Menu

Emisia a obeh eurových bankoviek

ECB a centrálne banky krajín eurozóny sú oprávnené vydávať eurové bankovky. V praxi eurové bankovky (a mince) fyzicky vydávajú a sťahujú z obehu len národné centrálne banky. ECB nemá k dispozícii pokladňu, ani s hotovosťou žiadnym spôsobom nenarába. Čo sa týka eurových mincí, ich zákonnými emitentmi sú krajiny eurozóny. Všetky činnosti týkajúce sa mincí koordinuje na úrovni eurozóny Európska komisia. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke Európskej komisie.

ECB monitoruje činnosť národných centrálnych bánk a iniciuje ďalšiu harmonizáciu hotovostných služieb v rámci eurozóny. Hladké fungovanie systémov distribúcie peňazí v jednotlivých krajinách zabezpečujú príslušné národné centrálne banky. Národné centrálne banky uvádzajú bankovky a mince do obehu prostredníctvom bankového systému a v menšom rozsahu aj prostredníctvom maloobchodu. ECB tieto operácie vykonávať nemôže, pretože na to nemá potrebné funkcie ani technické vybavenie (distribúciu, spracovanie bankoviek, trezory atď.).

Počet bankoviek v obehu od zavedenia eura neustále rastie. Na bežné každodenné platby sa najviac používajú bankovky nižšej a strednej nominálnej hodnoty. Bankovky vyšších nominálnych hodnôt sa používajú najmä ako uchovávateľ hodnoty a na väčšie nákupy.

Informácie o objemoch bankoviek (a mincí) jednotlivých nominálnych hodnôt v obehu v eurozóne sú v sekcii statistics.

Obeh mimo eurozóny

Eurové bankovky nepoužívajú len rezidenti eurozóny. Euro je medzinárodnou menou, preto sa niektoré eurové bankovky dostanú mimo eurozóny, kde aj zostanú. Odhaduje sa, že z hľadiska hodnoty sa 20 % až 25 % eurových bankoviek, ktoré sú v obehu, používa mimo eurozóny, predovšetkým v susediacich krajinách. Dopyt po eurových bankovkách sa prudko zvýšil najmä v krajinách východnej Európy nepatriacich do EÚ, keď v roku 2008 vypukla finančná kríza a došlo k oslabeniu národných mien voči euru. Tieto eurové bankovky zostávajú v obehu, čo znamená, že sú v držbe nerezidentov eurozóny.

Hotovostný cyklus

Bankovky v ekonomike putujú svoju špecifickou cestou. Komerčné banky si ich objednávajú z centrálnych bánk a potom ich vydávajú prostredníctvom bankomatov. Ľudia ich míňajú v obchodoch, na trhoch, či iných miestach a maloobchodníci ich následne ukladajú vo svojich bankách. Banky a iní spracovatelia hotovosti ich buď posielajú naspäť do príslušnej centrálnej banky, alebo ich po overení pravosti a upotrebiteľnosti na ďalších obeh vrátia späť do obehu. Náš film ukazuje celý proces od začiatku až do konca:

V jednotlivých krajinách sa uplatňujú rôzne systémy dodávania hotovosti, ktoré sú dané napríklad:

  • štruktúrou centrálnej banky vrátane siete jej pobočiek,
  • systémom komerčných bánk a ich pobočiek,
  • právnym režimom,
  • platobnými zvyklosťami verejnosti,
  • infraštruktúrou spoločností zabezpečujúcich prepravu hotovosti v rámci trhu a
  • zemepisnými faktormi jednotlivých krajín, ich históriou a tradíciami.

Napriek uvedeným rozdielom sa Eurosystém naďalej snaží dosiahnuť väčšiu konvergenciu hotovostných služieb ponúkaných centrálnymi bankami krajín eurozóny. Prebiehajú konzultácie so zainteresovanými stranami, napr. komerčnými bankami, spoločnosťami zabezpečujúcimi prepravu hotovosti a ďalšími spracovateľmi hotovosti, na národnej i európskej úrovni. Lepšia harmonizácia a integrácia umožnia zainteresovaným stranám získať z jednotnej meny viac výhod.

Ďalšie informácie sú vo výročnej správe ECB.

Dobré alebo nie?

Bankovky musia byť pravé a kvalitné, len tak im budú ľudia dôverovať. Národné centrálne banky krajín eurozóny preto pravosť a upotrebiteľnosť bankoviek na ďalší obeh overujú pomocou plne automatizovaných zariadení na spracovanie bankoviek