Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2011 г.

Пазарни операции

Удължаване на операциите за предоставяне на ликвидност в щатски долари

По споразумение със Системата на Федералния резерв и съгласувано с централната банка на Канада, централната банка на Обединеното кралство ( Bank of England) и Швейцарската национална банка Управителният съвет взе решение да удължи споразумението за суап на ликвидност със Системата на Федералния резерв до 1 август 2012 г. и за момента да продължи да провежда операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Промяна в допустимостта на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от правителството на Португалия

На 7 юли 2011 г. Управителният съвет взе решение да преустанови до второ нареждане прилагането на прага за минимален кредитен рейтинг в изискванията за допустимост на обезпечения за целите на кредитните операции на Евросистемата по отношение на всички непогасени и нови търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство. На същата дата Управителният съвет прие в тази връзка Решение относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (ЕЦБ/2011/10). Решението и прессъобщението по този повод са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Свързване на централната банка на Румъния (Banca Naţionalǎ a României) към TARGET2

На 23 юни 2011 г. Управителният съвет одобри правните документи, позволяващи на централната банка на Румъния ( Banca Naţionalǎ a României) да се присъедини към системата TARGET2, считано от 4 юли 2011 г.

Участие на ЕЦБ в споразумението за съвместен надзор за Warehouse Trust

На 7 юли 2011 г. Управителният съвет одобри участието на ЕЦБ в споразумението за съвместен надзор за Warehouse Trust, регистър на транзакции, за да сподели опита си в съвместния надзор на трансграничните инфраструктури на финансовите пазари и да представлява Евросистемата.

TARGET2 – ценни книжа

На 20 юли 2011 г. Управителният съвет разгледа състоянието на програмата TARGET2 – ценни книжа (Т2–ЦК) и реши, че до края на октомври 2011 г. ще отправи окончателното си предложение във връзка с Рамковото споразумение с проявяващите интерес към Т2–ЦК централни депозитари на ценни книжа. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод. Повече информация ще бъде предоставена в рубриката за T2–ЦК на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно обращението на банкноти и монети в Чешката република

На 22 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Чехия ( Česká národní banka) (CON/2011/51).

Становище на ЕЦБ относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи в България

На 22 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на България (CON/2011/52).

Становище на ЕЦБ относно унгарската Държавна служба за одит във връзка с нейния одит на Magyar Nemzeti Bank

На 22 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на публичната администрация и правосъдието на Унгария (CON/2011/53).

Становище на ЕЦБ относно презгранични операции в Испания

На 28 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на държавния секретар по икономическите въпроси на Испания (CON/2011/54).

Становище на ЕЦБ относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги

На 30 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/55).

Становище на ЕЦБ относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз

На 4 юли 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/56).

Становище на ЕЦБ относно преобразуването на клонове на чуждестранни кредитни институции в дъщерни дружества в Полша

На 5 юли 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Полша (CON/2011/57).

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти

На 5 юли 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/58).

Становище на ЕЦБ относно обработката на банкноти за последваща употреба и защитата на национално и чуждестранно законно платежно средство срещу фалшифициране в Унгария

На 20 юли 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) (CON/2011/59).

Становище на ЕЦБ относно нидерландските кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение

На 21 юли 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Нидерландия (CON/2011/60).

Международно и европейско сътрудничество

Десети годишен доклад „Международната роля на еврото“

На 7 юли 2011 г. Управителният съвет одобри публикуването на десетия годишен доклад „Международната роля на еврото“. Докладът, който обхваща събитията през 2010 г., разглежда ролята на еврото на световните пазари и в държавите извън еврозоната и има за цел да подобри познаването на настоящото състояние на процеса на интернационализация на еврото, набелязвайки важни промени и основни тенденции. Докладът и прессъобщението по този повод са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

На 7 юли 2011 г. Управителният съвет прецени, че бъдещата позиция на г‑н Аксел Вебер като член на съвета на директорите на UBS, считано от 1 май 2012 г., е в съответствие с Кодекса за поведение.

Банкноти и монети

Насоки на ЕЦБ за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2

На 30 юни 2011 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2011/9 за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (CIS 2). Насоките установяват правила и задължения в рамките на Евросистемата за събирането и разпространяването на данни, свързани с наличните пари. Измененията засягат обхвата на отчитаните в CIS 2 данни за паричната инфраструктура и дейностите за връщане на парични наличности в обращение и въвеждат функционалности за ежедневно отчитане в допълнение към вече предвидените в Насоки ЕЦБ/2008/8 функционалности за месечно и шестмесечно отчитане. Насоките ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите