Menu

Защо са важни стабилните цени?

8 май 2017 г.

Първостепенната цел на ЕЦБ е да поддържа цените стабилни. Това означава те да не отбелязват значително нарастване (инфлация), като трябва да се избягва и продължителен период на спад (дефлация). Причината е, че продължителни периоди на прекомерна инфлация или дефлация имат неблагоприятно отражение върху икономиката.

Какъв е проблемът с високата инфлация?

Ако се повишат цените на много от нещата, които купувате, губите покупателна способност. Иначе казано, с парите, с които разполагате – доходи и спестявания – няма да можете да си купите толкова, колкото преди. Това може да доведе до спирала на нарастване на цените. Причината е, че ако всичко поскъпва, вероятно ще поискате от работодателя си увеличение на заплатата. Той от своя страна може да повиши цените на фирмата, за да осигури пари за поисканите повишения на заплатите на служителите. Ако това се случи в много фирми, цените на много стоки и услуги ще нараснат още повече и така спиралата ще продължи. За гражданите и за фирмите става по-трудно да планират спестяванията и инвестициите си. Възможно е хората да загубят доверие в паричната единица, ако тя бързо губи стойност. Това са само няколко примера за неблагоприятните странични ефекти от високия темп на инфлация.

Какъв е проблемът с продължителната дефлация?

Спад на цените може би звучи добре за потребителите. Той наистина може да е полезен, ако поевтиняват само някои стоки и услуги. През последните години например намаляха цените на много електронни устройства като лаптопи и телефони, най-вече в резултат на иновациите, позволили съкращаване на производствените разходи.

Но продължителен и мащабен спад на цените в цялата икономика, който не се дължи на подобрения в производството, не е особено хубаво нещо. Причината е, че може да доведе до спирала на намаляване на цените. Ако например сте си харесали нов диван, но знаете, че той ще поевтинее, ако поизчакате с покупката, вероятно точно така ще постъпите. Ако всички действат по този начин, бизнесът ще понесе удар, защото няма да може да реализира продукцията си. Може да се наложи при спад на търсенето фирмите да намалят или замразят заплатите и дори да съкратят броя на служителите, в резултат от което да нарасне безработицата. Икономиката ще започне да се забавя, тъй като потребителите и фирмите свиват разходите и инвестициите си. Възможно е да се затрудни изплащането на дългове като например ипотеки, които няма да намалеят, за разлика от доходите.

Същото се отнася за публичните финанси. Данъчните приходи намаляват със спада на доходите и разходите, но държавният дълг все така трябва да се изплаща. В резултат на това може да се наложи например съкращаване на публичните разходи за инфраструктура и здравеопазване. Ето защо негативните последици от дефлацията са осезаеми за всички.

Цифровата равностойност на ценовата стабилност

Да поддържат цените стабилни е най-добрият начин, по който централните банки могат да допринесат за подобряване на благосъстоянието на всеки човек, ето защо Договорът за функционирането на Европейския съюз определя именно това като първостепенна цел на ЕЦБ. За да изпълни тази цел, ЕЦБ е въвела количествено определение на ценовата стабилност. Тя се стреми към годишен темп на инфлация „под, но близо до 2% в средносрочен план“, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Това осигурява мерило за оценка доколко е успешна работата на ЕЦБ. То придава прозрачност на действията ѝ. Означава, че можете по-добре да правите планове за бъдещето, като знаете средно какво изменение на цените в еврозоната можете да очаквате с течение на времето.

Целта на ЕЦБ във връзка с ценовата стабилност засяга инфлацията в еврозоната като цяло. Тя има средносрочен хоризонт, като инфлацията се разглежда в период от време, вместо вниманието да бъде насочено към краткотрайни върхови и минимални стойности, защото с времето те се изглаждат и не са подвластни на паричната политика.

Защо под, но близо до 2%?

Ако ЕЦБ иска цените да се задържат стабилни, защо се стреми към инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план, а не към 0% или 1%? За това има редица причини.

Буфер на измерването
Защото данните за инфлацията могат да бъдат леко завишени.

Предпазен резерв
Заради потенциалния риск от дефлация.

Разлики между държавите
Заради разликите в инфлацията между различните държави в еврозоната.

  • Буфер на измерването

    ЕЦБ отчита възможността данните за инфлацията (отчетени чрез ХИПЦ) да бъдат леко завишени поради начина на измерване. Ето един пример как може да се случи това: цената на даден артикул, включен в кошницата, чрез която се изчислява индексът, се повишава, тъй като се е подобрило качеството му, например при автомобил с по-добра технология за безопасност в сравнение с по-стар модел. Ако изчисляването на инфлацията не отчита изцяло факта, че промяната на цената се дължи на усъвършенстването на продукта, това ще доведе до по-висока стойност на инфлацията от реалната.
  • Предпазен резерв

    Инфлация под, но близо до 2% осигурява резерв срещу потенциален риск от дефлация. При дефлация обичайните инструменти на паричната политика (например промени в основните лихвени проценти) имат ограничено действие. Има граница, отвъд която няма смисъл централната банка да намалява повече лихвените проценти. Освен това дори контролираната инфлация с течение на времето се колебае около някаква средна стойност. Ето защо, включвайки буфер в целта над нулата, централната банка по-рядко ще трябва да прибягва до нестандартни мерки от рода на количествено парично стимулиране или операции по дългосрочно рефинансиране.
  • Разлики между държавите в еврозоната

    ЕЦБ поддържа ценова стабилност в еврозоната като цяло. Определянето на целево равнище на инфлацията под, но близо до 2% оставя резерв за разликите в темповете на инфлация на различните държави в еврозоната, които в идеалния случай би трябвало да се осреднят с течение на времето. Цел над нулата предотвратява необходимостта някои държави или региони да живеят с извънредно ниска или дори отрицателна инфлация, за да уравновесят други, където темпът на инфлация е по-висок.