European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2011

Operácie na trhu

Uskutočňovanie operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch

Na základe dohody s Federálnym rezervným systémom a v koordinácii s Bank of Canada, Bank of England a Swiss National Bank sa Rada guvernérov rozhodla predĺžiť platnosť swapových dohôd s Federálnym rezervným systémom do 1. augusta 2012 a pokračovať v uskutočňovaní operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena hodnotenia akceptovateľnosti dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou

Dňa 7. júla 2011 sa Rada guvernérov rozhodla pozastaviť až do odvolania uplatňovanie minimálneho limitu úverového ratingu v rámci požiadaviek akceptovateľnosti kolaterálu na účely úverových operácií Eurosystému v prípade všetkých nesplatených a nových obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou. Rada guvernérov prijala v ten istý deň súvisiace rozhodnutie o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou (ECB/2011/10). Súvisiaca tlačová správa i príslušné rozhodnutie sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Pripojenie Banca Naţionalǎ a României k systému TARGET2

Dňa 23. júna 2011 Rada guvernérov schválila pripojenie Banca Naţionalǎ a României k systému TARGET2 s účinnosťou od 4. júla 2011.

Účasť ECB v systéme spoločného dohľadu nad Warehouse Trust

Dňa 7. júla 2011 Rada guvernérov schválila účasť ECB v systéme spoločného dohľadu nad archívom obchodných údajov Warehouse Trust s cieľom prispieť skúsenosťami ECB v oblasti spoločného dohľadu nad cezhraničnými infraštruktúrami finančného trhu a reprezentovať Eurosystém.

TARGET2-Securities

Dňa 20. júla 2011 Rada guvernérov posúdila stav programu TARGET2-Securities (T2S) a rozhodla o predložení finálnej ponuky na uzavretie rámcovej dohody s centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktorí majú záujem o účasť v systéme T2S, do konca októbra 2011. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke ECB v sekcii T2S.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obehu bankoviek a mincí v Českej republike

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 22. júna 2011 na žiadosť Českej národnej banky (CON/2011/51).

Stanovisko ECB k výmene informácií medzi národnými orgánmi dohľadu v Bulharsku a k ich povinnosti navzájom spolupracovať

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 22. júna 2011 na žiadosť bulharského ministerstva financií (CON/2011/52).

Stanovisko ECB k maďarskému štátnemu kontrolnému úradu, pokiaľ ide o výkon jeho auditu v Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 22. júna 2011 na žiadosť maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (CON/2010/53).

Stanovisko ECB k cezhraničným transakciám v Španielsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 28. júna 2011 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti (CON/2011/54).

Stanovisko ECB k harmonizácii právnej úpravy týkajúcej sa TARGET2-Securities a sankčných právomocí Banka Slovenije, pokiaľ ide o investičné služby

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 30. júna 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/55).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 4. júla 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2010/56).

Stanovisko ECB k premene pobočiek zahraničných úverových inštitúcií v Poľsku na dcérske spoločnosti

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 5. júla 2011 na žiadosť poľského ministra financií (CON/2011/57).

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 5. júla 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2010/58).

Stanovisko ECB k spracovaniu hotovosti a k ochrane vnútroštátneho zákonného platidla a zahraničných zákonných platidiel proti falšovaniu v Maďarsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 20. júla 2011 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

Stanovisko ECB k holandským krízovým intervenčným opatreniam vo vzťahu k finančným inštitúciám v ťažkostiach

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 21. júla 2011 na žiadosť holandského ministerstva financií (CON/2011/60).

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie desiatej výročnej správy „The international role of the euro“

Dňa 7. júla 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie desiatej výročnej správy o medzinárodnom postavení eura „The international role of the euro“. Správa hodnotí postavenie eura na svetových trhoch a v krajinách mimo eurozóny počas roka 2010. Cieľom správy je tiež zvýšiť povedomie čitateľov o súčasnom stave internacionalizácie eura a vyzdvihnúť hlavné zmeny a trendy vývoja v tejto oblasti. Súvisiaca tlačová správa i príslušná správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Dňa 7. júla 2011 Rada guvernérov zhodnotila budúcu pozíciu Axela Webera ako člena predstavenstva UBS s účinnosťou od 1. mája 2012 ako kompatibilnú s kódexom správania.

Bankovky a mince

Usmernenie ECB, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2

Dňa 30. júna 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2011/9, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (CIS 2). Usmernenie stanovuje pravidlá a zodpovednosti v rámci Eurosystému týkajúce sa zberu a šírenia údajov súvisiacich s hotovosťou. Zmeny a doplnenia sa týkajú rozsahu údajov o hotovostnej infraštruktúre a o činnostiach súvisiacich s vracaním hotovosti do obehu, ktoré sa vykazujú do systému CIS 2, a zavádzajú funkcie denného vykazovania (popri funkciách mesačného a polročného vykazovania, ktoré stanovilo usmernenie ECB/2008/8). Usmernenie bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá