Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Varför är det viktigt med stabila priser?

8 maj 2017 (uppdaterad den 30 april 2021)

Att hålla priserna stabila är det viktigaste centralbanker kan göra för att främja människors välfärd.

ECB:s viktigaste uppdrag är att hålla priserna stabila. Det är det viktigaste centralbanker kan göra för att främja människors välfärd.

Med stabila priser menas att priser inte ska få stiga (inflation) kraftigt, och att en längre period av sjunkande priser (deflation) också bör undvikas. Långa perioder av hög inflation eller deflation har negativa effekter på ekonomin. Däremot hjälper stabila priser till att få ekonomin att växa, tryggar arbetstillfällen och försäkrar att pengarna i din ficka är lika mycket värda imorgon som idag.

Vad är problemet med hög inflation?

Hög inflation kan leda till en spiral av stigande priser. Detta begränsar din köpkraft, vilket innebär att du kan handla mindre för dina pengar.

Stiger priserna på många varor du köper förlorar du köpkraft. Med andra ord innebär det att de pengar du har – dina inkomster och ditt sparande – inte räcker till lika mycket som tidigare. Detta kan leda till en spiral av stigande priser.

Detta beror på att stigande priser kan leda till att du ber din arbetsgivare om en löneförhöjning. Din arbetsgivare kanske reagerar genom att höja företagets priser för att finansiera personalens högre löner. Om detta händer i många företag stiger priserna på många varor ännu mer, och så fortsätter spiralen.

Allt detta gör det svårt för dig och för företag att planera besparingar och investeringar. Människor kanske tappar förtroendet för valutan eftersom den snabbt sjunker i värde. Detta är bara några exempel på de negativa konsekvenserna av hög inflation.

Varför är långa perioder av deflation inte bra?

Långvarig deflation kan leda till en spiral av sjunkande priser. Detta kan negativt påverka företag, individer och allmänhetens konsumtion.

Fallande priser kan låta bra för dig som konsument. Men en längre period av omfattande prisfall som inte beror på förbättringar i produktionen är ett problem som kan leda till en spiral av sjunkande priser.

Om du till exempel planerar att köpa en ny soffa men vet att priset kommer att sjunka avvaktar du antagligen med ditt köp. Om alla beter sig på samma sätt drabbas företag av förluster eftersom de inte kan sälja sina produkter. Det kan leda till lägre löner eller lönestopp, eller till och med personalneddragningar i takt med att efterfrågan minskar – vilket i sin tur leder till ökad arbetslöshet.

De negativa konsekvenserna av deflation blir kännbara för alla.

Ekonomin kommer att tappa fart när konsumenter och företag reducerar utgifter och investeringar. Det kan också bli svårare att betala tillbaka lån, såsom bostadslån, som inte blir mindre även om dina inkomster blir det.

Det samma gäller för offentliga finanser. Skatteintäkterna minskar när inkomsterna och konsumtionsutgifterna minskar men statsskulden måste fortfarande betalas. Detta leder till att offentliga utgifter för till exempel infrastruktur och hälsovård eventuellt måste reduceras. Konsekvenserna av deflation blir alltså kännbara för alla.

Att sätta en siffra på prisstabilitet

ECB:s viktigaste uppdrag är prisstabilitet. Det slås fast i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ECB har en kvantitativ definition av prisstabilitet och strävar efter en inflationstakt som ligger ”under men nära 2 procent på medellång sikt”, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP).

Det ger dig en måttstock för att mäta ECB:s resultat. På så vis blir ECB:s åtgärder transparenta. Det gör att du kan planera bättre för framtiden eftersom du vet hur mycket priserna förändras i euroområdet, i genomsnitt, över tid.

ECB:s prisstabilitetsmål gäller för hela euroområdet. Det utgår från ett medelfristigt perspektiv. Inflationstakten ska ses över tid snarare än kortfristiga prisrörelser upp och ned eftersom sådana jämnas ut med tiden och inte kan kontrolleras med penningpolitik.

Varför under, men nära 2 procent?

Varför strävar ECB efter en inflation på under men nära 2 procent på medellång sikt, och inte 0 procent eller 1 procent? Det finns ett antal skäl för detta.

Buffert för mätning

För att inflationssiffrorna kan vara något överskattade.

Säkerhetsmarginal

För att ha en säkerhetsmarginal mot potentiella risker för deflation.

Skillnad mellan länder

För att lämna utrymme för nationella skillnader i inflation i euroområdet.

En närmare granskning

Buffert för mätning

Inflationen (mätt med HIKP) kan vara något överskattad beroende på hur den mäts. Detta kan exempelvis ske om priset på en vara som ingår i varukorgen som används för att beräkna indexet ökar eftersom kvaliteten på produkten har förbättrats, t.ex. en bil med bättre säkerhetsteknologi jämfört med en äldre bil. Om inflationsberäkningen inte fullt ut tar hänsyn till att prisändringen beror på att produkten blivit bättre, resulterar det i att inflationen avläses som högre än den verkligen är.

Säkerhetsmarginal

En inflation på under, men nära, 2 procent ger en säkerhetsmarginal mot potentiella risker av deflation. Vid deflation kommer de vanliga penningpolitiska verktygen (t.ex. ändring av styrräntor) att vara begränsade. Det kommer en tidpunkt då det inte längre är lönt för en centralbank att sänka räntorna mer. Dessutom tenderar även kontrollerad inflation att med tiden fluktuera runt ett genomsnittligt värde. Så genom att ha en buffert över noll kommer centralbanken mindre ofta att behöva tillgripa okonventionella åtgärder som kvantitativa lättnader eller långfristiga refinansieringstransaktioner.

Skillnader mellan euroländerna

ECB upprätthåller prisstabilitet för hela euroområdet. Att sträva efter inflation under men nära 2 procent lämnar utrymme för inflationsskillnader mellan länderna i euroområdet. I idealfallet utjämnas dessa skillnader med tiden. Ett inflationsmål över noll hjälper till att hindra att vissa länder eller regioner tvingas leva med en alltför låg eller t.o.m. negativ inflationstakt som motvikt för att andra länder har alltför hög inflationstakt.