Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Защо са важни стабилните цени?

8 май 2017 г. (актуализация – 30 април 2021 г.)

Поддържането на стабилни цени е най-добрият начин, по който централните банки могат да допринесат за подобряване на личното благосъстояние на хората

Първостепенната задача на ЕЦБ е да поддържа цените стабилни. Това е най-добрият начин, по който централните банки могат да допринесат за подобряване на личното благосъстояние на хората.

Стабилност на цените означава те да не нарастват значително (инфлация), като трябва да се избягва и продължителен период на спад (дефлация). Продължителни периоди на прекомерна инфлация или дефлация имат неблагоприятно отражение върху икономиката. Стабилните цени от друга страна осигуряват растеж на икономиката и сигурност на работните места. Можете да сте спокойни, че утре парите Ви ще струват в общи линии толкова, колкото и днес.

Какъв е проблемът с високата инфлация?

Високата инфлация може да доведе до спирала на нарастване на цените. Това ограничава Вашата покупателна способност, което означава, че ще можете да купите по-малко с парите си.

Ако се повишат цените на много от нещата, които купувате, губите покупателна способност. Иначе казано, с парите, с които разполагате – Вашите доходи и спестявания – няма да можете да си купите толкова, колкото преди. Това може да доведе до спирала на нарастване на цените.

Причината е, че ако всичко поскъпва, вероятно ще поискате от работодателя си увеличение на заплатата. Той от своя страна може да повиши цените на фирмата, за да осигури пари за поисканите повишения на заплатите на служителите. Ако това се случи в много фирми, цените на много стоки и услуги ще нараснат още повече и така спиралата ще продължи.

Така за гражданите и за фирмите става по-трудно да планират спестяванията и инвестициите си. Възможно е хората да загубят доверие в паричната единица, ако тя бързо губи стойност. Това са само няколко примера за неблагоприятните странични ефекти от високия темп на инфлация.

Какъв е проблемът с продължителната дефлация?

Продължителен период на дефлация може да доведе до спирала на намаляване на цените. Това може да се отрази неблагоприятно на фирмите, гражданите и публичните разходи.

На Вас като потребител може да Ви се струва добре цените да падат, но продължителен и широкообхватен спад в цялата икономика, който не се дължи на усъвършенстване на производството, представлява проблем, защото може да доведе до спирала на намаляване на цените.

Ако например сте си харесали нов диван, но знаете, че той ще поевтинее, ако поизчакате с покупката, вероятно точно така ще постъпите. Ако всички действат по този начин, бизнесът ще понесе удар, защото няма да може да реализира продукцията си. Може да се наложи при спад на търсенето фирмите да намалят или замразят заплатите и дори да съкратят броя на служителите, в резултат от което да нарасне безработицата.

Негативните последици от дефлацията се понасят от всички

Икономиката ще започне да се забавя, тъй като потребителите и фирмите свиват разходите и инвестициите си. Възможно е да се затрудни изплащането на дългове като например ипотеки, които няма да намалеят, за разлика от доходите.

Същото се отнася за публичните финанси. Данъчните приходи намаляват със спада на доходите и разходите, но държавният дълг все така трябва да се изплаща. В резултат на това може да се наложи например съкращаване на публичните разходи за инфраструктура и здравеопазване. Ето защо негативните последици от дефлацията се понасят от всички.

Числово изражение на ценовата стабилност

Ценовата стабилност е първостепенната цел на ЕЦБ, както е посочено в Договора за функционирането на Европейския съюз. ЕЦБ е определила за това количествена дефиниция. Тя се стреми към годишен темп на инфлация „под, но близо до 2% в средносрочен план“, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Това осигурява мерило за оценка доколко е успешна работата на ЕЦБ. То придава прозрачност на действията ѝ. Смисълът е, че можете по-добре да правите планове за бъдещето, като знаете средно какво изменение на цените в еврозоната можете да очаквате с течение на времето.

Целта на ЕЦБ във връзка с ценовата стабилност се отнася за инфлацията в еврозоната като цяло. Тя има средносрочен хоризонт, като инфлацията се разглежда в период от време, вместо вниманието да бъде насочено към краткотрайни върхови и минимални стойности, защото с времето те се изглаждат и не са подвластни на паричната политика.

Защо под, но близо до 2%?

Защо ЕЦБ се стреми към инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план? Защо не 0% или 1%? Това се дължи на редица причини:

Буфер на измерването

Защото данните за инфлацията могат да бъдат леко завишени.

Предпазен резерв

За да има предпазен резерв срещу потенциалния риск от дефлация.

Разлики между държавите

Заради разликите в инфлацията между различните държави в еврозоната.

Да разгледаме това по-задълбочено:

Буфер на измерването

Данните за инфлацията, отразени в ХИПЦ, могат да бъдат леко завишени поради начина на измерване. Ето един пример как може да се случи това: цената на даден артикул, включен в кошницата, чрез която се изчислява индексът, се повишава, тъй като се е подобрило качеството му, например при автомобил с по-добра технология за безопасност в сравнение с по-стар модел. Ако изчисляването на инфлацията не отчита изцяло факта, че промяната на цената се дължи на усъвършенстването на продукта, това ще доведе до по-висока стойност на инфлацията от реалната.

Предпазен резерв

Инфлация под, но близо до 2% осигурява резерв срещу потенциален риск от дефлация. При дефлация обичайните инструменти на паричната политика (т.е. промени в основните лихвени проценти) имат ограничено действие. Има граница, отвъд която няма смисъл централната банка да намалява повече лихвените проценти. Освен това дори контролираната инфлация с течение на времето се колебае около някаква средна стойност. Ето защо, включвайки буфер над нулата, централната банка по-рядко ще трябва да прибягва до нестандартни мерки от рода на количествено парично стимулиране или операции по дългосрочно рефинансиране.

Разлики между държавите в еврозоната

ЕЦБ поддържа ценова стабилност в еврозоната като цяло. Определянето на целево равнище на инфлацията под, но близо до 2% оставя резерв за разликите в темповете на инфлация в различните държави в еврозоната, които в идеалния случай би трябвало да се осреднят с течение на времето. Цел над нулата предотвратява необходимостта някои държави или региони да живеят с извънредно ниска или дори отрицателна инфлация, за да уравновесят други, където темпът на инфлация е по-висок.