Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

September 2013

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. septembra 2013

Operácie na trhu

Úprava požiadaviek na poskytovanie údajov na úrovni jednotlivých úverov v súvislosti s niektorými cennými papiermi krytými aktívami

Dňa 4. septembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o úprave požiadaviek na poskytovanie údajov na úrovni jednotlivých úverov v prípade cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi na bývanie a cenných papierov krytých úvermi malým a stredným podnikom, ktoré sa používajú ako kolaterál v operáciách menovej politiky Eurosystému a ktoré nespĺňajú časový termín stanovený 27. novembra 2012. Tlačová správa oznamujúca toto rozhodnutie bola zverejnená na internetovej stránke ECB dňa 9. septembra 2013.

Prijatie ratingového nástroja Cerved Group na účely rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika

Dňa 6. septembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o prijatí Cerved Group ako ratingového nástroja na používanie v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Úplný zoznam systémov akceptovaných Eurosystémom na účely ECAF je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Požiadavky na poskytovanie informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých pohľadávkami z kreditných kariet

Dňa 6. septembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o zavedení požiadaviek na poskytovanie informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých pohľadávkami z kreditných kariet, ak sa tieto nástroje používajú ako kolaterál v operáciách menovej politiky Eurosystému. Poskytovanie informácií o individuálnych úveroch v prípade týchto nástrojov bude povinné od 1. apríla 2014, pričom bude platiť deväťmesačné prechodné obdobie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť po prijatí príslušných právnych predpisov. Tlačová správa s podrobnými informáciami o príslušných požiadavkách bola zverejnená dňa 19. septembra 2013 na internetovej stránke ECB.

Predĺženie swapovej dohody s Bank of England

Dňa 16. septembra 2013 Rada guvernérov na základe dohody s Bank of England rozhodla o predĺžení swapovej dohody s Bank of England do 30. septembra 2014. Swapová dohoda bola uzavretá 17. decembra 2010 ako preventívne opatrenie. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA): kritériá kompatibility

Dňa 15. augusta 2013 Rada guvernérov schválila upravené kritériá na hodnotenie kompatibility infraštruktúr retailových platieb so SEPA. Upravené kritériá budú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Posúdenie dvoch nových prepojení na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 5. septembra 2013 Rada guvernérov schválila dve nové prepojenia za akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Ide o priame prepojenie medzi Clearstream Banking S.A. (CBL) a VP Lux a nepriame prepojenie medzi Clearstream Banking AG-Creation a VP Lux prostredníctvom CBL. Úplný zoznam akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k osobitnej likvidácii úverových inštitúcií v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/57 dňa 6. augusta 2013 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k registru účtovných závierok na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/58 dňa 7. augusta 2013 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/59 dňa 12. augusta 2013 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/60 dňa 13. augusta 2013 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Stanovisko ECB k opatreniam na posilnenie stability bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/67 dňa 13. augusta 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k autonómii Banco de España v personálnych záležitostiach a k skončeniu funkčného obdobia guvernéra

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/61 dňa 16. augusta 2013 na žiadosť Banco de España.

Stanovisko ECB k poskytovaniu platobných služieb subjektom verejnej správy napojeným na rozpočet zo strany Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/62 dňa 19. augusta 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k úverovým jednotám v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/63 dňa 19. augusta 2013 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zásadám a postupom pre výmenu bankoviek a mincí v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/64 dňa 20. augusta 2013 na žiadosť guvernéra Narodowy Bank Polski.

Stanovisko ECB k manipulácii s eurobankovkami a euromincami a k ich opätovnému vráteniu do obehu v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/65 dňa 21. augusta 2013 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu mandátu Banco de Portugal

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/66 dňa 27. augusta 2013 na žiadosť portugalskej ministerky financií.

Stanovisko ECB k novej štatistickej úlohe Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/68 dňa 29. augusta 2013 na žiadosť belgického podpredsedu vlády a ministra pre otázky hospodárstva, spotrebiteľov a Severného mora.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/69 dňa 13. septembra 2013 na žiadosť Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu a k makroprudenciálnemu mandátu vnútroštátnych orgánov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/70 dňa 18. septembra 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Štatistika

Koordinovaný prieskum MMF o portfóliových investíciách – koordinované vykazovanie zo strany Eurosystému

Dňa 4. septembra 2013 Rada guvernérov schválila návrh koordinovaného vykazovania Eurosystému na účely koordinovaného prieskumu portfóliových investícií (Coordinated Portfolio Investment Survey), ktorý sa uskutočňuje pod záštitou MMF formou každoročného dobrovoľného zberu údajov o portfóliových investíciách.

Riadenie organizácie

Rozhodnutia ECB o otázkach súvisiacich s podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB

Dňa 29. augusta 2013 Rada guvernérov prijala: i) rozhodnutie ECB/2013/26 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, ii) rozhodnutie ECB/2013/27, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek, iii) rozhodnutie ECB/2013/28 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky, iv) rozhodnutie ECB/2013/29 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a v) rozhodnutie ECB/2013/30 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro. Dňa 30. augusta Generálna rada prijala rozhodnutie ECB/2013/31 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny. Rozhodnutia, ktoré zohľadňujú päťročnú aktualizáciu kľúča na upisovanie základného imania ECB a zavedenie eura v Lotyšsku 1. januára 2014, boli zverejnené na internetovej stránke ECB (v angličtine) a čoskoro budú zverejnené aj v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España

Dňa 2. septembra 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/32 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de España. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Predseda Výboru pre organizačný vývoj a Konferencie pre ľudské zdroje

Dňa 4. septembra 2013 Rada guvernérov vymenovala Stevena Keuninga, generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu, za predsedu Výboru Eurosystému pre organizačný vývoj, a to s okamžitou platnosťou a až do 31. decembra 2016. Rada guvernérov ho zároveň opäť vymenovala za predsedu Konferencie pre ľudské zdroje.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá