Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2011

Marknadsoperationer

Förlängning av likvidiserande transaktioner i USD

I överenskommelse med Federal Reserve System, och i samordning med Bank of Canada, Bank of England och Swiss National Bank, har ECB-rådet beslutat att förlänga sina likvidiserande swappavtal med Federal Reserve System fram till den 1 augusti 2012 och att tillsvidare fortsätta genomföra likvidiserande transaktioner i US-dollar. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ändring av godtagbarheten för skuldinstrument utgivna av den portugisiska staten

Den 7 juli 2011 beslutade ECB-rådet att, tills vidare, upphäva tillämpningen av minimitröskelvärdet för kraven på godtagbarhet för säkerheter för Eurosystemets kreditoperationer för alla utestående och nya marknadsnoterade skuldförbindelser som utgivits eller garanterats av den portugisiska staten. Samma dag antog ECB-rådet ett beslut om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av den portugisiska staten (ECB/2011/10). Ett pressmeddelande och beslutet finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Banca Naţionalǎ a României ansluts till TARGET2

Den 23 juni 2011 godkände ECB-rådet den rättsliga dokumentationen som behövdes för att Banca Naţionalǎ a României skulle kunna anslutas till TARGET2 från och med den 4 juli 2011.

ECB deltar i samarbetsarrangemanget för Warehouse Trust

Den 7 juli 2011 godkände ECB-rådet ECB:s deltagande i samarbetsarrangemanget för övervakning av handelsregistret Warehouse Trust för att bidra med erfarenheter från övervakning av gränsöverskridande infrastruktur på de finansiella marknaderna och för att representera Eurosystemet.

Target2-värdepapper

Den 20 juli 2011 granskade ECB-rådet läget för programmet för Target2-värdepapper (T2S) och beslutade att lägga ett slutgiltigt anbud på ett ramavtal med de centrala värdepapperscentraler som är intresserade av T2S före utgången av oktober 2011. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats. Mer information kommer att lämnas på T2S-delen av ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om sedlar och mynt i omlopp i Tjeckien

Den 22 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Česká národní banka (CON/2011/51).

ECB-yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter i Bulgarien

Den 22 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Bulgarien (CON/2011/52).

ECB-yttrande om den ungerska riksrevisionens granskning av Magyar Nemzeti Bank

Den 22 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för offentlig administration och rättsliga frågor (CON/2011/53).

ECB-yttrande om gränsöverskridande transaktioner i Spanien

Den 28 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av den spanska ministern för ekonomi (CON/2011/54).

ECB-yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster

Den 30 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/55).

ECB-yttrande om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen

Den 4 juli 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/56).

ECB-yttrande om ombildning av utländska kreditinstituts filialer till dotterbolag i Polen

Den 5 juli 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansminister (CON/2011/57).

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

Den 5 juli 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/58).

ECB-yttrande om återcirkulering av kontanter och skyddet för nationella och utländska betalningsmedel mot förfalskning i Ungern

Den 20 juli 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

ECB:s yttrande om nederländska åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter

Den 21 juli 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Nederländerna (CON/2011/60).

Internationellt och europeiskt samarbete

Den tionde årliga rapporten ”Review of the international role of the euro”

Den 7 juli 2011 godkände ECB-rådet att den tionde utgåvan av ”Review of the international role of the euro”. Rapporten, som täcker utvecklingen under 2010, granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet. Den syftar till att öka förståelsen för det nuvarande stadiet i eurons internationalisering genom att identifiera den viktigaste utvecklingen och underliggande trender. Ett pressmeddelande och rapporten finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Den 7 juli 2011 bedömde ECB-rådet om Axel Webers framtida ställning som ledamot av styrelsen för UBS fr.o.m. den 1 maj 2012 är i överensstämmelse med uppförandekodexen.

Sedlar och mynt

ECB-riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av valutainformationssystemet 2

Den 30 juni 2011 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2011/9 om ändring av riktlinje (ECB/2008/8) om insamling av data om euron och driften av valutainformationssystemet 2 (CIS 2). Riktlinjen fastställer reglerna och ansvaret inom Eurosystemet för insamling och spridning av data som rör kontanter. Ändringarna avser omfattningen av data om infrastrukturen för kontanter och aktiviteter som rör återcirkulering av kontanter som rapporteras till CIS 2 och introducerar daglig rapportering utöver den rapportering som sker på månads- och halvårsbasis i enlighet med riktlinje ECB/2008/8. Riktlinjen kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Kontakt för media