Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2011

Markttransacties

Verlenging van de liquiditeitsverschaffende transacties in Amerikaanse dollar

In overeenstemming met het Federal Reserve System, en in samenspraak met de Bank of Canada, de Bank of England en de Zwitserse Nationale Bank, heeft de Raad van Bestuur besloten de liquiditeitsswapregelingen met het Federal Reserve System te verlengen tot 1 augustus 2012 en voorlopig door te gaan met het uitvoeren van liquiditeitsverschaffende transacties in Amerikaanse dollar. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Verandering in de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde schuldbewijzen

Op 7 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur met betrekking tot alle uitstaande en nieuwe verhandelbare, door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde schuldbewijzen, besloten tot nadere kennisgeving de toepassing van de minimumkredietbeoordelingsdrempel in de vereisten voor beleenbaarheid van onderpand ten behoeve van de krediettransacties van het Eurosysteem, op te schorten. De Raad van Bestuur heeft op dezelfde dag zijn goedkeuring gehecht aan het desbetreffende Besluit inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2011/10). Een persbericht hierover en het Besluit zelf zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Koppeling van Banca Naţionalǎ a României aan TARGET2

Op 23 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur de juridische documentatie die Banca Naţionalǎ a României in staat stelt zich met ingang van 4 juli 2011 aan te sluiten bij het TARGET2- systeem, goedgekeurd.

Deelname van de ECB aan het gemeenschappelijke toezichtsarrangement voor Warehouse Trust

Op 7 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan deelname van de ECB aan het gemeenschappelijke toezichtsarrangement voor Warehouse Trust, een handelsbewaarinstelling, om zo zijn ervaring in het gemeenschappelijke toezicht op grensoverschrijdende financiëlemarktinfrastructuren ter beschikking te stellen en het Eurosysteem te vertegenwoordigen.

TARGET2-Securities

Op 20 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur de stand van zaken van het TARGET2-Securities (TS2)-Programma bekeken en besloten zijn laatste aanbod te doen met betrekking tot de Kaderovereenkomst met centrale effectenbewaarinstellingen die eind oktober 2011 geïnteresseerd zullen zijn in deelname aan TS2. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB. Meer informatie zal worden verschaft in het TS2-gedeelte van de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies aangaande de circulatie van bankbiljetten en munten in Tsjechië

On 22 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/51).

ECB-Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten in Bulgarije

Op 22 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/52).

ECB-Advies betreffende de Hongaarse Rekenkamer ('State Audit Office ') inzake de audit van Magyar Nemzeti Bank

Op 22 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Openbaar Bestuur en Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/53).

ECB-Advies inzake grensoverschrijdende transacties in Spanje

Op 28 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/54).

ECB-Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten

Op 30 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/55).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie

Op 4 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/56).

ECB-Advies inzake de conversie van filialen van buitenlandse kredietinstellingen in dochterondernemingen in Polen

Op 5 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/57).

ECB-Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten

Op 5 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/58).

ECB-Advies betreffende de recirculatie van contant geld en de bescherming van nationale en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij in Hongarije

On 20 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/59).

ECB-Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen in Nederland

Op 21 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Nederlandse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/60).

Internationale en Europese samenwerking

Het tiende jaarverslag "The international role of the euro”

Op 7 juli 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het tiende jaarverslag “The international role of the euro”. Het verslag, dat ingaat op de ontwikkelingen in 2010, onderzoekt de rol van de euro op de mondiale markten en in landen buiten het eurogebied, en streeft ernaar de kennis over de huidige stand van zaken ten aanzien van de internationalisering van de euro te vergroten door de belangrijkste ontwikkelingen en onderliggende trends in kaart te brengen. Een persbericht hierover en het verslag zelf zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Op 7 juli 2011 is de Raad van Bestuur tot het oordeel gekomen dat de toekomstige functie van de heer Axel Weber als lid van de Raad van Bestuur van UBS met ingang van 1 mei 2012 in overeenstemming is met de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur.

Bankbiljetten en munten

ECB-Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 - CIS 2)

Op 30 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2011/9 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 - CIS 2). In het Richtsnoer zijn vastgelegd alle regels en verantwoordelijkheden binnen het Eurosysteem voor het verzamelen en verspreiden van gegevens betreffende contant geld. De wijzigingen betreffen de reikwijdte van de gegevens betreffende de aan het CIS2 gerapporteerde contant-geldinfrastructuur- en contant-geldhercirculatie-activiteiten en introduceren dagelijkse rapportagefunctionaliteiten naast de maandelijkse en half-jaarlijkse rapportagefunctionaliteiten die reeds in Richtsnoer ECB/2008/8 waren vastgelegd. Het Richtsnoer zal beschikbaar worden gemaakt op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media