Het opnieuw in omloop brengen van bankbiljetten door kredietinstellingen en andere geldverwerkers

De ECB en de nationale centrale banken (NCB's) van het Eurosysteem zijn de tot uitgifte van eurobankbiljetten bevoegde autoriteiten en moeten het algemene vertrouwen in de gemeenschappelijke munt handhaven. Dit wordt onder meer bereikt door de integriteit van de in omloop zijnde eurobankbiljetten te waarborgen.

Doordat kredietinstellingen en andere geldverwerkers eurobankbiljetten opnieuw in omloop mogen brengen, kunnen zij hun rol in de geldverschaffing op effectievere en kostenefficiëntere wijze vervullen. Om de integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen, heeft de Raad van Bestuur van de ECB op 16 september 2010 Besluit ECB/2010/14 aangenomen inzake de echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten. Dit Besluit is op 1 januari 2011 van kracht geworden.

Deze wetgevingshandeling is vastgesteld omdat Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad1 in 20082 is gewijzigd, onder andere door:

  • een rechtstreekse verwijzing in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1338/2001 naar de "procedures die de ECB heeft vastgesteld" in verband met de verplichting voor de adressaten van artikel 6, lid 1 (in Besluit ECB/2010/14 "geldverwerkers" genoemd) "alle ontvangen eurobankbiljetten en -munten op hun echtheid te controleren voordat deze opnieuw in omloop worden gebracht, en te zorgen voor het detecteren van vervalsingen";
  • de verruiming van de adressaten van artikel 6 tot overige economische subjecten (bijvoorbeeld handelaars en casino's, die als bijkomstige activiteit deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van biljetten middels geldautomaten) en geldvervoerders.

Besluit ECB/2010/14 stelt de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2001 bedoelde procedures vast die geldverwerkers in acht moeten nemen wanneer zij eurobankbiljetten op echtheid en geschiktheid controleren. Dit besluit is gewijzigd bij Besluit ECB/2012/19 van 7 september 2012 ter verruiming van de reikwijdte naar echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van nieuwe series eurobankbiljetten en ter verduidelijking van enkele vereisten.

Besluit ECB/2010/14 waarborgt dat kredietinstellingen en geldverwerkers eurobankbiljetten slechts dan opnieuw in omloop brengen als deze op zowel geschiktheid als echtheid zijn gecontroleerd. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door: (i) een bankbiljettensorteermachine van een door een NCB van het Eurosysteem getest type, of (ii) daartoe opgeleide medewerkers. Bankbiljetten die machinaal gecontroleerd en goedgekeurd zijn, kunnen via geldautomaten of andere door de klant bediende machines opnieuw in omloop worden gebracht. Bankbiljetten die door daartoe opgeleide medewerkers zijn gecontroleerd, kunnen slechts via de balie worden uitgegeven.

Besluit ECB/2010/14 heeft geen betrekking op euromunten, aangezien deze niet onder de bevoegdheid van de ECB vallen.

1 Verordening (EG) nr. 44/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, PB L 17 van 22.1.2009, blz. 1.
2 PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6.