Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

september 2013

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 september 2013

Markttransacties

Aanpassing van de rapportageverplichtingen voor afzonderlijke leningen voor enkele effecten op onderpand van activa

Op 4 september 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten tot aanscherping van de rapportageverplichtingen voor afzonderlijke leningen voor effecten op onderpand van woninghypotheken en voor effecten op onderpand van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen, die worden gebruikt als onderpand bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem en die niet aan de op 27 november 2012 bekendgemaakte tijdpadvereisten kunnen voldoen. Een persbericht waarin dit besluit bekendgemaakt werd, is op 9 september gepubliceerd op de website van de ECB.

Acceptatie van het rating-instrument Cerved Group ten behoeve van het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 6 september 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten Cerved Group te accepteren als rating-instrument voor gebruik binnen het kredietbeoordelingskader (ECAF) van het Eurosysteem. De volledige lijst met systemen die door het Eurosysteem ten behoeve van het kredietbeoordelingskader zijn geaccepteerd, is beschikbaar op de website van de ECB.

Informatievereisten voor afzonderlijke leningen voor effecten op onderpand van creditcardvorderingen

Op 6 september 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten tot instelling van rapportageverplichtingen voor afzonderlijke leningen voor effecten op onderpand van creditcardvorderingen, wanneer deze instrumenten worden gebruikt als onderpand bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Vanaf 1 april 2014 is het verplicht op het niveau van afzonderlijke leningen informatie over deze instrumenten te verstrekken, waarbij een overgangstermijn van negen maanden zal worden aangehouden. Dit besluit wordt van kracht zodra de desbetreffende juridische instrumenten zijn vastgesteld. Op 19 september 2013 is een persbericht met details over deze verplichtingen gepubliceerd op de website van de ECB.

Verlenging van de swapovereenkomst met de Bank of England

Op 16 september 2013 heeft de Raad van Bestuur in overeenstemming met de Bank of England besloten de liquiditeitsswapovereenkomst met de Bank of England te verlengen tot en met 30 september 2014. De swapfaciliteit is op 17 december als voorzorgsmaatregel ingesteld. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Conformiteitscriteria voor het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA)

Op 15 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan herziene criteria voor de beoordeling van de SEPA-conformiteit van retailbetalingsinfrastructuren. De gewijzigde criteria zullen beschikbaar komen op de website van de ECB.

Ad-hocbeoordeling van twee nieuwe koppelingen aan de hand van de normen voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen

Op 5 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan twee nieuwe koppelingen, zodat deze in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem, namelijk een directe koppeling van Clearstream Banking S.A. (CBL) naar VP Lux en een indirecte koppeling van Clearstream Banking AG-Creation via CBL naar VP Lux. De volledige lijst met goedgekeurde koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen in Griekenland

Op 6 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/57.

ECB-Advies inzake het jaarrekeningenregister in Slowakije

Op 7 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/58.

ECB-Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters in België

Op 12 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, die daarbij optrad namens het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/59.

ECB-Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie

Op 13 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/60.

ECB-Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken in Slovenië

Op 13 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/67.

ECB-Advies inzake de autonomie van Banco de España in personeelsaangelegenheden en inzake de mandaatsbeëindiging van de Gouverneur

Op 16 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banco de España, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/61.

ECB-Advies inzake de verlening van betaaldiensten door Banka Slovenije ten behoeve van budgetgebruikers

Op 19 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/62.

ECB-Advies inzake kredietcoöperaties in Litouwen

Op 19 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/63.

ECB-Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken in Polen

Op 20 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Narodowy Bank Polski, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/64.

ECB-Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken in Letland

Op 21 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/65.

ECB-Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Banco de Portugal

Op 27 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/66.

ECB-Advies inzake een nieuwe statistische taak van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Op 29 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische Vicepremier, tevens Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/68.

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Op 13 september 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/69.

ECB-Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentieel mandaat van nationale autoriteiten in Slovenië

Op 18 september 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/70.

Statistieken

Gecoördineerde rapportage van het Eurosysteem aan de Coordinated Portfolio Investment Survey van het IMF

Op 4 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een voorstel voor gecoördineerde rapportage van het Eurosysteem aan de Coordinated Portfolio Investment Survey, in het kader waarvan onder auspiciën van het IMF jaarlijks vrijwillig beleggingsgegevens worden verzameld.

Corporate governance

ECB-Besluiten over kwesties met betrekking tot de aandelen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

Op 29 augustus 2013 heeft de Raad van Bestuur aan vijf Besluiten zijn goedkeuring gehecht: 1) Besluit ECB/2013/26 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves, 2) Besluit ECB/2013/27 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten, 3) Besluit ECB/2013/28 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank, 4) Besluit ECB/2013/29 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en voor de aanpassing van het gestorte kapitaal, en 5) Besluit ECB/2013/30 betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. Verder heeft de Raad van Bestuur op 30 augustus zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/31 inzake de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied. Deze Besluiten, die voortvloeien uit de vijfjaarlijkse herziening van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB en de invoering van de euro in Letland op 1 januari 2014, zijn in het Engels gepubliceerd op de website van de ECB en zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de España

Op 2 september 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/32 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de España. Deze Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Voorzitter van het Comité voor Organisatieontwikkeling en van de Human Resources Conferentie

Op 4 september 2013 heeft de Raad van Bestuur Steven Keuning, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal HR, Budget en Organisatie van de ECB, met onmiddellijke ingang tot en met 31 december 2016 benoemd tot Voorzitter van het Comité voor Organisatieontwikkeling van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft hem tevens herbenoemd tot Voorzitter van de Human Resources Conferentie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media