Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Σεπτέμβριος 2013

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποίηση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων ανά δάνειο για ορισμένους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει τις απαιτήσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο για τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και για τίτλους που έχουν εκδοθεί έναντι χορηγήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και δεν είναι σε θέση να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2012. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 9 Σεπτεμβρίου 2013.

Αποδοχή των αξιολογήσεων της Cerved Group για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε αποδεκτές τις αξιολογήσεις της Cerved Group ως μέσο διαβάθμισης προς χρήση εντός του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ο πλήρης κατάλογος των συστημάτων που γίνονται αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς του εν λόγω πλαισίου είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απαιτήσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο για προϊόντα τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει απαιτήσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο για προϊόντα τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, όταν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η παροχή στοιχείων ανά δάνειο για τα εν λόγω μέσα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Απριλίου 2014, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος διάρκειας εννέα μηνών. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ με την έγκριση των σχετικών νομικών πράξεων. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ δελτίο Τύπου στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι νέες απαιτήσεις.

Παράταση της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Bank of England

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συμφωνία με την Bank of England, να παρατείνει τη διάρκεια της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η εν λόγω συμφωνία είχε συναφθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2010 ως προληπτικό μέτρο. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Κριτήρια συμμόρφωσης με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Στις 15 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένα κριτήρια για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υποδομών πληρωμών μικρής αξίας με τον SEPA. Τα αναθεωρημένα κριτήρια θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ειδική αξιολόγηση δύο νέων ζεύξεων σε σχέση με τα πρότυπα χρήσης των Συστημάτων Διακανονισμού Τίτλων

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρήση δύο νέων ζεύξεων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, συγκεκριμένα μια άμεση ζεύξη της Clearstream Banking S.A. (CBL) με την VP Lux και μια έμμεση ζεύξη της Clearstream Banking AG-Creation με την VP Lux μέσω της CBL. Πλήρης κατάλογος με τις αποδεκτές ζεύξεις είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Στις 6 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/57, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το μητρώο οικονομικών καταστάσεων στη Σλοβακία

Στις 7 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/58, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στο Βέλγιο

Στις 12 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/59, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή ασφάλειας στην Danmarks Nationalbank μέσω αυτόματης εξασφάλισης

Στις 13 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/60, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών στη Σλοβενία

Στις 13 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/67, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αυτοτέλεια της Banco de España σε θέματα προσωπικού και με τη λήξη της θητείας του διοικητή

Στις 16 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/61, κατόπιν αιτήματος της Banco de España.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από την Banka Slovenije για τους χρήστες του προϋπολογισμού 

Στις 19 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/62, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις πιστωτικές ενώσεις στη Λιθουανία

Στις 19 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/63, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Πολωνία

Στις 20 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/64, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Narodowy Bank Polski.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση και την επανακυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στη Λεττονία

Στις 21 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/65, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Banco de Portugal

Στις 27 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/66, κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα νέα στατιστικά καθήκοντα της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 

Στις 29 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/68, κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας, Καταναλωτών και Βόρειας Θάλασσας του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του Νόμου περί της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/69, κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ίδρυση Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις αρμοδιότητες των αρχών αναφορικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία στη Σλοβενία

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2013/70, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Στατιστικά στοιχεία

Συντονισμένη Έρευνα Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ΔΝΤ – συντονισμένη παροχή στοιχείων του Ευρωσυστήματος

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για συντονισμένη παροχή στοιχείων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της Συντονισμένης Έρευνας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, μιας ετήσιας εθελοντικής διαδικασίας συλλογής στοιχείων για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου που διενεργείται με την υποστήριξη του ΔΝΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Αποφάσεις της ΕΚΤ για θέματα που αφορούν τα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Στις 29 Αυγούστου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε: α) την απόφαση ΕΚΤ/2013/26 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών, β) την απόφαση ΕΚΤ/2013/27 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, γ) την απόφαση ΕΚΤ/2013/28 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δ) την απόφαση ΕΚΤ/2013/29 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ε) την απόφαση ΕΚΤ/2013/30 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Στις 30 Αυγούστου το Γενικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2013/31 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ. Οι αποφάσεις, που αντανακλούν την ανά πενταετία αναθεώρηση της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λεττονία την 1η Ιανουαρίου 2014, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2013/32 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης και της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Steven Keuning, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϋπολογισμού και Οργάνωσης της ΕΚΤ, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης του Ευρωσυστήματος, με άμεση ισχύ και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανέωσε επίσης τη θητεία του κ. Keuning ως προέδρου της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου