Finančná stabilita a makroprudenciálna politika

Stránka sa aktualizuje.
Financial stability

ECB priebežne sleduje vývoj v bankovom sektore v eurozóne i EÚ ako celku, ako aj v ďalších finančných sektoroch, pričom hľadá prípadné slabiny finančného systému a preveruje jeho odolnosť.

V rámci plnenia týchto úloh spolupracuje s ostatnými centrálnymi bankami Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk.

Na vznik potenciálnych systémových rizík vo finančnom systéme reaguje makroprudenciálnymi opatreniami. Konečným cieľom makroprudenciálnej politiky je zachovanie finančnej stability.

Definícia finančnej stability

Finančná stabilita je stav, ktorý bráni kumulácii systémového rizika.

Systémové riziko možno najlepšie opísať ako riziko, že dôjde k narušeniu poskytovania nevyhnutných finančných produktov a služieb zo strany finančného systému v rozsahu, ktorý môže významne ovplyvniť hospodársky rast a blahobyt.

Financial Stability Review

Cieľom makroprudenciálnych opatrení je:

  • predchádzať nadmernej kumulácii rizík v dôsledku vonkajších faktorov a zlyhaní na trhu v záujme hladšieho priebehu finančného cyklu (časový rozmer),
  • zvyšovať odolnosť finančného sektora a obmedzovať riziko kontaminácie (prierezový rozmer),
  • presadzovať celosystémový pohľad na finančnú reguláciu v záujme vytvorenia správnej motivácie pre účastníkov trhu (štrukturálny rozmer).