Емитиране и обращение

По закон право да емитират евробанкноти имат както ЕЦБ, така и националните централни банки на държавите в еврозоната. На практика само НЦБ физически емитират и изтеглят от обращение евробанкноти (и монети). ЕЦБ не извършва касови услуги и не участва в касови операции. Що се отнася до евромонетите, законните емитенти са държавите в еврозоната. На равнище еврозона всички въпроси, свързани с монетите, се координират от Европейската комисия. За повече информация вижте уебсайт на Европейската комисия.

Задължения на ЕЦБ и на националните централни банки

Задължение на ЕЦБ е да упражнява надзор на дейностите на националните централни банки (НЦБ) и да насърчава по-нататъшното хармонизиране на касовите услуги в еврозоната, докато НЦБ отговарят за функционирането на техните национални системи за разпространение на паричните наличности. НЦБ въвеждат банкноти и монети в обращение чрез банковата система и в по-малка степен ― чрез мрежата за търговия на дребно. ЕЦБ не може да извършва тези операции, тъй като няма собствени технически отдели (звена за разпространение и за обработка на банкноти, трезори и т.н.).