Menu

Rozhodnutí přijatá radou guvernérů ecb (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Červenec 2011

Tržní operace

Prodloužení operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ve shodě s Federálním rezervním systémem a v součinnosti s Bank of Canada, Bank of England a Swiss National Bank se Rada guvernérů rozhodla prodloužit swapové dohody o poskytnutí likvidity s Federálním rezervním systémem do 1. srpna 2012 a prozatím pokračovat v provádění operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Změna způsobilosti dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených portugalskou vládou

Dne 7. července 2011 rozhodla Rada guvernérů až do odvolání odložit uplatňování minimálního stupně úvěrového hodnocení v rámci požadavků na způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému v případě veškerých nesplacených i nových obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených portugalskou vládou. V tentýž den přijala Rada guvernérů související rozhodnutí o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou (ECB/2011/10). Toto rozhodnutí a s ním související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zapojení Banca Naţionalǎ a României do systému TARGET2

Dne 23. června 2011 schválila Rada guvernérů právní dokumentaci, na základě níž se bude Banca Naţionalǎ a României moci s účinností od 4. července 2011 zapojit do systému TARGET2.

Účast ECB na systému společného dozoru nad Warehouse Trust

Dne 7. července 2011 schválila Rada guvernérů účast ECB na systému společného dozoru nad archivem obchodních údajů Warehouse Trust s cílem předat zkušenosti ECB získané ze společného dozoru nad přeshraničními infrastrukturami finančního trhu a dále zastupovat Eurosystém.

Program TARGET2-Securities

Dne 20. července 2011 posoudila Rada guvernérů stav programu TARGET2-Securities (T2S) a rozhodla, že předloží poslední nabídku na uzavření rámcové dohody střediskům evidence cenných papírů, které mají o účast na programu T2S zájem, do konce října 2011. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva. Další informace budou zveřejněny na internetových stránkách ECB v části o T2S.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k oběhu bankovek a mincí v České republice

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 22. června 2011 na žádost České národní banky (CON/2011/51).

Stanovisko ECB k výměně informací mezi vnitrostátními orgány dohledu v Bulharsku a k jejich povinnosti navzájem spolupracovat 

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 22. června 2011 na žádost bulharského ministerstva financí (CON/2011/52).

Stanovisko ECB k maďarskému státnímu kontrolnímu úřadu, pokud jde o jím prováděnou kontrolu Magyar Nemzeti Bank

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 22. června 2011 na žádost maďarského ministerstva veřejné správy a spravedlnosti (CON/2011/53).

Stanovisko ECB k přeshraničním transakcím ve Španělsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 28. června 2011 na žádost španělského státního tajemníka pro hospodářské záležitosti (CON/2011/54).

Stanovisko ECB k harmonizaci právních předpisů, které se týkají TARGET2-Securities, a k sankčním pravomocem Banka Slovenije v oblasti investičních služeb

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 30. června 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/55).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. července 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/56).

Stanovisko ECB k přeměně poboček zahraničních úvěrových institucí na dceřiné společnosti v Polsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. července 2011 na žádost polského ministra financí (CON/2011/57).

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. července 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/58).

Stanovisko ECB k navracení peněz zpět do oběhu a k ochraně tuzemských a cizozemských zákonných platidel před paděláním v Maďarsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 20. července 2011 na žádost Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

Stanovisko ECB k nizozemským krizovým intervenčním opatřením pro finanční instituce v potížích

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 21. července 2011 na žádost nizozemského ministerstva financí (CON/2011/60).

Mezinárodní a evropská spolupráce

Desátá výroční zpráva „The International Role of the euro”

Dne 7. července 2011 schválila Rada guvernérů zveřejnění desáté výroční zprávy o mezinárodní roli eura „The International Role of the euro“. Zpráva se zabývá vývojem v roce 2010, zkoumá roli eura na globálních trzích a v zemích mimo eurozónu a jejím cílem je pomocí identifikace hlavních vývojových rysů a trendů přispět k lepšímu pochopení současného stavu internacionalizace eura. Výroční zpráva a s ní související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Dne 7. července 2011 se Rada guvernérů shodla na tom, že budoucí členství pana Axela Webera v představenstvu banky UBS s účinností od 1. května 2012 je v souladu s Kodexem chování.

Bankovky a mince

Obecné zásady ECB, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2

Dne 30. června 2011 přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2011/9, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (CIS 2). Tyto obecné zásady stanovují pravidla a odpovědnosti v rámci Eurosystému týkající se shromažďování a šíření údajů souvisejících s hotovostí. Změny a doplnění se týkají rozsahu údajů o hotovostní infrastruktuře a o činnostech souvisejících s navracením hotovosti do oběhu, které se vykazují do systému CIS 2, a zavádějí funkce denního vykazování (vedle funkcí měsíčního a pololetního vykazování, které jsou již upraveny v obecných zásadách ECB/2008/8). Obecné zásady budou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média