Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2011

Markkinaoperaatiot

Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden jatkaminen

EKP:n neuvosto päätti yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa jatkaa Yhdysvaltain dollarin määräisiä swapjärjestelyjä yhteistyössä Englannin pankin ja Kanadan ja Sveitsin keskuspankkien kanssa 1.8.2012 saakka. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden toteuttamista päätettiin jatkaa toistaiseksi. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Portugalin valtion liikkeeseen laskemien ja takaamien velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 7.7.2011, että eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien luottoluokituksen alarajaa ei toistaiseksi sovelleta Portugalin valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin riippumatta siitä, milloin ne on laskettu liikkeeseen. Samana päivänä EKP:n neuvosto teki päätöksen Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/10). Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Romanian keskuspankin liittyminen TARGET2-järjestelmään

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.6.2011 oikeudelliset asiakirjat, jotka mahdollistavat Romanian keskuspankin liittymisen TARGET2-järjestelmään 4.7.2011.

EKP:n osallistuminen Warehouse Trust ‑kauppatietorekisterin yleisvalvontaan

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.7.2011 EKP:n osallistumisen eurojärjestelmän edustajana Warehouse Trust ‑kauppatietorekisterin yleisvalvontajärjestelyyn. Näin järjestelyssä pystytään hyödyntämään EKP:n kokemusta rajat ylittävien rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yhteisvalvonnasta.

TARGET2-Securities

Tarkasteltuaan TARGET2-Securities-ohjelman (T2S) tilannetta EKP:n neuvosto päätti 20.7.2011 tehdä lokakuun 2011 loppuun mennessä lopullisen puitesopimustarjouksen arvopaperikeskuksille, jotka ovat halukkaita osallistumaan T2S-ohjelmaan. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. Tarkempia tietoja julkaistaan EKP:n verkkosivujen T2S-ohjelmaa käsittelevässä osassa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden kierrosta Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 22.6.2011 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/51.

EKP:n lausunto kansallisten valvontaviranomaisten välisistä tiedonvaihto- ja yhteistyövelvoitteista Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 22.6.2011 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/52.

EKP:n lausunto Unkarin valtion tarkastusviraston Magyar Nemzeti Bankissa tekemän tilintarkastuksen osalta

EKP:n neuvosto antoi 22.6.2011 Unkarin hallinto- ja oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/53.

EKP:n lausunto rajatylittävistä transaktioista Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2011 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/54.

EKP:n lausunto TARGET2-Securities-palveluun liittyvän lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja sijoituspalveluihin liittyvistä Banka Slovenijen sanktiointivaltuuksista

EKP:n neuvosto antoi 30.6.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/55.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden muuttuu, koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välisen valuuttasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

EKP:n neuvosto antoi 4.7.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/56.

EKP:n lausunto ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden muuttamisesta tytäryhtiöiksi Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2011 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/57.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/58.

EKP:n lausunto käteisen kierrättämisestä sekä kansallisen ja ulkomaisen laillisen maksuvälineen suojaamisesta väärennöksiltä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 20.7.2011 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/59.

EKP:n lasunto vaikeuksissa olevia rahoituslaitoksia koskevista alankomaisista kriisinhallintatoimista

EKP:n neuvosto antoi 21.7.2011 Alankomaiden valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/60.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.7.2011 julkaistavaksi kymmenennen ”The international role of the euro” ‑vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan euron asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa vuonna 2010. Tavoitteena on tuoda lisätietoa siitä, kuinka kansainvälinen valuutta euro nykyisin on, sekä esitellä tärkeimmät kansainvälistymisen kehityslinjat ja ‑suuntaukset. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvosto totesi arvionsa pohjalta 7.7.2011, että Axel Weberin siirtyminen UBS-pankin johtokuntaan 1.5.2012 ei ole vastoin EKP:n neuvoston jäsenten menettelytapaohjeita.

Setelit ja kolikot

EKP:n suuntaviivat euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta

EKP:n neuvosto antoi 30.6.2011 suuntaviivat euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta (EKP/2011/9). Suuntaviivoissa määritetään eurojärjestelmän tehtävät ja käteisrahaa koskevien tilastotietojen keräämistä ja jakelua koskevat säännöt. Muutokset koskevat sitä, missä laajuudessa käteisrahainfrastruktuuria ja käteisrahan kiertoon palauttamista koskevia tietoja raportoidaan rahahuollon tietojärjestelmä 2:een. Lisäksi otetaan käyttöön päivittäisiä raportointimenettelyjä. Kuukausittaisesta ja puolivuosittaisesta raportoinnista säädetään jo suuntaviivoissa EKP/2008/8. Suuntaviivat julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt