Menu

Utgivning och distribution av eurosedlar

ECB och de nationella centralbankerna i de deltagande länderna har rätt att ge ut eurosedlar. I praktiken är det bara de nationella centralbankerna som ger ut och drar in eurosedlar (och mynt). ECB har inte något mynt- och sedelkontor och hanterar inte kontanter. När det gäller euromynt, är det euroländerna som är de rättsliga utgivarna. Europeiska kommissionen koordinerar alla myntfrågor på euroområdesnivå. För information, se Europeiska kommissionens webbplats.

ECB övervakar de nationella centralbankernas verksamhet och tar initiativ till ytterligare harmoniseringar av kontanttjänster inom euroområdet. De nationella centralbankerna säkerställer att deras nationella distributionssystem för kontanter fungerar smidigt. De nationella centralbankerna sätter sedlar och mynt i omlopp via banksystemet och i mindre omfattning via detaljhandeln. Europeiska centralbanken kan inte utföra detta arbete eftersom kapacitet och möjlighet saknas, t.ex. distributionsenheter, enheter för sedelhantering, bankvalv osv.

Antalet utelöpande eurosedlar har ökat stadigt sedan införandet av euron. Sedlar med låg och medelhög valör används mest för dagliga betalningar. Sedlar med högre valör används mest som värdebevarare och för köp av dyra saker.

Information om antal sedlar (och mynt) i omlopp i euroområdet finns på statistics section.

Omlopp utanför euroområdet

Eurosedlar används inte bara av dem som bor i euroområdet. Euron är en internationellt gångbar valuta, så en del eurosedlar hamnar utanför euroområdet och blir kvar där. Det uppskattas att mellan 20 och 25 procent av det totala värdet av alla eurosedlar i omlopp innehas av människor utanför euroområdet, främst i närliggande länder . Efterfrågan på eurosedlar steg kraftigt särskilt i EU-länderna utanför euroområdet i Östeuropa när finanskrisen bröt ut 2008 och värdet på de nationella valutorna sjönk gentemot euron. Dessa eurosedlar är fortfarande i omlopp, vilket tyder på att de har behållits av människor som bor utanför euroområdet.

Kontantcykel

Sedlar följer en specifik väg genom ekonomin. Affärsbankerna beställer sedlar från centralbankerna, och lämnar sedan ut dem via uttagsautomater. Sedlarna används för att betala med i butikeroch på andra ställen, och därefter sätter handlare och andra in sedlarna på sina banker. Banker och andra som hanterar pengar skickar tillbaka sedlarna till centralbankerna eller återdistribuerar sedlarna efter att de har genomgått en äkthetskontroll och alltför slitna sedlar har sorteras ut. En video beskiver hela kontantcykeln.

Exakt hur kontantförsörjningen är ordnad varierar från land till land, och beror på faktorer som t.ex.

  • hur en centralbank inklusive dess filialer är strukturerad
  • affärsbankerna och deras filialer
  • lagar och förordningar
  • allmänhetens betalningsvanor
  • de lokala värdetransportföretagens infrastruktur och
  • varje lands geografi, historia och traditioner.

Trots dessa skillnader fortsätter Eurosystemet att arbeta för att de kontanttjänster som centralbankerna inom euroområdet erbjuder ska bli mer lika varandra. Intressenter, bland annat affärsbanker, värdetransportföretag och andra som hanterar pengar, på både nationell och europeisk nivå konsulteras. Ökad harmonisering och integration gör att berörda parter kan dra fler fördelar av den gemensamma valutan.

För mer information se ECB:s årsrapport.

Duger sedeln?

Sedlar måste vara äkta och av hög kvalitet för att allmänheten ska kunna lita på dem. Nationella centralbankerna i euroområdet använder automatiserade sedelhanteringsmaskiner för att garantera att sedlar är äkta och i så gott skick att de kan återanvändas.