei, kas publicēts ECB interneta vietnē 2013. gada 19. septembrī.

Pagarināta vienošanās par mijmaiņas darījumiem ar Bank of England

Padome, vienojoties ar Bank of England, 2013. gada 16. septembrī nolēma pagarināt likviditātes mijmaiņas darījuma ar Bank of England termiņu līdz 2014. gada 30. septembrim. Vienošanās par mijmaiņas darījumu iespēju tika noslēgta 2010. gada 17. decembrī kā piesardzības pasākums. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) atbilstības kritēriji

Padome 2013. gada 15. augustā apstiprināja pārskatītus kritērijus, pēc kuriem vērtējama neliela apjoma maksājumu infrastruktūru atbilstība SEPA. Grozītie kritēriji būs pieejami ECB interneta vietnē.

Divu jaunu saikņu ad hoc novērtējums attiecībā uz Vērtspapīru norēķinu sistēmas izmantošanas standartiem

Padome 2013. gada 5. septembrī apstiprināja divu jaunu saikņu atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās, t.i., tiešo saikni starp Clearstream Banking S.A. (CBL) un VP Lux un daudzpusējo saikni no Clearstream Banking AG-Creation uz VP Lux caur CBL. Atbilstošo saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestāžu speciālo likvidāciju Grieķijā

Padome 2013. gada 6. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/57 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par finanšu pārskatu reģistra kopsavilkumiem Slovākijā

Padome 2013. gada 7. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/58 pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem Beļģijā

Padome 2013. gada 12. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/59 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, kura rīkojās Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā, lūguma.

ECB atzinums par nodrošinājuma sniegšanu Danmarks Nationalbank caur automatizētu nodrošinājuma sistēmu

Padome 2013. gada 13. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/60 pēc Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai Slovēnijā

Padome 2013. gada 13. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/67 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banco de España autonomiju personāla jautājumos un tās prezidenta atbrīvošanu no amata

Padome 2013. gada 16. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/61 pēc Banco de España lūguma.

ECB atzinums par Banka Slovenije veikto maksājuma pakalpojumu sniegšanu budžeta iestādēm

Padome 2013. gada 19. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/62 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par krājaizdevu sabiedrībām Lietuvā

Padome 2013. gada 19. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/63 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par banknošu un monētu apmaiņas principiem un procedūrām Polijā

Padome 2013. gada 20. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/64 pēc Narodowy Bank Polski prezidenta lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā Latvijā

Padome 2013. gada 21. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/65 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par Banco de Portugal pilnvarām makrouzraudzības jomā

Padome 2013. gada 27. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/66 pēc Portugāles valsts un finanšu ministres lūguma.

ECB atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jaunajiem uzdevumiem statistikas jomā

Padome 2013. gada 29. augustā pieņēma Atzinumu CON/2013/68 pēc Beļģijas premjerministra vietnieka un ekonomikas, patērētāju aizsardzības un Ziemeļjūras lietu ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem likumā par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Padome 2013. gada 13. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/69 pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma.

ECB atzinums par Finanšu stabilitātes padomes izveidi un valsts iestāžu makrouzraudzības pilnvarām Slovēnijā

Padome 2013. gada 18. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/70 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

SVF Saskaņotais portfeļieguldījumu pārskats – koordinēta Eurosistēmas pārskatu sniegšana

Padome 2013. gada 4. septembrī apstiprināja priekšlikumu par koordinētu Eurosistēmas pārskatu sniegšanu Saskaņotajam portfeļieguldījumu pārskatam – SVF pārraudzībā reizi gadā veiktam brīvprātīgi sniegtu portfeļieguldījumu datu apkopojumam.

Korporatīvā vadība

ECB lēmumi par jautājumiem saistībā ar nacionālo centrālo banku daļām ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā

Padome 2013. gada 29. augustā pieņēma: 1) Lēmumu ECB/2013/26 ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku prasību koriģēšanai, kuras ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem; 2) Lēmumu ECB/2013/27, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju; 3) Lēmumu ECB/2013/28 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā; 4) Lēmumu ECB/2013/29, ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālas bankas kapitāla daļu nodošanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un 5) Lēmumu ECB/2013/30 par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu. Padome 2013. gada 30. augustā pieņēma Lēmumu ECB/2013/31 par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu. Šie lēmumi, kuri atspoguļo ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanu, kas veicama ik pēc pieciem gadiem, kā arī euro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī, angļu valodā publicēti ECB interneta vietnē un vēlāk tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 2. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/32 Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Organizācijas attīstības komitejas un Cilvēkresursu konferences priekšsēdētājs

Padome 2013. gada 4. septembrī iecēla ECB Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Stīvenu Kēningu (Steven Keuning) par Eurosistēmas Organizācijas attīstības komitejas priekšsēdētāju uz termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim; lēmums stājās spēkā nekavējoties. Tāpat Padome atkārtoti iecēla viņu par Cilvēkresursu konferences priekšsēdētāju.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem