Finansiell stabilitet och makrotillsyn

Sidan uppdateras för närvarande.
Financial stability

ECB övervakar utvecklingen inom banksektorerna i euroområdet och i EU som helhet, samt inom andra finansiella sektorer, för att identifiera eventuella sårbarheter och kontrollera det finansiella systemets motståndskraft.

ECB utför dessa uppgifter tillsammans med de övriga centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet.

Eventuella systemrisker som uppstår i det finansiella systemet åskådliggörs genom makrotillsynen. Det övergripande målet med makrotillsynen är att bevara finansiell stabilitet.

Definition av finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet är ett tillstånd där uppbyggnaden av systemrisker förhindras.

Systemrisk kan bäst beskrivas som risken att det finansiella systemets förmåga att tillhandahålla nödvändiga finansiella produkter och tjänster skadas i en utsträckning som riskerar att negativt påverka ekonomisk tillväxt och välfärd.

Financial Stability Review

Makrotillsyn syftar till att

  • förebygga en alltför kraftig riskuppbyggnad, till följd av externa faktorer och marknadsmisslyckanden, för att utjämna den finansiella cykeln (tidsdimension),
  • göra den finansiella sektorn mer motståndskraftig och begränsa spridningseffekter (tvärsnittsdimension),
  • uppmuntra till ett systemomfattande synsätt inom finansiell reglering för att skapa de rätta incitamenten för marknadsdeltagarna (strukturdimension)