Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2011

Turuoperatsioonid

USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide jätkamine

Vastavalt USA Föderaalreservi Süsteemiga sõlmitud kokkuleppele ning kooskõlas Kanada keskpanga, Inglise keskpanga ja Šveitsi keskpangaga otsustas EKP nõukogu pikendada vahetustehingute kokkulepet USA Föderaalreservi Süsteemiga kuni 1. augustini 2012 ja jätkata lähiajal USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide teostamist. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Muutus seoses Portugali valitsuse emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega

7. juulil 2011 otsustas EKP nõukogu peatada kuni edasise teatamiseni eurosüsteemi laenuoperatsioonides tagatisena aktsepteeritavate varade krediidireitingu miinimumläve kohaldamise Portugali valitsuse emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes, olenemata sellest, millal need on emiteeritud. Samal päeval võttis EKP nõukogu vastu otsuse ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2011/10). Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Banca Naţionalǎ a României (Rumeenia keskpank) liitumine TARGET2ga.

23. juunil 2011 kinnitas EKP nõukogu õigusdokumendi, mis lubab Rumeenia keskpangal 4. juulist 2011 liituda TARGET2 süsteemiga.

EKP osalemine Warehouse Trusti koostööpõhise järelevaatamise kokkuleppes

7. juulil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks EKP osalemise kauplemisteabehoidla Warehouse Trust koostööpõhise järelevaatamise kokkuleppes, et jagada oma kogemusi piiriüleste finantsturu infrastruktuuride koostööpõhise järelevaatamise alal ning esindada eurosüsteemi.

TARGET2-väärtpaberid

20. juulil 2011 hindas EKP nõukogu TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) tegevust ja otsustas teha lõpliku raamlepingupakkumise T2S projektist huvitatud väärtpaberite keskdepositooriumidele 2011. aasta oktoobri lõpuks. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Üksikasjalikum teave avaldatakse EKP veebilehe T2S rubriigis.

Õigusaktid

EKP arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta Tšehhi Vabariigis

22. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Tšehhi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/51.

EKP arvamus riiklike järelevalveasutuste teabevahetuse ja koostöökohustuste kohta Bulgaarias

22. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/52.

EKP arvamus Ungari riigikontrolli kohta seoses Magyar Nemzeti Bank’is (Ungari keskpank) teostatud auditiga

22. juunil 2011 võttis nõukogu Ungari avaliku halduse ja justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/53.

EKP arvamus piiriüleste tehingute kohta Hispaanias

28. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Hispaania majandusala riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/54.

EKP arvamus seadusandluse ühtlustamise kohta seoses TARGET2-väärtpaberitega ja Banka Slovenije (Sloveenia keskpank) sanktsioonide määramise pädevusega investeerimisteenustele

30. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/55.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe allkirjastamist ja sõlmimist, mille kohaselt säilitatakse pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro

4. juulil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/56.

EKP arvamus välismaiste krediidiasutuste filiaalide tütarettevõteteks muutmise kohta Poolas

5. juulil 2011 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/57.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid

5. juulil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/58.

EKP arvamus sularaha taasringluse ning riigi ja välismaa seaduslike maksevahendite võltsimise takistamise kohta Ungaris

20. juulil 2011 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/59.

EKP arvamus Madalmaade kriisilahendusmeetmete kohta raskustes olevate finantsasutuste jaoks

21. juulil 2011 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/60.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kümnes iga-aastane aruanne euro rahvusvahelise rolli kohta

7. juulil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks kümnenda iga-aastase aruande avaldamise euro rahvusvahelise rolli kohta („The international role of the euro”). 2010. aasta arenguid hõlmav aruanne vaatleb euro rolli maailma turgudel ja euroalavälistes riikides ning püüab aidata paremini mõista euro rahvusvahelistumise praegust olukorda, tuues välja peamised arengud ja põhisuundumused. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

7. juulil 2011 hindas EKP nõukogu Axel Weberi tulevast positsiooni UBSi direktorite nõukogu liikmena alates 1. maist 2012 ja leidis selle olevat vastavuses EKP nõukogu tegevusjuhistega.

Pangatähed ja mündid

EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist

30. juunil 2011 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2011/9, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist. Suunis näeb ette eurosüsteemisisesed reeglid ja kohustused, mis puudutavad sularahaga seotud andmete kogumist ja levitamist. Muudatused käsitlevad „Sularaha teabesüsteem 2-le” esitatavate, sularaha infrastruktuuri ja sularaha taasringluse tegevusega seotud andmete ulatust ning kehtestavad lisaks suunises EKP/2008/8 sätestatud igakuistele ja kaks korda aastas täidetavatele aruandlusfunktsioonidele ka igapäevased aruandlusfunktsioonid. Suunis avaldatakse EKP veebilehel.

Kontaktandmed