Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. g. jūlijs

Tirgus operācijas

Likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros turpināšana

Vienojoties ar Federālo Rezervju sistēmu, Padome nolēmusi pagarināt vienošanos par likviditātes mijmaiņas darījumiem ar Federālo Rezervju sistēmu līdz 2012. gada 1. augustam un pagaidām turpināt veikt likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros. Šis lēmums saskaņots arī ar Kanādas Banku , Anglijas Banku un Šveices Nacionālo banku. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Portugāles valdības emitēto vai garantēto parāda instrumentu atbilstības prasību maiņa

2011. gada 7. jūlijā Padome nolēma Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājuma atbilstības prasību ietvaros līdz turpmākam paziņojumam atcelt minimālā kredītreitinga sliekšņa piemērošanu visiem apgrozībā esošajiem un jaunajiem Portugāles valdības emitētajiem vai garantētajiem tirgojamajiem parāda instrumentiem. Tajā pašā dienā Padome pieņēma attiecīgo Lēmumu par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2011/10). Attiecīgais paziņojums presei un Lēmums pieejams ECB interneta lapā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Banca Naţionalǎ a României pievienošanās TARGET2

2011. gada 23. jūnijā Padome apstiprināja juridisko dokumentāciju, kas nodrošina Banca Naţionalǎ a României iespēju ar 2011. gada 4. jūliju pievienoties TARGET2 sistēmai.

ECB dalība uz sadarbību balstītā Warehouse Trust pārraudzības mehānismā

2011. gada 7. jūlijā Padome apstiprināja ECB dalību uz sadarbību balstītā darījumu repozitorija Warehouse Trust pārraudzības mehānismā, izmantojot savu uz sadarbību balstītās pārrobežu finanšu tirgu infrastruktūru pārraudzības pieredzi un pārstāvot Eurosistēmu.

TARGET2 vērtspapīriem

2011. gada 20. jūlijā Padome apsprieda TARGET2 vērtspapīriem (T2S) programmas izpildes progresu un nolēma, ka tā nāks klajā ar galīgo piedāvājumu attiecībā uz pievienošanās līgumu ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties T2S, līdz 2011. gada oktobra beigām. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta lapā T2S sadaļā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banknošu un monētu apgrozību Čehijas Republikā

2011. gada 22. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Česká národní banka lūguma (CON/2011/51).

ECB atzinums par nacionālo uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņas un sadarbības pienākumiem Bulgārijā

2011. gada 22. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Bulgārijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/52).

ECB atzinums par Ungārijas Valsts kontroli saistībā ar tās veikto Magyar Nemzeti Bank revīziju

2011. gada 22. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Ungārijas Valsts pārvaldes un tieslietu ministrijas lūguma (CON/2010/53).

ECB atzinums par pārrobežu darījumiem Spānijā

2011. gada 28. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas jautājumos lūguma (CON/2011/54).

ECB atzinums par tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem un par Banka Slovenije pilnvarām noteikt sankcijas ieguldījumu pakalpojumu jomā

2011. gada 30. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/55).

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību

2011. gada 4. jūlijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/56).

ECB atzinums par ārvalstu kredītiestāžu filiāļu pārveidošanu meitasuzņēmumos Polijā

2011. gada 5. jūlijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas finanšu ministra lūguma (CON/2010/57).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu

2011. gada 5. jūlijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/58).

ECB atzinums par skaidrās naudas atkārtotu laišanu apgrozībā un nacionālo un ārvalstu maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu Ungārijā

2011. gada 20. jūlijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma (CON/2011/59).

ECB atzinums par Nīderlandes īstenotajiem krīzes novēršanas pasākumiem attiecībā uz grūtībās nonākušām finanšu iestādēm

2011. gada 21. jūlijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Nīderlandes Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/60).

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Desmitais gada ziņojums "Euro starptautiskā nozīme"

2011. gada 7. jūlijā Padome apstiprināja publicēšanai desmito gada ziņojumu "Euro starptautiskā nozīme". Ziņojumā, kas aptver 2010. gada norises, aplūkota euro loma pasaules tirgos un ārpus euro zonas esošajās valstīs. Tā mērķis ir uzlabot izpratni par euro internacionalizācijas pašreizējo situāciju, norādot svarīgākās norises un to pamatā esošās tendences. Attiecīgais paziņojums presei un ziņojums pieejams ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

2011. gada 7. jūlijā Padome atzina, ka Aksela Vēbera (Axel Weber) stāšanās UBS direktoru padomes priekšsēdētāja amatā no 2012. gada 1. maija atbilst Ētikas kodeksam.

Banknotes un monētas

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību

2011. gada 30. jūnijā Padome pieņēma Pamatnostādni ECB/2011/9, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību. Pamatnostādne nosaka noteikumus un atbildību par datu vākšanu un izplatīšanu Eurosistēmā saistībā ar skaidro naudu. Grozījumi attiecas uz Valūtas informācijas sistēmā 2 iesniegto skaidrās naudas infrastruktūras un skaidrās naudas atkārtotas laišanas apgrozībā datu apjomu un papildus Pamatnostādnē ECB/2008/8 noteiktajai mēneša un pusgada datu sniegšanas funkcionalitātei ievieš dienas datu sniegšanas funkcionalitāti. Pamatnostādne būs pieejama ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei