Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо са важни стабилните цени?

8 май 2017 г. (актуализация – 25 август 2021 г.)

Поддържането на стабилни цени е най-добрият начин, по който централните банки могат да допринесат за подобряване на личното благосъстояние на хората

Първостепенната задача на ЕЦБ е да поддържа цените стабилни. Това е най-добрият начин, по който централните банки могат да допринесат за подобряване на личното благосъстояние на хората.

Стабилност на цените означава те да не нарастват значително (инфлация), като трябва да се избягва и продължителен период на спад (дефлация). Продължителни периоди на прекомерна инфлация или дефлация имат неблагоприятно отражение върху икономиката. Стабилните цени от друга страна осигуряват растеж на икономиката и сигурност на работните места. Можете да сте спокойни, че утре парите Ви ще струват в общи линии толкова, колкото и днес.

Какъв е проблемът с високата инфлация?

Високата инфлация може да доведе до спирала на нарастване на цените. Това ограничава Вашата покупателна способност, което означава, че ще можете да купите по-малко с парите си.

Ако се повишат цените на много от нещата, които купувате, губите покупателна способност. Иначе казано, с парите, с които разполагате – Вашите доходи и спестявания – няма да можете да си купите толкова, колкото преди. Това може да доведе до спирала на нарастване на цените.

Причината е, че ако всичко поскъпва, вероятно ще поискате от работодателя си увеличение на заплатата. Той от своя страна може да повиши цените на фирмата, за да осигури пари за поисканите повишения на заплатите на служителите. Ако това се случи в много фирми, цените на много стоки и услуги ще нараснат още повече и така спиралата ще продължи.

Така за гражданите и за фирмите става по-трудно да планират спестяванията и инвестициите си. Възможно е хората да загубят доверие в паричната единица, ако тя бързо губи стойност. Това са само няколко примера за неблагоприятните странични ефекти от високия темп на инфлация.

Какъв е проблемът с продължителната дефлация?

Продължителен период на дефлация може да доведе до спирала на намаляване на цените. Това може да се отрази неблагоприятно на фирмите, гражданите и публичните разходи.

На Вас като потребител може да Ви се струва добре цените да падат, но продължителен и широкообхватен спад в цялата икономика, който не се дължи на усъвършенстване на производството, представлява проблем, защото може да доведе до спирала на намаляване на цените.

Ако например сте си харесали нов диван, но знаете, че той ще поевтинее, ако поизчакате с покупката, вероятно точно така ще постъпите. Ако всички действат по този начин, бизнесът ще понесе удар, защото няма да може да реализира продукцията си. Може да се наложи при спад на търсенето фирмите да намалят или замразят заплатите и дори да съкратят броя на служителите, в резултат от което да нарасне безработицата.

Негативните последици от дефлацията се понасят от всички

Икономиката ще започне да се забавя, тъй като потребителите и фирмите свиват разходите и инвестициите си. Възможно е да се затрудни изплащането на дългове като например ипотеки, които няма да намалеят, за разлика от доходите.

Същото се отнася за публичните финанси. Данъчните приходи намаляват със спада на доходите и разходите, но държавният дълг все така трябва да се изплаща. В резултат на това може да се наложи например съкращаване на публичните разходи за инфраструктура и здравеопазване. Ето защо негативните последици от дефлацията се понасят от всички.

Числово изражение на ценовата стабилност

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни, както е посочено в Договора за функционирането на Европейския съюз. ЕЦБ е определила за това количествена дефиниция. Тя се стреми към годишен темп на инфлация от 2% в средносрочен план, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Стремежът ни към тази инфлационна цел е симетричен. Това означава, че считаме твърде ниската инфлация за също толкова лоша, колкото и твърде високата. И двата варианта са еднакво нежелателни.

Тази цел е ясна и предвидима. Тя Ви улеснява да правите планове за бъдещето, като знаете средно какво изменение на цените в еврозоната можете да очаквате с течение на времето. Това от своя страна помага на нас да поддържаме цените стабилни.

Целта на ЕЦБ във връзка с ценовата стабилност се отнася за инфлацията в еврозоната като цяло. Тя има средносрочен хоризонт, като инфлацията се разглежда в период от време, вместо вниманието да бъде насочено към краткотрайни върхови и минимални стойности, защото с времето те се изглаждат.

Защо 2%?

Защо ЕЦБ се стреми към инфлация от 2% в средносрочен план? Защо не 0% или 1%? Това се дължи на редица причини:

Ясна цел

Нашата инфлационна цел е ясна и предвидима. Тя дава представа в каква степен е вероятно да се променят цените.

Предпазен резерв

За да има предпазен резерв срещу потенциалния риск от дефлация.

Разлики между държавите

Заради разликите в инфлацията между различните държави в еврозоната.

Да разгледаме това по-задълбочено:

Ясна цел

Нашата инфлационна цел от 2% е ясна и разбираема стойност. Също така, тя е прозрачна и гражданите лесно могат да предвидят как ще се променят цените с течение на времето.

Въз основа на очакванията си за инфлацията те вземат решения за разходи, заеми и инвестиции. Наличието на ясна средносрочна цел означава, че очакванията на гражданите могат да бъдат точни, а това като цяло подпомага стабилността на цените.

Предпазен резерв

Инфлация от 2% осигурява резерв срещу потенциален риск от дефлация. При дефлация обичайните инструменти на паричната политика (т.е. промени в основните лихвени проценти) имат ограничено действие. Има граница, отвъд която няма смисъл централната банка да намалява повече лихвените проценти. Освен това дори контролираната инфлация с течение на времето се колебае около някаква средна стойност. Ето защо, включвайки буфер над нулата, централната банка по-рядко ще трябва да прибягва до други мерки от рода на покупки на активи, известни още като количествено парично стимулиране, или до целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO).

Разлики между държавите в еврозоната

ЕЦБ поддържа ценова стабилност в еврозоната като цяло. Определянето на целево равнище на инфлацията от 2% оставя резерв за разликите в темповете на инфлация в различните държави в еврозоната, които в идеалния случай би трябвало да се осреднят с течение на времето. Цел над нулата предотвратява необходимостта някои държави или региони да живеят с извънредно ниска или дори отрицателна инфлация, за да уравновесят други, където темпът на инфлация е по-висок.

Статията е актуализирана през август 2021 г., така че да отрази резултата от прегледа на стратегията през 2020–2021 г.