Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2011

Operacje rynkowe

Przedłużenie operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich

W porozumieniu z Systemem Rezerwy Federalnej oraz w uzgodnieniu z bankami centralnymi Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, Rada Prezesów postanowiła przedłużyć do 1 sierpnia 2012 r. umowy z Systemem Rezerwy Federalnej dotyczące wymiany płynności i na razie kontynuować prowadzenie operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Zmiana kryteriów kwalifikowania instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii

7 lipca 2011 r. Rada Prezesów postanowiła zawiesić do odwołania stosowanie kryterium najniższego dopuszczalnego ratingu zabezpieczenia dla celów operacji kredytowych Eurosystemu w odniesieniu do wszystkich dotychczasowych i nowych rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii. W tym samym dniu Rada Prezesów przyjęła także decyzję w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii (EBC/2011/10). Decyzja i komunikat prasowy w tej sprawie są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Przyłączenie banku centralnego Rumunii do systemu TARGET2

23 czerwca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła dokumentację prawną umożliwiającą bankowi centralnemu Rumunii przystąpienie do systemu TARGET2 z dniem 4 lipca 2011 r.

Udział EBC w porozumieniu w sprawie wspólnego nadzoru nad Warehouse Trust

7 lipca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła udział EBC w porozumieniu w sprawie wspólnego nadzoru nad repozytorium transakcji Warehouse Trust, tak by EBC mógł podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie wspólnego nadzoru nad transgranicznymi infrastrukturami rynku finansowego i reprezentować Eurosystem.

Program TARGET2-Securities

20 lipca 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się ze stanem realizacji programu TARGET2-Securities (T2S) i postanowiła, że chciałaby do końca października 2011 r. przedstawić centralnym depozytom papierów wartościowych zainteresowanym uczestnictwem w T2S ostateczną ofertę dotyczącą umowy ramowej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC. Dodatkowe informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w części poświęconej T2S.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie obiegu banknotów i monet w Republice Czeskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 czerwca 2011 r., na wniosek banku centralnego Czech (CON/2011/51).

Opinia EBC w sprawie obowiązków dotyczących wymiany informacji i współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 czerwca 2011 r., na wniosek bułgarskiego ministerstwa finansów (CON/2011/52).

Opinia EBC w sprawie uprawnień kontrolnych węgierskiego organu kontroli państwowej wobec Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 czerwca 2011 r., na wniosek węgierskiego ministerstwa administracji publicznej i sprawiedliwości (CON/2011/53).

Opinia EBC w sprawie transakcji transgranicznych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 28 czerwca 2011 r., na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu do spraw gospodarczych (CON/2011/54).

Opinia EBC w sprawie harmonizacji ustawodawstwa dotyczącego TARGET2-Securities oraz uprawnień Banka Slovenije do nakładania sankcji w odniesieniu do usług inwestycyjnych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 30 czerwca 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/55).

Opinia EBC w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 lipca 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/56).

Opinia EBC w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe w Polsce

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 lipca 2011 r., na wniosek polskiego ministra finansów (CON/2011/57).

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 lipca 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/58).

Opinia EBC w sprawie powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu oraz ochrony krajowych i zagranicznych środków płatniczych przed fałszowaniem na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 20 lipca 2011 r., na wniosek banku centralnego Węgier (CON/2011/59).

Opinia EBC w sprawie holenderskich środków interwencji kryzysowej dotyczących zagrożonych instytucji finansowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 21 lipca 2011 r., na wniosek holenderskiego ministerstwa finansów (CON/2011/60).

Współpraca międzynarodowa i europejska

Dziesiąty raport roczny w sprawie międzynarodowej roli euro

7 lipca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację dziesiątego raportu rocznego „The international role of the euro”. Raport przedstawia analizę roli euro na rynkach światowych i w krajach spoza strefy euro obejmującą 2010 r. Jego celem jest lepsze poznanie obecnego statusu euro jako waluty międzynarodowej poprzez uchwycenie głównych zmian i tendencji. Raport i komunikat prasowy w tej sprawie są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

7 lipca 2011 r. Rada Prezesów uznała, że przyszłe zajęcie przez Axela Webera z dniem 1 maja 2012 r. stanowiska członka zarządu banku UBS jest zgodne z kodeksem postępowania.

Banknoty i monety

Wytyczne EBC zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2

30 czerwca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2011/9 zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (CIS 2). W wytycznych określono zasady i podział obowiązków w obrębie Eurosystemu odnośnie do zbierania i przekazywania danych dotyczących gotówki. Nowelizacja odnosi się do zakresu danych przekazywanych do CIS 2 dotyczących infrastruktury gotówki i działań związanych z powtórnym wprowadzaniem gotówki do obiegu; wprowadza także funkcje sprawozdawczości codziennej, uzupełniające funkcje sprawozdawczości miesięcznej i półrocznej określone w wytycznych EBC/2008/8. Wytyczne będą dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami