Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μακροπροληπτική πολιτική

Ενημέρωση της ιστοσελίδας σε εξέλιξη
Financial stability

Η ΕΚΤ, από κοινού με τις λοιπές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τραπεζικούς τομείς της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ ως σύνολο, καθώς και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, ώστε να εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και να ελέγχει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι πιθανοί συστημικοί κίνδυνοι που εμφανίζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζονται με μακροπροληπτικές πολιτικές. Πρωταρχικός στόχος των μακροπροληπτικών πολιτικών είναι η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ορισμός της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Ως χρηματοπιστωτική σταθερότητα νοείται η κατάσταση κατά την οποία αποφεύγεται η συσσώρευση συστημικού κινδύνου.

Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να περιγραφεί με τον καλύτερο τρόπο ως ο κίνδυνος  η παροχή των απαραίτητων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από το χρηματοπιστωτικό σύστημα να διαταραχθεί σε βαθμό που να επηρεάζεται ουσιωδώς η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Financial Stability Review

Οι μακροπροληπτικές πολιτικές έχουν ως στόχο:

  • να προλαμβάνουν την υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες και σε αστοχίες του μηχανισμού της αγοράς, ώστε να εξομαλύνεται ο χρηματοπιστωτικός κύκλος (χρονική διάσταση),
  • να καθιστούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα ανθεκτικότερο και να περιορίζουν τα φαινόμενα μετάδοσης αρνητικών επιδράσεων (διατομεακή διάσταση), και
  • να ενθαρρύνουν μια θεώρηση από τη σκοπιά του συστήματος συνολικά όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά (διαρθρωτική διάσταση).