Menu

Återcirkulering av eurosedlar av kreditinstitut och andra som hanterar kontanter

ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet är de myndigheter som ger ut eurosedlar och ska upprätthålla allmänhetens förtroende för den gemensamma valutan. Detta görs bland annat genom att säkerställa kvaliteten på eurosedlarna i omlopp.

Eftersom det går att återcirkulera eurosedlar kan kreditinstitut och andra som hanterar kontanter utföra sina uppgifter vad gäller leverans av kontanter på ett bättre och mer kostnadseffektivt vis. För att säkerställa kvaliteten på eurosedlarna antog ECB-rådet den 16 september 2010 beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2011.

Antagandet av en rättsakt beslutades p.g.a. ändringen 20081 av rådets förordning (EG) 1338/20012, vilken bl.a. omfattade:

  • en direkt referens i artikel 6 i förordning (EG) nr 1338/2001 till "de förfaranden som fastställs av Europeiska centralbanken" avseende skyldigheten för dem som avses i artikel 6.1, och som kallas "kontanthanterare” i beslut ECB/2010/14, att försäkra sig om att de eurosedlar "som de tar emot och avser att åter sätta i omlopp är äkta samt se till att förfalskningar upptäcks".
  • ett breddande av dem som avses i artikel 6 till andra ekonomiska aktörer (t.ex. växlingskontor och kasinon som behandlar eurosedlar och distribuerar dessa till allmänheten via uttagsautomater) och värdetransportörer.

I beslut ECB/2010/14 fastställs de förfaranden som omnämns i artikel 6.1 i förordning (EG) 1338/2001 och som kontanthanterare måste följa vid äkthets- och kvalitetskontroll av eurosedlar. Det ändrades genom beslut ECB/2012/19 av den 7 september 2012 för att utöka omfattningen till äkthets- och kvalitetskontroll och återcirkulering av nya serier eurosedlar och klargöra några krav samt av beslut ECB/2019/39 av den 5 december 2019 för hantering av sedlar som inte tydligt har autentiserats och introducera en ny kategori av sedelhanteringsmaskiner.

Beslut ECB/2010/14 innebär att kreditinstitut och andra som hanterar kontanter endast ska återcirkulera eurosedlar som genomgått både äkthets- och kvalitetskontroll. Dessa kontroller kan genomföras antingen av en sedelhanteringsmaskin som blivit testad och godkänd av en nationell centralbank i Eurosystemet eller manuellt av utbildad personal. Sedlar som har klarat maskinkontrollerna kan återutges genom sedelautomater eller andra självbetjäningsanordningar. Sedlar som har kontrollerats av utbildad personal kan bara lämnas ut över disk.

Det är viktigt att notera att euromynt inte omfattas av beslut ECB/2010/14 då de inte faller under ECB:s ansvarsområde.

1 Rådets förordning (EG) nr 44/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (EUT L 17, 22.1.2009, s. 1).
2 EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.