Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2011

Markedsoperationer

Forlængelse af de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Efter aftale med Federal Reserve og i samordning med Bank of Canada, Bank of England og den schweiziske centralbank har Styrelsesrådet besluttet at forlænge sine likviditetstilførende swapaftaler med Federal Reserve indtil 1. august 2012 samt indtil videre at fortsætte med at udføre likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Ændring vedrørende belånbarheden af gældsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af den portugisiske regering

Den 7. juli 2011 besluttede Styrelsesrådet indtil videre at suspendere anvendelsen af grænseværdier for kreditværdigheden af aktiver, der kan stilles som sikkerhed ved Eurosystemets kreditoperationer, for alle udestående og nye omsættelige gældsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af den portugisiske regering. Styrelsesrådet vedtog samme dag afgørelsen om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat (ECB/2011/10). En pressemeddelelse om dette samt afgørelsen findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Banca Naţionalǎ a României's tilslutning til Target2

Den 23. juni 2011 godkendte Styrelsesrådet den juridiske dokumentation, som gjorde det muligt for Banca Naţionalǎ a României at tilslutte sig Target2-systemet med virkning fra 4. juli 2011.

ECB's deltagelse i overvågningssamarbejde om Warehouse Trust

Den 7. juli 2011 godkendte Styrelsesrådet ECB's deltagelse i overvågningssamarbejdet vedrørende handelsregisteret Warehouse Trust for at bidrage med sin erfaring inden for overvågningssamarbejde om grænseoverskridende infrastrukturer på de finansielle markeder samt for at repræsentere Eurosystemet.

Target2-Securities

Den 20. juli 2011 drøftede Styrelsesrådet resultaterne i forbindelse med programmet for Target2-Securities (T2S) og besluttede, at det ved udgangen af oktober 2011 ville fremsætte sit endelig tilbud om rammeaftale med værdipapircentraler, der er interesserede i T2S. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted. Der offentliggøres mere information om dette under T2S-afsnittet på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om seddel- og møntomløbet i Tjekkiet

Den 22. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Česká národní banka (CON/2011/51).

ECB's udtalelse om forpligtelse til informationsudveksling og samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder i Bulgarien

Den 22. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det bulgarske finansministerium (CON/2011/52).

ECB's udtalelse om Ungarns statsrevision i forhold til dens revision af Magyar Nemzeti Bank

Den 22. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det ungarske ministerium for offentlig forvaltning og justits (CON/2011/53).

ECB's udtalelse om grænseoverskridende transaktioner i Spanien

Den 28. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den spanske statssekretær for økonomiske anliggender (CON/2011/54).

ECB's udtalelse om harmonisering af lovgivningen i forbindelse med Target2-Securities og Banka Slovenije's beføjelser til at pålægge sanktioner med hensyn til investeringstjenester

Den 30. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/55).

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union

Den 4. juli 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/56).

ECB's udtalelse om ændring af udenlandske kreditinstitutters filialer til datterselskaber i Polen

Den 5. juli 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den polske finansminister (CON/2011/57).

ECB's udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag om direktiv om kreditaftaler vedrørende boligejendomme

Den 5. juli 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/58).

ECB's udtalelse om recirkulering af kontanter og beskyttelse af nationale og fremmede betalingsmidler mod falskmøntneri

Den 20. juli 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

ECB's udtalelse om hollandske indgrebsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner i krise

Den 21. juli 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det hollandske finansministerium (CON/2011/60).

Internationalt og europæisk samarbejde

Den tiende rapport om "The international role of the euro"

Den 7. juli 2011 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den tiende årlige rapport om "The international role of the euro". I denne rapport, som omhandler udviklinger i 2010, undersøges euroens betydning på det globale marked og i lande uden for euroområdet. Rapportens sigter også mod at give et bedre billede af, hvor internationaliseret euroen er på nuværende tidspunkt, samt beskrive de vigtigste udviklinger og underliggende tendenser. En pressemeddelelse om dette samt rapporten findes på ECB's websted.

Corporate governance

Den 7. juli 2011 vurderede Styrelsesrådet Axel Webers fremtidige hverv som et medlem af bestyrelsen for UBS med virkning fra 1. maj 2012 til at være foreneligt med adfærdskodeksen for medlemmer af Styrelsesrådet.

Sedler og mønter

ECB's retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2

Den 30. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2011/9 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (CIS 2). I denne retningslinje fastlægges bestemmelser og ansvarsområder i Eurosystemet, når det gælder indsamling og formidling af data om kontanter. Ændringerne vedrører omfanget af de data om kontantinfrastruktur og aktiviteter i relation til recirkulering af sedler og mønter, som skal indberettes til CIS 2. Desuden indføres med ændringerne daglige indberetninger ud over de månedlige og halvårlige indberetninger, der allerede omhandles i retningslinje ECB/2008/8. Rapporten offentliggøres på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser