SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

September 2013

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 20. september 2013 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Ændring af kravene om indberetning på enkeltlånsniveau for visse asset-backed securities

Den 4. september 2013 besluttede Styrelsesrådet at skærpe kravene til indberetning på enkeltlånsniveau af værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme og asset-backed securities, hvis underliggende aktiver omfatter lån til små og mellemstore virksomheder, som anvendes som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, og som ikke kan leve op til den tidslinje, som blev offentliggjort den 27. november 2012. En pressemeddelelse med information om denne beslutning blev offentliggjort på ECB's websted den 9. september 2013.

Styrelsesrådets godkendelse af Cerved Group's kreditvurderinger til anvendelse som ratingværktøj i forbindelse med Eurosystemets rammer for kreditvurdering

Den 6. september 2013 vedtog Styrelsesrådet at godkende Cerved Group's kreditvurderinger til anvendelse som ratingværktøj inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. På ECB's websted findes en fuldstændig liste over systemer, som Eurosystemet accepterer, inden for dets rammer for kreditvurdering.

Oplysningskrav på enkeltlånsniveau for asset-backed securities med sikkerhed i udestående fordringer på kreditkort

Den 6. september 2013 besluttede Styrelsesrådet at indføre oplysningskrav på enkeltlånsniveau for asset-backed securities med sikkerhed i udestående fordringer på kreditkort, når disse instrumenter anvendes som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer. Indberetning af oplysninger på enkeltlånsniveau bliver obligatorisk fra og med 1. april 2014 med en indfasningsperiode på ni måneder. Beslutningen træder i kraft, når de relevante retlige instrumenter er vedtaget. En pressemeddelelse med nærmere oplysninger om kravene blev offentliggjort på ECB's websted den 19. september 2013.

Forlængelse af swapaftalen med Bank of England

Den 16. september 2013 besluttede Styrelsesrådet, efter aftale med Bank of England, at forlænge swapaftalen med Bank of England indtil den 30. september 2014. Swapfaciliteten blev etableret den 17. december 2010 som en forebyggende foranstaltning. En pressemeddelelse om dette er offentliggjort på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Kriterier for efterlevelse af SEPA-rammerne

Den 15. august godkendte Styrelsesrådet de reviderede kriterier for vurdering af detailbetalingsinfrastrukturens efterlevelse af SEPA-rammerne. De ændrede kriterier vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Ad hoc-vurdering af to nye links i forhold til standarderne for brug af værdipapirafviklingssystemer

Den 5. september 2013 godkendte Styrelsesrådet to nye links til brug i Eurosystemets kreditoperationer, nemlig et direkte link mellem Clearstream Banking S.A. (CBL) og VP Lux og et relayed link fra Clearstream Banking AG-Creation via CBL til VP Lux. Den samlede fortegnelse over godkendte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om særlig likvidation af kreditinstitutter i Grækenland

Den 6. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/57 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om årsregnskabsregisteret i Slovakiet

Den 7. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/58 på anmodning af det slovakiske finansministerium.

ECB's udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler i Belgien

Den 12. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/59 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank

Den 13. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/60 på anmodning af Finanstilsynet.

ECB's udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten af banker i Slovenien

Den 13. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/67 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om Banco de Españas autonomi i personalespørgsmål og om ophør af centralbankchefens funktionsperiode

Den 16. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/61 på anmodning af Banco de España.

ECB's udtalelse om Banka Slovenijes levering af betalingstjenester til brugere omfattet af budgettet

Den 19. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/62 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om låneforeninger i Litauen

Den 19. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/63 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om principper og procedurer for ombytning af sedler og mønter i Polen

Den 20. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/64 på anmodning af formanden for Narodowy Bank Polski.

ECB's udtalelse om håndtering og recirkulering af eurosedler og -mønter i Letland

Den 21. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/65 på anmodning af Latvijas Banka.

ECB's udtalelse om Banco de Portugals makro-prudentielle mandat

Den 27. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/66 på anmodning af den portugisiske finansminister.

ECB's udtalelse om en ny statistisk opgave for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 29. august 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/68 på anmodning af den belgiske vicepremierminister, økonomi- og forbrugerminister samt minister for Nordsøen.

ECB's udtalelse om ændringer af Lov om Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Den 13. september 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/69 på anmodning af Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

ECB's udtalelse om oprettelsen af et Råd for Finansiel Stabilitet og om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat i Slovenien

Den 18. september 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/70 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Statistik

IMF's Coordinated Portfolio Investment Survey – koordineret indberetning fra Eurosystemet

Den 4. september 2013 godkendte Styrelsesrådet et forslag om en koordineret indberetning fra Eurosystemet til IMF's koordinerede porteføljeinvesteringsundersøgelse (Coordinated Portfolio Investment Survey), som er en frivillig årlig dataindsamling vedrørende porteføljeinvesteringer, der gennemføres i IMF-regi.

Corporate governance

ECB-afgørelser i sager med relation til de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB

Den 29. august 2013 vedtog Styrelsesrådet: 1) Afgørelse ECB/2013/26 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver, 2) afgørelse ECB/2013/27 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler, 3) afgørelse ECB/2013/28 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank, 4) afgørelse ECB/2013/29 om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og 5) afgørelse ECB/2013/30 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta. Den 30. august 2013 vedtog Det Generelle Råd afgørelse ECB/2013/31 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet. Afgørelserne afspejler både den femårlige justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB og Letlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2014. De er offentliggjort på engelsk på ECB's websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España

Den 2. september 2013 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2013/32). Henstillingen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formand for Organisationsudviklingskomitéen og Personalechefkredsen

Den 4. september 2013 udnævnte Styrelsesrådet Steven Keuning, generaldirektør i ECB's Generaldirektorat for HR, Budget og Organisation, som formand for Eurosystemets organisationsudviklingskomité med øjeblikkelig virkning indtil 31. december 2016. Styrelsesrådet genudnævnte ham samtidig til formand for Personalechefkredsen.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt