Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik

Financial stability

ECB overvåger udviklingen i euroområdets banksektorer, i EU som helhed og i andre finansielle sektorer for at identificere sårbare områder og kontrollere det finansielle systems modstandsdygtighed.

ECB udfører disse opgaver sammen med de andre centralbanker i Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker.

Eventuelle nye systemiske risici i det finansielle system imødegås ved hjælp af makroprudentielle politikker. Det overordnede mål med den makroprudentielle politik er at opretholde finansiel stabilitet.

Definition af finansiel stabilitet

Finansiel stabilitet er en tilstand, hvor der ikke kan opbygges systemiske risici.

Systemisk risiko kan bedst beskrives som faren for, at finansiel uro får så alvorlige konsekvenser for det finansielle systems evne til at stille nødvendige finansielle produkter og tjenester til rådighed, at det risikerer at påvirke den økonomiske vækst og velstanden negativt.

Financial Stability Review

Makroprudentielle politikker sigter mod:

  • at forhindre en opbygning af uforholdsmæssigt store risici, der skyldes eksterne faktorer og uordnede markedsforhold, således at den finansielle cyklus (tidsdimensionen) udjævnes
  • at gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig og begrænse smitteeffekter (tværsnitsdimensionen)
  • at fremme en systemisk synsvinkel i den finansielle regulering for at skabe de rigtige incitamenter for markedsdeltagerne (den strukturelle dimension).